Revisorsintyg

Företag som har tappat mycket i omsättning på grund av corona kan erhålla ett omställningsstöd. För att vara berättigad till stöd krävs det att nettoomsättningen ska ha minskat med mer än 30 procent under mars och april 2020 jämfört med mars och april 2019. Företaget ska dessutom ha redovisat en nettoomsättning om minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret. Stödet går att söka från den 22 juni till och med den 31 augusti 2020.

Ansökan ska innehålla ett skriftligt revisorsintyg. Det gäller dock endast om det sökta omställningsstödet är på minst 100 000 kronor. Srf konsulterna har påpekat att det kan vara svårt att hinna få fram ett revisorsintyg till den dag ansökan senast ska vara lämnad. Srf konsulterna har nu fått besked från Skatteverket att det är möjligt att komplettera ansökan med revisorsintyg i efterhand inom 14 dagar.

Omställningsstödsombud

Genom ett ombudsförfarande kan du som konsult utföra ärenden eller ta del av information för dina kunders räkning via Skatteverkets e-tjänster. Att agera som ombud för sina kunder underlättar inte bara arbetet för konsulten. Det är också positivt för kunderna eftersom de slipper en hel del onödigt administrativt arbete.

Vad du som ombud har rätt att göra är inte alltid helt självklart. Det är också något som du som konsult måste diskutera och komma överens om med dina kunder. En fråga som kommit upp och som Srf konsulterna har drivit är att den allmänna ombudsbehörigheten som deklarationsombud även ska gälla för att söka omställningsstöd.

Ombudsfrågan är idag reglerad i skatteförfarandelagen (6 kap. SFL). Här finns det, av naturliga skäl, inga regler om omställningsombud. Men inte heller lagen om omställningsstöd (2020:948) eller till den tillhörande förordning reglerar frågan om ombud för den som söker omställningsstöd. Avsaknad av lagstöd gör att det blir svårt för Skatteverket att låta den som har behörighet som deklarationsombud att även lämna ansökan om anställningsstöd. För det krävs det helt enkelt en lagändring.

För att ansöka om att bli omställningsstödsombud kan du använda e-tjänsten Ombud och behörigheter. Det är också möjligt att skicka in en blankett. Läs mer om detta och ansök här.

Vill du veta mer om deklarationsombud i allmänhet hittar du information här.

Srf konsulternas coronasida

Avslutningsvis vill jag hänvisa till Srf konsulternas coronasida. Den har varit mycket uppskattad och välbesökt, även av personer som inte är anslutna till Srf konsulterna. För den som vill läsa mer om omställningsstöd innehåller coronasidan länkar till Skatteverkets vägledning. För att läsaren ska få en bättre överblick och hitta rätt information snabbare har Srf konsulterna tagit fram en egen innehållsförteckning över denna vägledning. Den hittar du under fliken Omställningsstöd för företag / Mer information.