Lagändringarna börjar gälla redan 1 januari 2022. Flera  är skatterelaterade, som att grundavdraget höjs för personer över 65 år och att jobbskatteavdraget höjs för låg- och medelinkomsttagare. Även skattereduktionen för sjuk- och aktivitetsersättning förstärks och reklamskatten avskaffas genom att lagen om skatt på annonser och reklam upphävs.

2018 ändrades reglerna för beskattningen av personaloptioner. Det infördes då en möjlighet att erbjuda förmånligare villkor kring personaloptioner. Företag med en nettoomsättning eller balansomslutning som uppgick till högst 80 miljoner kronor och mindre än 50 anställda omfattades. Villkoren som infördes medförde att förmån av personaloption beskattas först när den skattskyldige avyttrar den andel som har förvärvats genom utnyttjande av personaloption. Det medför även att arbetsgivaren inte heller betalar arbetsgivaravgifter. I stället sker beskattning först när den skattskyldige avyttrar den andel som har förvärvats genom utnyttjande av personaloption. Nu höjs gränserna för vilka företags som kan erbjuda dessa villkor, så att det omfattar företag där medelantalet anställda och delägare som arbetar i företaget är lägre än 150 och med en nettoomsättning eller balansomslutning som uppgår till högst 280 miljoner kronor. Dessutom kan även styrelseledamöter och styrelsesuppleanter omfattas av reglerna.

Från årsskiftet införs även en skattelättnad för förmån av att använda cykel som tillhandahålls av arbetsgivaren för privat bruk. Det innebär att cykelförmån blir skattepliktigt endast för den del av värdet av förmånen som överstiger 3 000 kronor. Som alltid när det gäller förmåner måste den erbjudas all personal för att uppfylla kraven. Det kommer även nya förutsättningar gällande avdragsrätten för gåvor.

För de som hanterar tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort införs förenklade regler om tjänsteställe och skattefri ersättning. Det påverkar möjligheten att göra avdrag för ökade levnadskostnader. Från den 1 januari likställs en tillfällig anställning eller uppdrag på annan ort med en tjänsteresa. Detta förutsätter att anställningen eller uppdraget är avsett att pågå i högst en månad och avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är längre än 50 kilometer. Därmed kan ersättning för ökade utgifter bli skattefri för den anställde och arbetsgivaren behöver varken göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter. I de fall en person blir tillfälligt anställd av offentlig förvaltning för att delta i en insats vid till exempel översvämningar ändras förutsättningarna för vad som ska anses vara tjänsteställe. Den tillfälligt anställde ska anses ha tjänstestället i bostaden. Arbetsgivaren ska därmed inte göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på kostnadsersättning som betalas ut och den tillfälliga arbetstagaren ska heller inte ta upp erhållen ersättning

Slutligen riktade riksdagen en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att den ska återkomma med ett förslag om att sänka skatten på bensin och diesel med 50 öre per liter från och med den 1 maj 2022.