Teknikens påverkan
Redovisningsbranschen har under lång tid utvecklats från att vara ett rent manuellt hantverk till att få stöd av verktyg i form av datorer och moderna programvaror. Exemplen på detta är många. Resan från stordatorer till PC, lokala programvaror, laserskrivare, fax, internet, mail med mera vidare till dagens molnbaserade system med möjligheter till automation har påverkat och utvecklat branschen på flera sätt. Arbetet har blivit effektivare och nya tjänster kan erbjudas, vilket ökar förutsättningarna att klättra i värdekedjan då en större del av rutinarbetet kan ske maskinellt jämfört med tidigare.

En sådan utveckling borde normalt sett ha medfört att branschen blivit allt lönsammare, men någon märkbart ökad lönsamhet har inte uppstått kopplat till ny teknik. Istället har en stor del av den ökande effektiviteten översatts till lägre priser för tjänsterna och ett behov av att arbeta med flera kunder. Detta beror till stor del på att branschen i mycket liten omfattning justerat sin affärsmodell för att nyttja teknikens olika fördelar.

Digitalt till fast pris
I dagens teknikmiljö har vi kommit långt. Affärshändelser kan redan idag fångas digitalt och tolkas helt automatiskt för att sedan bli redovisning direkt. När tekniken ersätter enklare arbetsmoment innebär det en möjlighet för vår bransch att använda den frigjorda tiden till ökat fokus på att stärka kundernas affär. Ett annat mycket viktigt steg som behöver göras är att gå från löpande timdebitering till fast pris. Att inte göra den omställningen innebär ökad risk för att antalet debiterade timmar kraftigt kommer att minska så snart tekniken får fullt genomslag.

I allt detta är det samtidigt viktigt att förstå att automation bygger på standardisering och där behövs viktig kunskap om kundens specifika verksamhet och totala ekonomiska miljö. Kundnyttan kräver långt mer än modern teknik. Är kontoplanen bra för kundens verksamhet? Borde vissa delar särredovisas? Är valda redovisningsnormer lämpliga?  Finns det kundrelationer som kan skadas av automatisk inkassohantering? Är rapporter i realtid användbara även om de inte är avstämda? Frågorna är många och det kan ge alarmerande konsekvenser om den kompetens och omdöme som en konsult kan tillföra förväntas kunna ersättas med en standardiserad tekniklösning.

Det finns idag mycket lönsamma byråer som har ställt om och valt kunder för den nya tekniken, men det finns också mycket lönsamma byråer som arbetar med en mer traditionell leverans. Den senare gruppen är i klar majoritet eftersom de kunder som tillämpar den nya tekniken fullt ut är mycket få och i klar minoritet på marknaden. Så frågan är vad branschen riskerar om man inväntar kundernas efterfrågan på moderna lösningar och kommunikation? Kanske är det branschen som måste vässa sina tjänster och affärsmodell redan nu för att kunna vara företagens främsta affärspartner när kunden efterfrågar moderna lösningar? Detta är en fråga om timing.

Hot och möjligheter
Ytterligare faktorer som ger skäl att fundera över timingen i omställningen till en ny affärsmodell är bland annat att tekniken delvis bromsas av regelverken. Som ett exempel medför bokföringslagen att vi måste fortsätta att bevara fysiska kvitton som förut. Där innebär den nya tekniken ett dubbelarbete eftersom du måste arbeta på både nytt och gammalt sätt.

Tekniken utvecklas hela tiden och blir bättre och billigare. När utvecklingsländer bygger mobiltelefonnät så kommer de inte att börja med NMT och GSM som vi hade förr, utan man går direkt på 5G och utnyttjar erfarenheten från dem som har utvecklat systemen tidigare. Ekvationen är känd sedan gammalt, för innovatörer tjänar sällan pengar, just på grund av att den nya tekniken är kostsam och att kundbehoven ger för små volymer tidigt i en omställningsprocess. Programleverantörer är tillsammans med branschens pionjärer mycket viktiga i utvecklingen framåt. Men den som väntar tills tekniken är uppe och fungerar har med all säkerhet siktat in sig på rätt timing.

En ytterst viktig faktor och möjlighet är branschens i särklass främsta konkurrensmedel – den starka kundrelationen. Undersökningar visar att på en skala 1-5 hamnar sambandet mellan hög omsättning och låg priskänslighet på nivå 4,5 jämfört mot styrkan i kundrelationen. Det lönar sig således att skapa mervärden och starka relationer till sina kunder. Här finns en digital paradox då molntjänster och digital datafångst kan utnyttjas utmärkt utan att ha en regelbunden kontakt med sin konsult. En mycket viktig och stor utmaning är därför att bygga relationer som i sin tur skapar det förtroende som krävs för att fortsätta vara företagarens naturliga rådgivare. Detta fenomen kallas relationsekonomi. Att förstå dessa samband är minst lika viktig som att digitalisera sin affärsmodell.

Rätt timing och viktiga byggstenar
Så när är då timingen rätt? Det beror såklart på vad du själv har tänkt med den egna verksamheten. Om du planerar god lönsamhet på lite längre sikt så är det hög tid att påbörja förändringsarbetet redan nu, om det inte redan är påbörjat. Förändring tar tid och är en process som behöver ta tid för att bli riktigt bra. Omställningsarbetet handlar främst om att rigga verksamheten med följande grundläggande byggstenar:

  1. Rätt affärsmodell med fastpris – gör en affärsplan!
  2. Moderna systemlösningar som ger digitala effektiva flöden till nytta för både dig och dina kunder.
  3. Fortsätt skapa mervärden och starka relationer till dina kunder via ökat fokus på att stärka kundens affär.