Numera är det inte heller ovanligt att räkenskapsinformation erhålls i elektronisk form för företaget, vilket då blir det skick den ska sparas i under minst tre år. Om företaget har erhållit räkenskapsinformation i pappersform måste originalet dock sparas i pappersform i minst tre år.

Räkenskapsinformationen får flyttas mellan olika lagringsmedier under förutsättning att informationen inte förändras. Exempelvis behöver uppgifter som mottagits i ett sms normalt flyttas från telefonen till ett säkrare digitalt lagringsmedium. När båda formaten är digitala kan dock överföring ske utan att det anses vara byte av format.

Även uppgifter som hämtas från webbplatser är räkenskapsinformation i elektronisk form. Exempel på sådan information är uppgifter om betalningar till företagets bankkonto hos en internetbank eller fakturor som köparen hämtar från leverantörens webbplats. Mottagen räkenskapsinformation i elektronisk form får konverteras till företagets system och sparas i det konverterade formatet under förutsättning att uppgifterna inte förändras eller försvinner i samband med konverteringen.

Räkenskapsinformation som företaget tar emot både i elektronisk form och i pappersform i nära anslutning till varandra får sparas i den form i vilken räkenskapsinformationen är avsedd att presenteras i företaget.

I Bokföringsnämndens vägledning BFNAR 2013:2 Bokföring skrivs ett avsnitt om bokföringslagens krav på överskådlighet, åtkomlighet och ordnat skick. Där framgår att räkenskapsinformation ska förvaras så att till exempel revisorer eller myndigheter utan svårighet kan få tillgång till informationen. Sammantaget innebär kraven att en extern granskare inom skälig tid ska kunna hitta det han söker och kunna ta del av den information han funnit.

Det är därför viktigt att företag som använder internetbaserade bokföringsprogram arkiverar varje räkenskapsår på ett säkert sätt. Det kräver att webbföretaget sparar företagets räkenskapsinformation även efter det att uppdraget avslutats. Det är det enskilda företaget, inte företaget som tillhandahåller bokföringsprogrammet, som har arkiveringsplikten under sju år. Att inte spara företagets räkenskapsinformation helt eller delvis innebär att företaget inte uppfyller bokföringslagens arkiveringsregler. Detta kan innebära att ansvar för bokföringsbrott kan föreligga där fängelse finns i straffskalan.