Vid halvårsskiftet träder ett antal lagar i kraft som behöver hanteras. Men det brukar vara hanterbart. I år är det, som vi alla känner till, inte som det brukar. Just den här sommaren är det en hel del att ha koll på. Och allt händer inte den 1 juli.

Här kommer en del av de lagändringar som är aktuella just nu:

Den 1 juni började Arbetsmiljöverkets nya föreskrift Arbetsanpassning att gälla och föreskriften Arbetsanpassning och rehabilitering, som gällt sedan 1994, upphävdes. Detta för att tydliggöra och uppdatera föreskriften utifrån dagens arbetsmarknad och utmaningar.

Regeringen har föreslagit att från och med den 11 juni ska möjligheten att utnyttja tidigare års underskott upphöra, om underskottet kan antas utgöra det avgörande skälet till en ägarförändring. Förslaget omfattas av stopplagstiftning vilket innebär att det påverkar alla beslut från den 11 juni retroaktivt om förslaget godkänns av riksdagen.

Den 18 juni blev det nya förutsättningarför samordningsnummer. En viktig förändring är att det är beslutat att samordningsnummer ska inaktiveras efter fem år om inte en ansökan om förnyelse kommer in. Detta för att för att minska risken för missbruk av samordningsnumren.

Många har redan hanterat rapporteringen av AGI för juni månad som inkluderade att arbetsgivaravgifter för ungdomar har sänkts ytterligare. Beslutet om tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter trädde i kraft den 19 juni. Arbetsgivaravgifterna för personer födda 1998 – 2002 har sänkts från 19,73 procent till 10,21 procent på ersättningar upp till 25 000 kronor per månad för utbetalningar som görs under juni, juli och augusti. Om rapporteringen är avklarad innan de nya avgifterna var uppdaterade så är det omprövning som gäller. Som alltid är det viktigt att ha rätt version av lönesystemen när man rapporterar till Skatteverket.

Den 1 juli är det en hel del nytt att förhålla sig till. Glädjande nog släpper flera av de restriktioner som har gällt i samhället denna torsdag. Dessutom förenklas resandet i och med det nya digitala vaccinationsbevis för covid-19 som öppnar den 1 juli.

Samtidigt som regelverken i samhället lättas upp pågår fortfarande många coronastöd och den 29 juni börjar nya förutsättningar för korttidsarbete att gälla. För de företag som nyttjar möjligheten till korttidsstöd är det då tid för avstämning. Inom perioden 1 juli till 28 augusti ska avstämningen genomföras. Viktigt att ha koll på datumen med tanke på att det har varit många ärenden kopplat till avstämning till såväl Tillväxtverket som till våra rättsinstanser. Om företaget vill förlänga stödperioden så görs det i samband med avstämningen. Förlängning och komplettering kan göras till och med den 31 augusti. Det går även att hantera avtalen, som är en förutsättning för stöd, retroaktivt till och med den 17 september. Men räkna inte med utbetalningar förrän i november när myndigheten börjar handläggningen efter systemanpassningar.

Den 1 juli tas OSS- one-stop-shop i bruk. Det är en tjänst som Skatteverket tillhandahåller för att hantera nya bestämmelser vid försäljning till andra EU-länder. De nya reglerna innebär att de olika tröskelvärden som tidigare varit styrande försvinner och det blir ett gemensamt värde i alla EU-länder.

Det finns värden som ändras den 1 juli och det är arbetstid som krävs för att få möjlighet till avdrag för anställda inom forskning och utveckling. Arbetstiden minskas till minst hälften i stället för nuvarande minst tre fjärdedelar. Dessutom får det högsta sammanlagda avdraget från arbetsgivaravgifterna som får göras för samtliga personer som arbetar med forskning eller utveckling hos den avgiftsskyldige höjs från 450 000 kronor till 600 000 kronor. Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2021 och tillämpas på ersättningar som lämnas efter den 30 juni 2021.

För mindre företag finns från och med den 1 juli en utökad möjlighet kopplad till växa-stödet. Möjligheten innebär att företag kan få nedsättning av arbetsgivaravgifterna för ytterligare en person. Det gäller anställningar som påbörjas under perioden 1 juli 2021- 31 december 2022. Både företag som idag inte har någon anställd och anställer en eller två personer och företag med en anställd som anställer ytterligare en person.

För företag som har tjänstebilar är det bra att ha koll på att schablonberäkningen som har använts för att fastställa värdet av bilförmån justeras. Anledningen är att det ska vara samma kostnad med förmånsvärdet som om personen hade ägt bilen själv. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2021 och tillämpas för bilar som blir skattepliktiga första gången den 1 juli 2021 eller senare.