När Nordens näringsministrar träffades vid det årliga ministermötet i förra veckan beslöt man om en strategisk plan för hur man ska arbeta tillsammans med Nordic Smart Government (NSG).

Satsningen är en del av att få fart på ländernas ekonomier i kölvattnet av covid-19.

NSG är en av de viktigaste näringslivssatsningarna som ministerrådet gör de kommande åren. Satsningen beräknas uppgå till en kostnad av 350 miljoner svenska kronor.

Målet är att göra livet lättare för nordens företagare. Information ska delas i realtid, på ett säkert sätt.

Genom åtta samarbetspunkter ska digitalisering, företagande och tillväxt öka i de nordiska länderna under perioden fram till och med 2024.

– Genom fortsatt samskapande mellan näringslivet och myndigheter i norden kan vi skapa ett ekosystem för finansiell information som verkligen kommer att ge våra företagare stor nytta, sade Sveriges näringsminister Ibrahim Baylan i ett pressmeddelande.

Realtidsdatan ska ge bättre överblick över den ekonomiska situationen. Det i sin tur ska göra det lättare att snabbt få lån, och skapa ökad likviditet.

Nytt är att elektroniska fakturor nu ska kunna användas och bokföras mellan länder, så att en svensk faktura kan bokföras enkelt i till exempel Norge.

– NSG är ett nyskapande sätt att se på företagens hantering av uppgifter och finansiell information i beställningar, fakturor, kvitton och vid bokföring och rapportering. Företagen har kontroll över sina uppgifter och kan dela dem i realtid. Myndigheter och privata aktörer hämtar själva de uppgifter de behöver hos företagarna, vars administration och uppgiftslämnande minskar betydligt, säger Bolagsverkets generaldirektör Annika Stenberg i en kommentar.


Annika Stenberg och Ibrahim Baylan  Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet och Bolagsverket

I Sverige sker arbetet med NSG i nära samverkan mellan Bolagsverket, Skatteverket och Statistiska centralbyrån. Förhoppningen är att spara upp till 270 miljoner kronor årligen från 2027, och att minska den administrativa bördan för företagen.

Srf konsulternas enhetschef för lön och redovisning Zennie Sjölund tycker att NSG-projektet är ett steg i rätt riktning:

De nordiska länderna utgör tillsammans en stark marknad, och att underlätta för företagen genom NSGs arbete gynnar oss på många sätt, säger Zennie Sjölund.

– ”Tillsammans” är ett framgångskoncept, det har inte minst de utmaningar vi ställts inför detta år påvisat. I de fall som det finns upparbetade samarbetslösningar har till exempel de åtgärder som införts för att minska de ekonomiska konsekvenserna av covid-19 kunnat införas relativt snabbt. På samma sätt finns det en hel del områden där det, om det funnits ett samarbete, kunnat göras mer.

Kommer det här att leda till mer eller mindre jobb för era konsulter?
Det kommer att, i kombination med annan samhällsutveckling, medföra att konsultrollen förändras. Vissa arbetsuppgifter blir det mindre av, andra mer, exempelvis tydliggörs behovet av rådgivning, säger Zennie Sjölund.

 Digitaliseringen ändrar bransch efter bransch. Hur påverkas redovisnings- och lönebranschen?
Vår bransch utvecklas i takt med att företagen förändras. Företagens behov och efterfrågan ställer nya krav på kompetens, kunskap och förmåga inom våra ämnesområden. Det kommer att bli allt viktigare att vara proaktiv, säger Zennie Sjölund.


Zennie Sjölund  Foto: Malin Sydne