Dina synpunkter har varit viktiga för utredningen och glädjande kan vi notera att medlemmarna i Srf konsulterna varit överrepresenterade i enkäten.

Utredningens uppdrag var enligt regeringens direktiv att se över bestämmelserna om beräkning av skattetillägg i 49 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) i syfte att förstärka skattetilläggets allmänpreventiva effekt och att göra sanktionssystemet mer legitimt och rättvist.

Skattetillägget är ett viktigt verktyg för att säkra ett korrekt uttag av skatter och avgifter, vilket i förlängningen har stor betydelse för att upprätthålla förtroendet för det svenska skattesystemet. Syftet med enkätundersökningen var att ta reda på vilken uppfattning du som är verksam som Auktoriserad Redovisningskonsult har om vilken allmänpreventiv effekt regelverket om skattetillägg har haft och hur det uppfattas.


Mats Brockert

– Senast den 9 mars kommer Srf konsulterna att lämna ett remissvar på den promemoria där man föreslår hur lagen om beräkning av skattetillägg bör förändras, säger Mats Brockert, Srf konsulternas skatteexpert. Förslaget i promemorian grundar sig i viktiga avseenden på enkätresultatet. Det kommer dock att dröja ytterligare innan vi få ta del av hur lagändringen kommer att se ut. Vi bevakar utgången.

Tack till alla er som engagerat sig genom att delta i denna enkätundersökning. Det är ett bra sätt att ta vara på branschens goda kunskaper i lägen då landets främsta beslutandeorgan ska förbereda viktiga lagändringar.

Ta del av presentationen med enkätresultatet >>