Tidningen Konsulten
Lördag 23 September 2017

Rapport från tre olika möten med Skatteverket

Under våren har jag deltagit på tre olika möten med Skatteverket i tre olika grupperingar. I den så kallade branschsamverkan diskuteras frågor som huvudsakligen är intressant för redovisningsbranschen. En annan gruppering är intressentrådet. I intressentrådet deltar representanter från många olika branscher och där behandlas mer övergripande rättsliga frågor. Det tredje mötet var det så kallade blankettmötet. Där får deltagarna bland annat förhandsinformation om vad som kan komma att ändras i inkomstblanketterna. På blankettmötet deltar givetvis alla leverantörer av skatteprogram men även vissa andra intressenter.

Möte i intressentrådet

På mötet i intressentrådet behandlades bland annat Skatteverkets rättsliga vägledning. Det är ingen tvekan om att vägledningen har blivit stor framgång. Som med alla verktyg kan det ta lite tid att lära sig det. När man väl lärt sig hur den rättsliga vägledningen fungerar kan man relativt enkelt och snabbt hitta svar på de flesta skattefrågorna. I den rättsliga vägledningen ingår även de så kallade ställningstaganden. I dessa tar Skatteverket ställning till en mer avgränsad fråga. I det senaste numret av Konsulten 2 2017 kritiserar jag två ställningstaganden som jag menar är felaktiga och som förhoppningsvis kommer att tas bort. På mötet informerade Skatteverket att man avser att fortsätta arbetet med att utveckla vägledningen. Det är ett arbete som vi kan vara med och påverka. Har du synpunkter på den rättsliga vägledningen delge dem gärna till mig.

En annan fråga som behandlades i intressentrådet var Skatteverkets svar på skriftliga frågor. Även detta arbete ska ses över. I vilken omfattning redovisningskonsulter använder denna möjlighet är svårt att säga, men det skulle kunna vara ett utmärkt verktyg. Ett problem är givetvis att det kan ta tid att få svar. Kan frågan ses som ett led i skatteplanering lämnas inte något svar. Svar lämnas inte heller om det är komplexa transaktioner eller oklara förutsättningar. Det gäller alltså att var klar och tydlig om man vill ställa en skriftlig skattefråga till Skatteverket. Vad Skatteverkets översyn kommer att leda till återstår att se.

Blankettmötet

På blankettmötet informerades vi om att det inte heller till nästa år är några större förändringar på gång. De ändringar som planeras är huvudsakligen föranleda av nya eller ändrade regler samt ändrade procentsatser och belopp.

En viktig förändring för blanketterna INK2-4 är att underlaget för avkastningsskatt kommer att kunna redovisas i fyra rutor i stället för som idag i två. Förändringen är föranledd av att beräkningen av kostnadsräntan skiljer sig om det är avkastningsskatt på svenska eller utländska pension- eller kapitalförsäkringar. När det gäller denna fråga kan det också påpekas att BAS diskuterar nya konton och instruktioner för avkastningsskatt. Bland annat för att anpassa baskontoplanen till uppgiftslämnandet i deklarationen. Följ gärna med vad som händer i BAS tidskrift Bulletinen.

Med anledning av att K2:s uppställningsform har ändrats kommer räkenskapsschemat i INK2 och 4 att ändras. Begreppet gemensamt styrda företag läggs till i vissa poster i balansräkningen och posterna extra ordinära intäkter och kostnader tas bort från resultaträkningen. Räkenskapsschemat för INK2 får vidare en ny post i resultaträkningen, Resultat från övriga företag som det finns ett ägarintresse i.

Handelsbolagets räkenskapsschema får ytterligare ny post i balansräkningen, Lån till delägare eller närstående. I handelsbolagsdeklarationen görs det också en begreppsändring i INK4 R och S. Ordet inkomstdeklaration tas bort och ersätts med Särskild uppgift. Orsaken till denna ändring är att det endast är förstasidan, där uppgift lämnas om sådana skatter som handelsbolaget är skattskyldigt för, som är en inkomstdeklaration. Resterande uppgiftslämnande utgör särskilda uppgifter. Ändringen är rent formell och påverkar inte deklarationsarbetet på något sätt.

En del mindre förändringar är också att vänta för blankett INK3 när det gäller det särskilda uppgiftslämnandet för ideella föreningar.

Av naturliga skäl kommer även blankett K2 om uppskov av bostad att ändras något. Grunden för det är den införda tillfälliga lagen från 2016 om avskaffandet av takbeloppet och nya regler att beräkna uppskovet.

För övriga blanketter är det inte planerat några väsentliga förändringar till nästa år. Vissa blanketter blir helt oförändrade och för andra görs endast ändringar av belopp, procentsatser och årtal. Till exempel kommer blanketterna NE och N3B inte att ändras alls. På blankett N3A införs en ny ruta som ska fyllas i om verksamheten är passiv. För den som har ett skatteprogram har uppgiften tidigare lämnats i programmet, så förändringen påverkar inte redovisningskonsultens arbete. Vidare ändras procentsatserna för räntefördelning till 6,27 och 1,50 procent. Blankett K10 kommer att ändras vad avser årets gränsbelopp enligt förenklingsregeln till 163 075 kronor. Det sparade utdelningsutrymmet ska för inkomståret 2017 räknas upp med 103,27 procent.

När det gäller blanketterna INK2 och 4 kan det avslutningsvis nämnas att SRU-kopplingarna måste ändras till nästa års beskattning med anledning av nya och borttagna poster i räkenskapsschemat    .

En ständigt återkommande fråga är anståndsplanen. Skatteverket föreslår för nästa år att alla deklarationer som lämnas elektroniskt ska vara inne senast den 15 juni och alla pappersdeklarationer den 16 maj. Anståndsansökan, huvudblanketterna och bilagor som inte går att lämna elektroniskt kan lämnas på papper och deklarationen ändå lämnas 15 juni. Den som till exempel lämnar inkomstdeklaration 1 på papper men filöverför uppgifterna i en NE-blankett ska därmed kunna lämna uppgifterna senast den 15 juni. Förslaget får betecknas som bra och det fick också ett positivt mottagande på mötet.

Möte i branschsamverkan

På branschsamverkan behandlas många olika frågor. Stora och små. Nedan följer ett axplock av de frågor som jag bedömer vara av särskilt intresse. Srf konsulterna har bland annat lyft frågan om revision av redovisningsbyråer. I den ovan nämnda vägledningen kan följande läsas.

”En revision ska genomföras i samverkan med den reviderade och på ett sådant sätt att den inte onödigt hindrar verksamheten hos denne (41 kap. 6 § första stycket SFL). Revisorn och den reviderade bör planera revisionens genomförande med hänsyn till båda parters önskemål (jfr prop. 1993/94:151 s. 166). Som ett led i samverkan ska t.ex. revisor och den reviderade komma överens om tiden och platsen för revisionen.”

En skatterevisor borde av naturliga skäl ha förståelse för att det inte är lämpligt att genomföra en revision av en redovisningskonsult mitt i deklarationsperioden. Tyvärr finns det exempel där så har skett, utan någon som helst diskussion om tidpunkten är lämplig. Även om det kan vara frågan om enstaka händelser avser Skatteverket att efter vårt påpekande förbättra informationen och utbildningen på detta område. Återkoppla gärna om du har haft problem med skatterevisioner.

Byråanstånd är en fråga som har diskuterats även i branschsamverkan. Ett problem som lyfts upp är när en redovisningskonsult begär anstånd för en person men endast gör någon enstaka deklarationsbilaga, till exempel bara blankett K10. Frågan har inte någon enkel lösning. Problemet är att konsulten inte själv kan styra över på vilket sätt övriga bilagor lämnas och Skatteverket vill givetvis endast ge förmånliga anstånd till den som lämnar uppgifterna elektroniskt. Som framgår ovan av det nya förslaget till anståndsregler skulle det emellertid fungera om den skattskyldige själv endast lämnar inkomstdeklarationen men inga andra bilagor på papper. Skatteverket har hur som helst bestämt att göra en större översyn av byråanstånd. Vi får se om denna fråga kan få en lösning.

Det har även kommit in synpunkter på att inkomstdeklarationen borde kunna skickas ut tidigare, eftersom alla uppgifter ska vara lämnade senast den 31 januari. Varje år skickas det in cirka 63 miljoner kontrolluppgifter och rättelse kan göras ända fram till den 1 mars. Före detta datum går det inte att säkerställa att kvalitén är tillräckligt god för använda uppgifterna som grund för inkomstdeklarationen. Processen att producera och distribuera deklarationerna påbörjas så snart som det möjligt. Med dessförinnan finns det en del manuellt arbete att göra såsom till exempel rättelser av felaktigt lämnade uppgifter. Det är därför inte möjligt att skicka ut pappersdeklarationer tidigare än vad som görs idag. För den som önskar få uppgifterna så tidigt som möjligt hänvisas därför till den elektroniska brevlådan. Se mer om detta i artikeln ”Elektronisk brevlåda – även till hjälp för redovisningskonsulter” i tidningenkonsulten.se.

Som stående punkt på agendan i branschsamverkan är förslaget om ett förenklat elektroniskt uppgiftslämnande som tagits fram i samarbete mellan Srf konsulternas och programleverantörerna. För denna fråga har vi fått positiva besked. Ett förslag, som ska uppfylla de önskemål vi framfört, har varit uppe för diskussion på högsta nivå. Att diskussioner förs med generaldirektören är ett bra tecken. Vi har därför starka förhoppningar att ett enklare och bättre elektroniskt uppgiftslämnande ska vara på plats redan till nästa år. Givetvis kommer Srf konsulterna och programleverantörerna att få vara med i arbetet. Jag kommer att informera mer om detta så fort Skatteverket lämnat mer information och arbetet påbörjats.

Trevlig sommar

Mats-BrockertText: Mats Brockert, 
Skatteexpert Srf konsulterna

Budgetpropositionen släppt

I regeringens budgetproposition finns ett flertal förslag som kan komma att påverka dig som arbetar som redovisnings- eller lönekonsult.... Läs mer

Håll dig uppdaterad!

En av Srf konsulternas mest uppskattade medlemsförmåner är ALK-puls. För den Auktoriserade Lönekonsulten ges en möjlighet till att hålla... Läs mer

Regeringen föreslår minskade kostnader och skattelättnader

För att ännu fler ska komma ut i arbetslivet föreslår regeringen minskade kostnader för första medarbetare och skattelättnader för... Läs mer

Gävle bas för ny arbetsmiljömyndighet

För att stärka både det nationella och internationella arbetsmiljöarbetet har regeringen beslutat att inrätta en ny myndighet för arbetsmiljökunskap.... Läs mer

Svenska företag saknar beredskap för GDPR

Den 26 maj nästa år kommer den nuvarande PUL-lagen att ersättas av den mer omfattande GDPR (General Data Protection... Läs mer

Digitaliseringsstöd till småföretagare

Små företag har inte samma förutsättningar att digitalisera sin produktion eller sina tjänster som större företag har. Missa inte... Läs mer

Srf konsulterna och FAR bryter samarbetet

Auktorisationen av redovisningskonsulter infördes av Srf konsulterna under 2006. Efter diskussioner erbjöds även FAR att samverka under 2009, med... Läs mer

GDPR – svensk hantering

Kollektivavtalen får en stor inverkan på implementeringen av GDPR enligt det förslag som regeringen har lagt fram i nya... Läs mer

Finalisterna i Årets Auktoriserade konsulter 2017

Nu är de tre slutnominerade i vardera kategorin Årets Auktoriserade Redovisningskonsult och Årets Auktoriserade Lönekonsult utsedda. Juryn består av... Läs mer

Förbud mot diskriminering även för småföretagare

Regeringen har beslutat om att lägga en proposition till riksdagen om förstärkt förbud mot diskriminering. Det innebär att även... Läs mer
Tillbaka till startsidan