SRFs medlemmar hjälper över 300 000 företag med olika redovisningstjänster. SRF ställer sig i grunden positiv till artikeln som publicerades i Dagens Industri onsdagen 17 juni, där förslag om förbättring av bostadsrättsföreningarnas redovisning presenterades.

SRF är och har varit mycket aktiv i denna fråga och har bl.a. gjort följande:

  • Vid flera möten diskuterat frågan med Justitiedepartementet
  • Skrivit artiklar och påtalat problemen
  • Aktivt försökt lyfta in frågan i tidigare utredningar

SRFs avvikande uppfattningar kopplad till artikeln i DI är följande:

Bokföringsnämnden (BFN) förbjöd inte progressiva avskrivningar av byggnader förra året. BFN förtydligade att det i vissa fall inte var möjligt att göra progressiva avskrivningar. Förtydligandet avsåg bland annat byggnader i bostadsrättsföreningar. Det har påståtts att det var möjligt att göra progressiva avskrivningar innan de så kallade K-regelverken beslutades av BFN. SRF vill däremot hävda att det även enligt tidigare regelverk inte varit en tillåten avskrivningsmetod för byggnader i bostadsrättsföreningar.

Att i årsredovisningslagen av bostadsrättsföreningar kräva ytterligare tilläggsupplysningar är knappast möjligt. Det har alldeles nyss kommit en lagrådsremiss och en proposition lär vara nära förestående, om ändringar i årsredovisningslagen baserat på ändringar i det EG-direktiv som styr hur årsredovisningslagen får upprättas. Direktivet omöjliggör för lagstiftaren att lägga på extra tilläggsupplysningskrav på mindre företag, en benämning som faktiskt bostadsrättsföreningar passar in i lagtekniskt.

Glädjande kan vi konstatera att bostadsrättsorganisationerna och FAR nu ansluter sig till vår linje att lyfta bort bostadsrättsföreningarna från skyldigheten att upprätta årsredovisning. För som vi nämnt ovan är kraven på extra tilläggsupplysningar inte möjliga inom ramen för årsredovisningslagen. Vi har också svårt att se en lösning där bostadsrättsföreningarna skulle tillämpa årsredovisningslagen men få särregler vad gäller avskrivningar.

En kommentar till de tre väsentliga utgångspunkter som tas upp är att SRF saknar kassaflödesanalys. Enligt vår uppfattning torde det vara en bedömning av framtida kassaflöden som styr hur stora avgifter som ska tas ut i en förening. I debattartikeln anges att resultaträkningen ska anpassas för att motsvara uttaget av avgifter, men vi anser att det är kassaflödet som är det väsentliga i en bostadsrättsförening.

SRFs arbete framåt kopplat till ovanstående frågeställningar kommer att bestå av;

  • Fortsatt arbete med att få fram en utredning
  • Fortsatt artikelskrivande
  • Fortsatt information i samband med utbildningar

Har ni frågor är ni givetvis välkomna att kontakta SRF eller vår redovisningsexpert Claes Eriksson direkt på telefon 010 483 80 51.