Tidningen Konsulten
Torsdag 26 April 2018

Nya skatteregler för företagssektorn

Regeringen har nu presenterat ett förslag om begränsning av ränteavdrag i företagssektorn. Förslaget överensstämmer i väsentliga delar med det remissvar som Srf konsulterna lämnat.

En anledning till att regeringen föreslår en avdragsbegränsning för räntor är att det finns ett EU-direktiv som Sverige måste implementera. Direktivet lämnar dock visst utrymme för att anpassa reglerna efter nationella behov.

EBIT blir EBITDA

Av det förslag som regeringen nu har skickat till lagrådet framgår att man valt att gå vidare med en EBITDA-regel, trots att Finansdepartementet förordade en EBIT-regel när man ursprungligen presenterade förslaget i en promemoria. Enligt regeringens förslag ska ett bolag ha möjlighet att dra av ett negativt räntenetto motsvarande maximalt 30 procent av bolagets EBITDA.

Srf konsulterna lämnade som remissinstans synpunkter på Finansdepartementets promemoria. En räntebegränsning knuten till EBITDA med en avdragsbegränsning på 30 i stället för 25 procent överensstämmer helt med vad Srf konsulterna förordade.

Förenklingsregel

Finansdepartementet föreslog att de minsta företagen skulle undantas från tillämpningen av de komplicerade beräkningsregler som ränteavdragsbegränsningen medför genom att införa en förenklingsregel. Ett negativt räntenetto skulle få dras av upp till 100 000 kronor. Den nivån har nu regeringen höjt till fem miljoner kronor.

EU-direktivet tillåter en förenklingsregel upp till en nivå på tre miljoner euro. Det var också vad Srf konsulterna förordade.

Ingen begränsning av tidigare års underskott

Finansdepartementet föreslog att en begränsning skulle införas för tidigare års underskott. Srf konsulterna motsatte sig en sådan avdragsbegränsning. Regeringen har valt att inte gå vidare med förslaget.

Sänkt bolagsskatt

Ränteavdragsbegränsningsreglerna kombineras med sänkt bolagsskatt. Regeringen föreslår att bolagsskatten sänks i två steg. Från och 1 januari 2019 sänks skatten till 21,4 procent för att från och med den 1 januari 2021 slutligen sänkas till 20,6 procent. Sänkningen gäller alla bolag. Även de bolag som inte omfattas av ränteavdragsbegränsningen.

Srf konsulterna var i sitt remissvar positiv till sänkt bolagsskatt.

Ikraftträdande

Reglerna träder i kraft den 1 januari 2019. Den sänkta bolagsskatten sänks dock successivt.

Jonas-Sjulgard

Text: Jonas Sjulgård,
Skattejurist Srf konsulterna

Skatteverket tar emot!

Vårens bråda deklarationstider innebär högt tryck på såväl Skatteverket som redovisningsbyråerna. Möjligheten för redovisningsbyråer att filöverföra hela deklarationen digitalt... Läs mer

Färre startar aktiebolag

Inte nog med att antalet nya företag har minskat hittills i år. Under föregående år minskade för första gången... Läs mer

Dataskyddslagen antagen

Riksdagen fattade idag, 18/4, beslut om Dataskyddslagen som ett komplement till GDPR. I den nya lagen, dataskyddslagen, förtydligas det... Läs mer

Välfärden i fokus i vårbudgeten

Idag 16 april offentliggjorde regeringen sin ekonomiska vårproposition samt förslag till ändringar i årets budget. Störst satsningar görs för... Läs mer

Bonus eller Malus – vad gäller för dig och dina kunder?

Den 1 juli 2018 införs Bonus-Malus, den nya fordonskatten. Den som har tjänstebil eller planerar att skaffa bör sätta... Läs mer

Regeringen beslutar att inte återinföra revisionsplikten

Idag redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och slutsatser som görs i Riksrevisionens rapport Avskaffandet av revisionsplikten för... Läs mer

Färre nya företag trots högkonjunktur

Under årets första kvartal startades långt färre företag än samma period förra året. Statistik från Bolagsverket visar på en... Läs mer

GDPR och lönespec

När den nya dataskyddsförordningen börjar tillämpas i slutet på maj ställer det tydligare krav på personuppgiftsbehandlingen även hos lönesystemleverantörerna.... Läs mer

Fördjupad information kring AGI

Skatteverket kommer under våren och försommaren att bjuda in till kostnadsfria webbseminarier om AGI – arbetsgivardeklaration på individnivå, fördjupad information. På... Läs mer

Nyhet: Ansök till Årets auktoriserade byrå

I år kommer Srf konsulternas förbund för första gången att dela ut en utmärkelse i kategorin Årets auktoriserade byrå. Srf... Läs mer
Tillbaka till startsidan