50 röstberättigade medlemmar befann sig i sal E4 en trappa ner på Kistamässan, två lade sina röster via ombud och 47 auktoriserade medlemmar var med på länk när kongressen genomfördes 28 september 2022.

Mikael Carlson, rådgivningsexpert och utbildare vid Srf konsulterna, valdes till kongressens ordförande och ledde förhandlingarna.

Kännedomsprojektet

Efter inledande mötesförhandlingar och en genomgång av förbundets och aktiebolagets sunda ekonomiska ställning berättade Roland Sigbladh, tidigare vd och numera förbundsdirektör, om insatserna i det stora kännedomsprojektet det kommande året.

– Vi planerar insatser för att öka kännedomen om nyttan av auktoriserade och certifierade konsulter på flera fronter. Gentemot branschorganisationer, banker, myndigheter, företagsorganisationer och media. Vi har bland annat stora kampanjer i Dagens Industri och Privata Affärer och kommer även att synas på nackskydden på SJ-tågen, berättade Sigbladh och visade de reklamfilmer om Srf konsulterna som tidigare visats på TV4 och Youtube.

Fyra motioner

Under punkt 13 behandlades de fyra motioner som kommit in till årets förbundskongress. Förbundsstyrelsens ordförande Frans Blom redogjorde för deras innehåll och styrelsens yttranden. Han inledde med att tacka motionärerna:

– Jag uppmanar alltid medlemmarna att skriva motioner, att använda sin rätt att påverka sitt förbund i den riktning de önskar. Det är en central del i vår utveckling.

1: Styrelsen utformning

Den första motionen, signerad valberedningen, gällde en ny sammansättning av styrelsen och antogs av kongressen redan 2021. Den är av sådan natur att den ska godkännas av två kongresser och därför var den uppe för omröstning även i år. Kongressen röstade ja, vilket betyder att förbundsstyrelsen ska utformas som följer:

”Minst hälften av samtliga ledamöter ska vara aktiva medlemmar. Suppleanter ska vara aktiva medlemmar. Styrelsen ska utgöras av minst en Auktoriserad Redovisningskonsult och minst en Auktoriserad Lönekonsult. Styrelsens sammanfattning bör utformas så att den är representativ för medlemskårens struktur.”

2: Byråombudsbehörighet

I den andra motionen yrkas att Srf konsulterna ”officiellt tar sig an konceptet kring ”Byråombudsbehörighet” och genomför lobbyinginsatser gentemot myndigheterna. Detta så att byrån kan ha ombudsbehörighet, i stället för varje anställd.

Kongressen biföll förbundsstyrelsens förslag till beslut. Där konstateras att Srf konsulterna redan är delaktiga i ansträngningar som motionären efterfrågar, och dessutom är enigt med motionären om att frågan om byråombudsbehörighet är viktig för organisationen.

I utvecklingen av myndighetstjänsten ”Mina ombud” samarbetar Srf konsulterna med Bolagsverket och under 2022 planeras en lansering av fullmakter för företag, vilket också framgår i det antagna förslaget till beslut.

3: Revision av lönefunktion

I den tredje motionen ”Revision av lönefunktion – ett kvalitetssäkringsverktyg” argumenteras för behovet av en riktad revision av företags lönehantering. Detta på grund av de uppenbara brister motionären regelbundet stöter på i sitt arbete med lönehantering. I motionen föreslås att Srf konsulterna definierar ramarna för konceptet ”Revision av lönefunktion” (vars innehåll utvecklas i motionen) och hjälper till att sälja in behovet till svenska företag.

Kongressen avslog motionen, på förbundsstyrelsens förslag. Med argumenten att Srf konsulterna i första hand verkar för ett arbete med allt högre kvalitet från sina medlemmar, inte kontroll av redan utfört arbete.

Man konstaterar också att Srf konsulterna överväger att införa en kvalitetsuppföljning av Auktoriserade Lönekonsulter, först på byrånivå och sedan på individnivå.

Förbundsstyrelsen avslutar: ”Genom en kvalitetssäkring av våra medlemmar har vi god chans att uppnå motionens syfte att höja kvaliteten inom lönefunktionen för Sveriges näringsliv.”

4: Passiv blir övrig

Den fjärde motionen yrkade på ett namnbyte: från ”Passiv medlem” till ”Övrig medlem”. Den bifölls av kongressen. I förbundsstyrelsens förslag till beslut konstateras att benämningen passiv medlem ”har en något föråldrad och inte ändamålsenlig lydelse.”

Övrig medlem blir nu den som tidigare varit aktiv medlem, har genomgått eller genomgår utbildning för sådan teoretisk behörighet som krävs för aktivt medlemskap eller är yrkesverksam i en miljö där arbetet utförs enligt av Srf konsulterna fastställda branschstandarder.