En anledning till att regeringen föreslår en avdragsbegränsning för räntor är att det finns ett EU-direktiv som Sverige måste implementera. Direktivet lämnar dock visst utrymme för att anpassa reglerna efter nationella behov.

EBIT blir EBITDA

Av det förslag som regeringen nu har skickat till lagrådet framgår att man valt att gå vidare med en EBITDA-regel, trots att Finansdepartementet förordade en EBIT-regel när man ursprungligen presenterade förslaget i en promemoria. Enligt regeringens förslag ska ett bolag ha möjlighet att dra av ett negativt räntenetto motsvarande maximalt 30 procent av bolagets EBITDA.

Srf konsulterna lämnade som remissinstans synpunkter på Finansdepartementets promemoria. En räntebegränsning knuten till EBITDA med en avdragsbegränsning på 30 i stället för 25 procent överensstämmer helt med vad Srf konsulterna förordade.

Förenklingsregel

Finansdepartementet föreslog att de minsta företagen skulle undantas från tillämpningen av de komplicerade beräkningsregler som ränteavdragsbegränsningen medför genom att införa en förenklingsregel. Ett negativt räntenetto skulle få dras av upp till 100 000 kronor. Den nivån har nu regeringen höjt till fem miljoner kronor.

EU-direktivet tillåter en förenklingsregel upp till en nivå på tre miljoner euro. Det var också vad Srf konsulterna förordade.

Ingen begränsning av tidigare års underskott

Finansdepartementet föreslog att en begränsning skulle införas för tidigare års underskott. Srf konsulterna motsatte sig en sådan avdragsbegränsning. Regeringen har valt att inte gå vidare med förslaget.

Sänkt bolagsskatt

Ränteavdragsbegränsningsreglerna kombineras med sänkt bolagsskatt. Regeringen föreslår att bolagsskatten sänks i två steg. Från och 1 januari 2019 sänks skatten till 21,4 procent för att från och med den 1 januari 2021 slutligen sänkas till 20,6 procent. Sänkningen gäller alla bolag. Även de bolag som inte omfattas av ränteavdragsbegränsningen.

Srf konsulterna var i sitt remissvar positiv till sänkt bolagsskatt.

Ikraftträdande

Reglerna träder i kraft den 1 januari 2019. Den sänkta bolagsskatten sänks dock successivt.