Redovisningen av coronastöden och årets stora utbetalningar från den kollektiva sjukförsäkringen AGS måste du som redovisningskonsult ägna särskild uppmärksamhet.

Här går Maria Albanese, Redovisningsexpert vid Srf konsulterna, igenom de viktigaste ändringarna under året.

Det har under året inte skett några stora ändringar inom redovisningslagstiftningen. I årsredovisningslagen har det gjorts en följdändring efter att aktiebolagslagen ändrats. Den innebär att företaget nu vid en nyemission kan besluta att det belopp som aktien tecknas till, och som överstiger aktiens kvotvärde, kan föras antingen till en bunden eller fri överkursfond.

I normgivningen från Bokföringsnämnden avseende K2, K3 och Årsbokslut har det skett några ändringar som du som redovisningskonsult måste tänka på.

Datering vid underskrift

En ändring avser dateringen av årsredovisningen (och årsbokslutet). Tidigare regel innebar att dagen för undertecknande av en årsredovisning var densamma som den dag årsredovisningen avgavs, det vill säga den dag som den beslutades. Med de ändrade reglerna tydliggörs att en årsredovisning inte är upprättad förrän samtliga styrelseledamöter skrivit under årsredovisningen. Årsredovisningen ska innehålla uppgift om den dag då den undertecknades. Det innebär att det ska framgå vilket datum respektive styrelseledamot har skrivit under. Skriver alla styrelseledamöter under samma dag räcker det att den dagens datum anges en gång. Skrivs årsredovisningen under olika dagar behöver datumet för respektive styrelseledamots underskrift anges.

Om styrelseledamöterna skriver under olika dagar, och det tar en längre tid mellan att underskrifterna görs kan det hända att det under tiden (från att årsredovisningen färdigställts tills alla skrivit på) har hänt något väsentligt i företaget. I så fall kan noten om väsentliga händelser efter årets slut behöva kompletteras, så att den innehåller allt som hänt fram till dess att den sista styrelseledamoten har skrivit under. Om det som inträffat bekräftar något som förelåg per balansdagen kan det vara aktuellt att ändra balans- och resultaträkningarna. Detta är något som du som redovisningskonsult kan behöva hjälpa företaget att hålla koll på.

En annan ändring i K3-regelverket är att regeln om så kallade företag för särskilt ändamål, SPE har tagits bort. Det innebär att dessa inte längre ska omfattas av företagets koncernredovisning.

Coronastöd

Bokföringsnämnden har också under året gjort en komplettering av det allmänna rådet om vissa redovisningsfrågor, med anledning av coronaviruset avseende när coronastöd får redovisas. Den kompletteringen gjordes i januari 2021 och kunde beaktas redan i de årsredovisningar och årsbokslut som upprättades för 2020. Coronastöd får redovisas som intäkt det år som stödet hänför sig till om:

  • Det finns en utfärdad författning
  • Företaget med rimlig säkerhet kommer att uppfylla villkoren för att få stödet
  • Företaget med rimlig säkerhet kommer att erhålla stödet

Viktigt att tänka på är att redovisningsprinciperna i årsredovisningen och årsbokslutet måste kompletteras med att företaget tillämpar det särskilda allmänna rådet utöver de vanliga K2, K3 och Årsbokslutsreglerna. Tänk också på att BFN:s allmänna råd om vissa redovisningsfrågor med anledning av corona är frivilligt att tillämpa. Det är tänkt att hjälpa till med retroaktiv redovisning av stöd, men alla företag kanske inte vill göra det.

Vägledning i coronafrågor

Srf konsulterna har tagit fram en särskild FAQ som bland annat anger hur man ska tänka kring begreppet ”rimlig säkerhet” i BFN:s allmänna råd om corona. Vi har också tagit fram särskilda vägledningar kring den information som ska lämnas i förvaltningsberättelsen och in noten om väsentliga händelser efter årets slut med anledning av de effekter som coronaviruset kan ha haft för företaget. Många av coronastöden är utformade med villkor som innebär att företaget inte får lämna utdelning inom en viss tidsperiod. Srf konsulterna har tagit fram en mall för när utdelning tidigast kan lämnas beroende på stöd och stödperiod.

Utbetalning av överskottsmedel från sjukförsäkring

Under hösten har många företag fått stora utbetalningar genom Fora från Afa sjukförsäkringsaktiebolag. Utbetalningarna avser konsolideringsmedel från den kollektiva sjukförsäkringen AGS.  Bokföringsnämnden har på sin webbplats lämnat Frågor och svar kring hur dessa ska redovisas. Företag som tillämpar K3, K2 och Årsbokslut ska redovisa utbetalningen som en Övrig rörelseintäkt. Ett företag som tillämpar K3 kan i stället redovisa utbetalningen som en kostnadsreduktion om företaget bedömer att det ger en mer rättvisande bild. I så fall ska posten, om den är väsentlig, redovisas på en egen rad. Tänk på att den här intäkten kan vara exceptionell och därmed omfattas av notkravet i 5 kap. 19 § årsredovisningslagen.

Skattereduktion för investeringar

Riksdagen fattade i oktober 2021 beslut om att företag ska få skattereduktion för investeringar i materiella anläggningstillgångar som företaget gör under 2021. Skattereduktionen är 3,9 procent av utgifterna för investeringen och kommer räknas av från skatten för det beskattningsår som avslutas 31 december 2022. Skattereduktionen ska inte minska anskaffningsvärdet för den materiella anläggningstillgången utan endast påverka skattekostnaden det år skattereduktionen erhålls. Om företaget tillämpar K3 ska en uppskjuten skattefordran redovisas i bokslutet 2021.