Bakgrund till frågeställningen

A äger samtliga aktier i X AB. Han är också kommanditdelägare i Y KB som är ett kommanditbolag. X AB är komplementär i detsamma.

Kommanditbolagets verksamhet bedrivs med personal som är anställda i X AB. Vid utgången av 2015 hade A en expansionsfond som delägare i kommanditbolaget. A vill nu att all verksamhet ska bedrivas i X AB och överväger därför att genomföra följande omstrukturering.

X AB ska utträda ur kommanditbolaget och avregistreras som bolagsman. Som ersättning erhåller X AB sin andel av det egna kapitalet i kommanditbolaget. Därefter likvideras kommanditbolaget och samtliga tillgångar och skulder tillskiftas A. Därefter bildar A en enskild näringsverksamhet. De materiella tillgångarna kommer vid utskiftningen att åsättas ett marknadsmässigt värde. A avser att därefter begära att expansionsfonden inte ska återföras till beskattning.

I nästa steg överlåts samtliga tillgångar i den enskilda näringsverksamheten till X AB. A begär att expansionsfonden inte ska återföras och gör ett tillskott till aktiebolaget som motsvarar minst 78 procent av expansionsfonden.

Frågorna till Skatterättsnämnden

Fråga 1: A vill veta om hans expansionsfond kan föras över från det kommanditbolag som han är delägare i till den enskilda näringsverksamheten.

Fråga 2: Upphör expansionsfonden, vid överlåtelse av samtliga realtillgångar i näringsverksamheten till X AB, utan att avdrag för avsättning till fonden ska återföras till beskattning?

Parternas inställning

Båda parterna, såväl sökande som Skatteverket, anser att överföringen kan göras och att expansionsfonden upphör utan att avdrag för avsättning ska återföras till beskattning.

Hur ser reglerna ut?

Reglerna om expansionsfond som gäller för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag finns i 34 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Här framgår av 16 § att en enskild näringsidkares avdrag för avsättning till expansionsfond ska återföras om han upphör att bedriva näringsverksamheten. På motsvarande sätt ska tidigare gjord avsättning återföras, enligt 17 §, om ett handelsbolag upphör att bedriva näringsverksamhet.

Vidare kan man undvika beskattning av expansionsfonden med stöd av reglerna i 18 – 22 §§ om man gör en ombildning/överföring i två steg.

Först krävs att delägaren i handelsbolaget/kommanditbolaget tillskiftas realtillgångar vid bolagets upplösning. Därefter ska delägaren begära att expansionsfonden inte ska återföras och att överföringen inte föranleder uttagsbeskattning enligt bestämmelserna i 22 kap IL.

I nästa steg kan en expansionsfond upphöra utan att avdrag för avsättning till expansionsfond återförs om en enskild näringsidkare överlåter samtliga realtillgångar i näringsverksamheten till ett aktiebolag som denne äger aktier i eller genom överlåtelsen kommer att äga aktier i.

Dessutom krävs en begäran att expansionsfonden inte ska återföras och att ett tillskott till bolaget som motsvarar minst 78 procent av expansionsfonden ska göras.

Skatterättsnämnden

Skatterättsnämnden, SRN, börjar med att konstatera att en förutsättning för att A:s expansionsfond ska kunna överföras från kommanditbolaget till den enskilda näringsverksamheten är att överföringen inte föranleder uttagsbeskattning.

Handelsbolag kan inte vara part i en underprisöverlåtelse vilket innebär att överlåtelsen måste ske mot en ersättning som motsvarar tillgångarnas marknadsvärde. Detta är uppfyllt och då innebär utskiftningen ingen uttagsbeskattning enligt SRN.

SRN anser att övriga krav för överföringen också är uppfyllda varför expansionsfonden kan upphöra utan att avsättning ska återföras till beskattning.

Sammanfattning

Förhandsbeskedet är inte överklagat och det beror troligtvis på att delägaren i kommanditbolaget avser att tillämpa reglerna på det sätt som lagstiftaren tillåter.

Nu har vi också stöd i praxis för hur man ska gå tillväga när man ska upphöra med en expansionsfond utan att avsättningen återförs till beskattning.