Den senaste tiden har frågan om revisionsplikten återinförande debatterats och diskuterats efter Riksrevisionens rapport.

– För att få en diskussion i frågan har vi från Srf konsulterna på olika sätt varit aktiva, genom flera debattartiklar, möten med riksdagsmän och seminarie i riksdagen säger Roland Sigbladh förbundsdirektör Srf konsulterna.

Srf konsulterna och näringslivsorganisationernas arbete har gett resultat. Även om inte gränsvärdena för revisionsplikt höjs till de nivåer man ser i övriga Europa, så kommer regeringen inte att gå vidare med riksrevisionens rekommendation om att återinföra revisionsplikten för småföretagen. Regeringen kommer istället att vidta andra åtgärder för att komma till rätta med ekonomisk brottslighet och andra problem som riksrevisionen lyft fram i sin rapport. Något återinförande av revisionsplikten blir det alltså inte i nuläget. Så här skriver regeringen i den skrivelse som publicerats idag:

Regeringen anser att Riksrevisionens iakttagelser av reformens konsekvenser är värdefulla och kommer att beakta iakttagelserna i det fortsatta arbetet med regelförenkling samt förebyggandet av ekonomisk brottslighet och skatteundandragande. Iakttagelserna utgör enligt regeringens mening dock inte tillräckliga skäl för att i nuläget verka för att återinföra revisionsplikten för små aktiebolag. Regeringen vidtar i stället andra åtgärder för att komma till rätta med de problem som Riksrevisionen tar upp.

I skrivelsen från regeringen behandlas även riksdagens tillkännagivande om att regeringen bör ta initiativ till att överväga om fler företag kan undantas från revisionsplikten. Regeringen avser inte vidta några åtgärder med anledning av tillkännagivandet.

– Glädjande besked och viktigt för alla mindre företag. Vi hoppas nu framåt att även Sverige följer utvecklingen likt övriga EU-länder och höjer gränsvärdena för revisionsplikt. Då får vi ett attraktivt och tillväxtvänligt företagsklimat som skapar både nya företag och nya arbetstillfällen som grund för en positiv samhällsutveckling avslutar Roland Sigbladh.

Ta del av regeringens skrivelse här >>

Källa: regeringen.se