I Kina, där coronaviruset först upptäcktes, verkar dess framfart ha bromsats. Dock ökar fortfarande antalet smittade i övriga delar av världen och Italien verkar hårt drabbat. I Sverige är inte utvecklingen fullt så dramatisk men eftersom ingen ännu vet hur smittan sprids föreslår Regeringen en extra ändringsbudget som omfattar fyra områden.

Kommuner och regioner ska kompenseras för extraordinära åtgärder och merkostnader inom hälso- och sjukvården kopplade till coronaviruset. Det kan till exempel handla om högre kostnader för personal, högre kostnader för att säkra bemanningen av 1177 Vårdguiden, laboratorieanalyser, extra materialåtgång och smittspårning.

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket får extra medel för personalkostnader, utbildningsinsatser, materiel, provtagningsutrustning och för att säkerställa läkemedelsförsörjningen.

Karensavdraget slopas genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet och anslaget för smittbärarpenning höjs. Åtgärderna bedöms kunna minska smittspridningen och därmed belastningen på vården.

Förslaget om korttidsarbete, som syftar till att undvika uppsägningar och ge företagen möjlighet att snabbt komma igång igen när läget vänder, tidigareläggs och föreslås träda i kraft redan den 1 maj 2020. Möjlighet för företag att få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt upp till ett år kommer också att föreslås, med inriktningen att anståndet ska gälla arbetsgivaravgifter och preliminärskatter för högst två månader.

Ett antal ytterligare åtgärder kan vidtas om läget snabbt skulle förändras.