Det brukar påstås att det skattemässigt inte har någon betydelse att den så kallade alternativregeln inte längre är tillåten i redovisningen vid intäktsredovisning av uppdrag på löpande räkning. Det är delvis sant, men för vissa företag har det betydelse.

Det finns en särskild skatteregel som anger att intäktsredovisning av uppdrag på löpande räkning får ske samtidigt som företaget fakturerar. Det innebär att om jobb utförs före bokslutsdagen, men faktureras efter, får intäkten beskattas på det nya året. Regeln är inte kopplad. Det innebär att oavsett vad som redovisas som intäkt får beskattningen ändå ske utifrån faktureringen.

Den särskilda skatteregeln kan tillämpas av företag i konsultbranschen samt bygg- och anläggningsbranschen. Företag som inte kan tillämpa den särskilda skatteregeln beskattas utifrån god redovisningssed. Det är främst för dessa företag det har betydelse att regeln har tagits bort i redovisningen.

Numer måste företagen vid tillämpning av god redovisningssed redovisa uppdrag på löpande räkning enligt successiv vinstavräkning. Det innebär att arbete som har lagts ned fram till bokslutsdagen ska tas upp som intäkt även om det inte har fakturerats. De företag som får använda sig av skatteregeln kan återföra upparbetad men ej fakturerad intäkt i deklarationen. Men de som inte omfattas av skatteregeln kommer att bli beskattade i enlighet med redovisningen.

Tidigare kunde till exempel alla aktiebolag bli beskattade enligt skatteregeln om de tillämpade K2 och använde sig av alternativregeln. Eftersom det var god redovisningssed blev även de företag som inte får tillämpa den särskilda skatteregeln beskattade precis som de företag som får tillämpa den. Eftersom alternativregeln inte längre anses utgöra god redovisningssed blir det en skillnad för de företag som inte kan använda sig av den särskilda skatteregeln.

En grupp som kommer att hamna i denna nya situation är tjänsteföretag som inte är konsultföretag. Det kan till exempel röra sig om tvätterier, travtränare, tolkar, med flera. I vilken omfattning de utför uppdrag till löpande räkning som sträcker sig över bokslutsdagen är givetvis olika. Men helt klart är att det förekommer och kan vara relativt sett väsentliga belopp.

Sammanfattningsvis är det viktigt för de som har tillämpat den tidigare tillåtna alternativregeln i redovisningen avseende uppdrag på löpande räkning att fundera över vad som kommer att gälla framöver. Har företaget inte möjlighet att tillämpa den särskilda skatteregeln kommer det att leda till en tidigarelagd beskattning. Omfattas de av skatteregeln ska de välja om de vill tillämpa den eller inte. Det innebär lite mer arbete att få behålla skattekrediten, men det kan vara värt det. Detta är något konsulterna måste ta upp med respektive kund.