En dämpad tillväxt i den globala ekonomin påverkar även Sverige. Arbetsförmedlingens prognos, som bygger på intervjuer med 10 500 arbetsgivare, pekar på en fortsatt hög efterfrågan på arbetskraft men att den börjar avta eftersom konjunkturen har vänt nedåt. Bristen på ”rätt” arbetskraft är dessutom fortsatt ett hinder för jobbtillväxten i flera regioner och ett flertal branschen.

Utvecklingen på arbetsmarknaden är beroende av att fler utrikes födda kommer i arbete. Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg tror att nio av tio av de nya jobb som växer fram kommer att tillsättas av personer som är utrikes födda.


Mikael Sjöberg

– Fler behöver inkluderas och få fäste på arbetsmarknaden. För att det ska ske behöver fler gå utbildningar som efterfrågas av arbetsgivarna. Dessutom måste fler arbetsgivare justera sina krav vid rekryteringar, säger Mikael Sjöberg.

Arbetslösheten väntas stiga från dagens 6,4 % till 6,7 % under år 2020. Risken för ökad långtidsarbetslöshet bedöms också som stor, speciellt bland de med låg och kort utbildning.