Tidningen Konsulten
Torsdag 20 September 2018

Öppet brev till YH-myndigheten: Efterfrågan på lönekompetens fortsatt stor

Löneyrket möter ständigt nya utmaningar inom ett komplext och föränderligt kunskapsområde. Samtidigt ställs ökade krav på effektiva och moderna löneprocesser. Yrkesrollen har blivit tydligare och det är stor efterfrågan på högre lönekompetens, samtidigt som det finns stort intresse för att utbilda sig inom området.

Framtidsutsikter

Srf konsulterna verkar brett tillsammans med många viktiga aktörer inom lönebranschen och har etablerat sig som lönebranschens företrädare. Srf konsulternas nätverk uttrycker fortsatt mycket stor efterfrågan på personer med rätt lönekompetens inom många regioner. Automatisering och digitalisering ersätter en del enklare arbetsuppgifter och det finns ett stort behov av kvalificerad lönekompetens med erfarenhet. Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos som presenteras i Yrkeskompassen uppdaterad per 2018-07-02 råder det balans i löneyrket gällande efterfrågan på kompetens. Srf konsulternas uppfattning är att den bilden inte stämmer med de möjligheter som arbetsgivare har när det gäller att rekrytera rätt personer med rätt kompetens. Srf konsulterna anser att fortbildning och vidareutveckling av verksamma inom yrkesområdet måste prioriteras för att säkra såväl dagens som framtida kompetens. Srf konsulterna har även bidragit till den analys som Myndigheten för Yrkeshögskolan publicerade 2018-05-02 där just utvecklingen av yrkesrollen lyfts fram som ett fokusområde.

Stor efterfrågan på lönekompetens

Srf konsulterna, landets ledande branschorganisation för redovisning och lön, har gjort en lyckad inriktning på lön. Sedan 2014 har ca 400 personer genomgått auktorisation inom lön och intresset är fortsatt stort. Pensionsavgångarna i branschen är inte lika stora som tidigare år men innebär att vi fortfarande har stort behov av ny lönekompetens. Enligt Poolias årliga undersökning Kompetensindikatorn råder det fortsatt hög efterfrågan och den vittnar även om en minskning i utbudet av kvalificerade tjänstemän inom ekonomi och administration. Matchningsproblematiken är ett faktum som vi behöver jobba aktivt med i lönebranschen.

Yrkesutbildningar

Sverige har idag ett flertal välrenommerade yrkesutbildningar som ger en bra grund för ett framtida arbete inom lön. Srf konsulterna samarbetar med löneområdets YH-skolor för att säkra framtida krav och utbildningsplaner valideras för att säkra studenternas möjlighet till auktorisation. Srf konsulterna sätter riktlinjer som YH-skolorna med sin lokala förankring hos näringslivet anpassar för att ge möjlighet att skapa rätt utbildning. Det är mycket viktigt för Sveriges företag att dessa utbildare fortsätter att tillhandahålla en grundutbildning som säkerställer lönekompetens i samhället. Elever med examen från YH-utbildning är eftertraktade på marknaden eftersom utbildningarna har en stark praktisk förankring vilket medför att de snabbt är en resurs i företaget. En utmaning med utvecklingen är att de enklare arbetsuppgifterna allt mer försvinner, vilket medför att det kan bli svårare att få bra praktik under utbildningstiden. Under senare år har fler YH-utbildningar beviljats än tidigare och det är viktigt att kvaliteten upprätthålls. YH-utbildningar med löneinriktning var 2017 den femte mest sökta utbildningen enligt MYH.

Auktorisation

Idag finns möjlighet för erfarna lönekonsulter att göra karriär som Auktoriserad Lönekonsult. Möjligheten har funnits sedan 2014 och idag är det en eftertraktad yrkestitel. Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som står för rätt kunskaper, flerårig erfarenhet, god kvalitet och professionell hantering. Den som har en yrkeshögskoleexamen inom lön (300 YH- poäng) uppfyller de teoretiska kunskapskrav som krävs för att nå auktorisation, vilket sedan efter tre års yrkeserfarenhet möjliggör ansökan om att bli Auktoriserad Lönekonsult. En mycket viktig del i auktorisationen är vidareutveckling, vilket kravet på fortbildning bidrar till. Yrkesrollen Auktoriserad Lönekonsult ingår även i Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF.

Företagarens val

De kommande stora förändringarna i löneprocessen gällande rapportering och utbyte av information innebär att det blir det ännu viktigare att kvalitetssäkra lönen och göra rätt ifrån början. Att anlita ett företag med Auktoriserade Lönekonsulter kommer i allt större utsträckning att vara det självklara valet för de företag som väljer att outsourca sin lönehantering. Auktorisationen är också viktig för arbetsgivare som väljer att hantera sin lön internt, för att kunna rekrytera och ge möjlighet till karriärvägar och professionell utveckling. Att kunna förlita sig på att lönehanteringen sköts korrekt, gynnar företagets affär och lönsamhet.

Löneadministratörens arbete har utvecklats från mycket administration med inslag av rådgivning till ett mer konsultativt arbetssätt. Den moderna löneprocessen i kombination med allt mer komplexa lagar och regler, nya teknikmöjligheter såsom robotisering och ökad globalisering ställer ökade krav på löneyrket, vilket även tydliggör rollens mångsidighet. Lönekonsulten förväntas idag arbeta processinriktat och skapa mervärde åt företagen, då lönesystemen innehåller viktig information om de flesta företags viktigaste resurs, de anställda. Lön innefattar många komplexa hanteringar som kan ha stor inverkan för arbetsgivaren, arbetstagaren och samhället. Detta kräver att de som hanterar dessa frågor har rätt kompetens. Det är därför av största vikt att vi prioriterar och ser till att hålla en god tillväxt av kompetenta lönekonsulter på marknaden, som efter sin examen har möjlighet att stärka sin yrkesroll som Auktoriserad Lönekonsult.

Srf konsulterna

Roland Sigbladh
Förbundsdirektör

Zennie Sjölund
Branschansvarig lön

AGI – både förbättring och försämring

Enkel filuppladdning och synkade system, men ökad administration, fler kontroller och nya arbetssätt. Så beskrivs den nya rapporteringen av... Läs mer

Har du kunder som inte anmält verklig huvudman?

I början av augusti förra året trädde den nya lagen om anmälan av verklig huvudman i kraft. Nu, ett... Läs mer

Frihandelsavtal med EU – en outnyttjad potential

Beräkningar gjorda av EU-kommissionen och Kommerskollegium visar att svenska importörer sparat en miljard kronor per år genom att använda... Läs mer

Prisbasbelopp för 2019 höjs

Regeringen har nu fastställt prisbasbeloppet för kommande år, vilket är en höjning på tusen kronor respektive 900 kronor för... Läs mer

AGI – första inlämning bättre än väntat

Den 17 augusti var det premiär för AGI – inlämning av arbetsgivardeklaration på individnivå för företag med minst 15... Läs mer

Öppet brev till YH-myndigheten: Auktoriserad Redovisningskonsult – ett viktigt framtidsyrke

En redovisningskonsult har mycket goda framtidsutsikter i Sverige idag. För många företag är det en självklarhet att anlita en... Läs mer

Årets slutfinalister 2018 klara

Nu står det klart vilka konsulter och företag som gått vidare till slutnominering till Srf konsulternas utmärkelser Årets Auktoriserade... Läs mer

Förmågor du bör utveckla inför framtiden

Många pratar om förändringarna i redovisnings- och lönebranschen när ny teknik och artificiell intelligens kommer att utmana beprövade arbetssätt.... Läs mer

Konsulten på nätet tar semester

Semestertider råder även hos oss på Srf konsulterna. Därför kommer vi att göra ett kort sommaruppehåll när det gäller... Läs mer

Nöjda medlemmar hos Srf konsulterna

Det är med glädje vi konstaterar att våra medlemmar är fortsatt nöjda med det mervärde vi som branschorganisation skapar.... Läs mer
Tillbaka till startsidan