Tidningen Konsulten
Torsdag 26 April 2018

Önskemål om förbättringar till Skatteverket

En bättre frågeservice, snabbare och mer direkt kontakt med experter samt utveckling av e-tjänster för momsinlämning. Det är förändringar som våra medlemmar skulle vilja se hos Skatteverket vilket framgår av vår senaste enkät.

Under sommaren skickade SRF ut en enkät till medlemskåren med frågeställningar gällande Skatteverkets e-tjänster. I de närmare 1 000 svaren fanns ett flertal bra förslag till förbättringar. Förslagen är vidarebefordrade till Skatteverket som ser på dessa med stort intresse eftersom de inkommit från en yrkeskår som är proffs inom redovisning.

Heta linjen

Många av frågorna i enkäten har besvarats med en betygsättning på skalan 1-10, där 1 är lägst och 10 det högsta betyget. Möjlighet till förtydligande har funnits i så kallade frisvarsrutor i enkäten till respektive fråga vilket ovanligt många svarande använt sig av. På frågan om hur nöjd man i allmänhet är med sina kontakter med Skatteverket blev medelbetyget 6,3 (diagram 1). På följdfrågan om man anser sig ha behov av en sorts ”hotline” inom olika områden var det bara några få procent som inte ansåg sig ha behov av detta. Ungefär lika många vill ha en sådan möjlighet via telefon som via mail (diagram 2). Några övriga önskemål som kom fram var kortare väntetider, möjlighet att få bli uppringd istället för att vänta kvar i telefonkö och att handläggare direkt kopplar vidare till expert inom specifika området för att öka sannolikheten att få korrekta svar direkt. Enligt uppgift från Skatteverket finns idag möjligheten att bli uppringd vid hög belastning i form av många inkommande samtal.

Samtidigt godkännande och färre klick

Skatteverket har ett flertal tjänster för inlämning av moms- och arbetsgivardeklarationer. Den tjänsten som får lägst betyg 5,8 (diagram 3) är inlämning av uppgifter gällande årsmoms vid EU-handel. De önskemål om förbättringar som framkommit här är senareläggning av deklarationstidpunkt och en förmildrande bedömning av felaktiga deklarationer. Detta eftersom redovisningskonsulterna anser att kunden inte alltid varit medveten om att en transaktion som avsett EU-handel faktiskt skett. Man vill också att beloppsbegränsningen ses över. När det gäller övriga e-tjänster för deklaration av moms- och arbetsgivaravgifter är betyget högre, runt åtta på den tiogradiga skalan. Även där finns förslag till förbättringar, bland annat att det ska vara möjligt att samtidigt godkänna både moms- och arbetsgivardeklarationen och att det ska vara färre klick för att deklarera uppgifterna och erhålla kvittens. Det finns också önskemål om att deklarerade uppgifter ska komma med i betalningsuträkningen per automatik.

Uppdragsanmälan

På frågan om respondenterna använt sig av den nya möjligheten att lämna uppdragsanmälan var det bara runt 10 procent som gjort det. En väldigt stor grupp ha angett att de inte fått tillräcklig information om detta. Vi vet också att det initialt var problem med Skatteverkets system vid inlämning av uppdragsanmälan, problem som till största del nu är avhjälpta. Flera av programleverantörerna hade heller inte med möjlighet att skapa detta direkt i programmen som används vid upprättande av bokslut och deklarationer vilket gjorde att många ansåg att själva anmälan blev krånglig och omständlig. Nu ska de flesta programmen vara uppdaterade.

På startsidan på srfkonsult.se finns en länk till mer information om samverkan mellan SRF och Skatteverket där du kan läsa mer om just Uppdragsanmälan.

Fördjupade skatteträffar

Många av respondenterna har deltagit i Skatteverkets skatteträffar och ger också relativt högt betyg för både innehållet (7,07) och nivån (6,8). Här har det framkommit önskemål om att Skatteverket borde anordna dessa träffar oftare och att det skulle finnas en uppdelning enligt olika kunskapsnivåer. Mer avancerade kurser för Auktoriserade Redovisningskonsulter efterfrågas. Vidare finns önskemål om fördjupning inom specifika områden.

Skatteverket har tagit till sig av all input från enkäten och har fördelat ut detta till ansvariga inom berörda avdelningar. SRF kommer att löpande få återkoppling om hur förbättringsarbetet fortgår, något vi kommer att kommuniceras till våra medlemmar i våra olika kanaler.

Text: Tina Sjöström


Hur nöjd är du med svaren vid kontakt med skatteupplysningen?

RK-nr-6-2014-37


Skulle du vara hjälpt av en ”hotline” till handläggare på Skatteverket inom specifika områden?

RK-nr-6-2014-38


Hur nöjd är du med e-tjänsten för inlämning av uppgifter gällande årsmoms vid EU-handel?

RK-nr-6-2014-39


 

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

Skatteverket tar emot!

Vårens bråda deklarationstider innebär högt tryck på såväl Skatteverket som redovisningsbyråerna. Möjligheten för redovisningsbyråer att filöverföra hela deklarationen digitalt... Läs mer

Färre startar aktiebolag

Inte nog med att antalet nya företag har minskat hittills i år. Under föregående år minskade för första gången... Läs mer

Dataskyddslagen antagen

Riksdagen fattade idag, 18/4, beslut om Dataskyddslagen som ett komplement till GDPR. I den nya lagen, dataskyddslagen, förtydligas det... Läs mer

Välfärden i fokus i vårbudgeten

Idag 16 april offentliggjorde regeringen sin ekonomiska vårproposition samt förslag till ändringar i årets budget. Störst satsningar görs för... Läs mer

Bonus eller Malus – vad gäller för dig och dina kunder?

Den 1 juli 2018 införs Bonus-Malus, den nya fordonskatten. Den som har tjänstebil eller planerar att skaffa bör sätta... Läs mer

Regeringen beslutar att inte återinföra revisionsplikten

Idag redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och slutsatser som görs i Riksrevisionens rapport Avskaffandet av revisionsplikten för... Läs mer

Färre nya företag trots högkonjunktur

Under årets första kvartal startades långt färre företag än samma period förra året. Statistik från Bolagsverket visar på en... Läs mer

GDPR och lönespec

När den nya dataskyddsförordningen börjar tillämpas i slutet på maj ställer det tydligare krav på personuppgiftsbehandlingen även hos lönesystemleverantörerna.... Läs mer

Fördjupad information kring AGI

Skatteverket kommer under våren och försommaren att bjuda in till kostnadsfria webbseminarier om AGI – arbetsgivardeklaration på individnivå, fördjupad information. På... Läs mer

Nyhet: Ansök till Årets auktoriserade byrå

I år kommer Srf konsulternas förbund för första gången att dela ut en utmärkelse i kategorin Årets auktoriserade byrå. Srf... Läs mer
Tillbaka till startsidan