Tidningen Konsulten
Lördag 24 Februari 2018

Srf konsulterna tycker till om nya penningtvättslagen

I en alltmer komplex värld gäller det som företag att ha bra rutiner, inte minst när det gäller riskbedömning. Som Auktoriserad Redovisningskonsult gäller det att vidta tillräckliga åtgärder för att förhindra att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Nu träder den nya penningtvättslagen i kraft som innebär betydligt större krav på ett riskbaserat förhållningssätt. Lagen är en följd av EU:s fjärde penningtvättsdirektiv, och förslaget har anpassats till svenska förhållanden utifrån de riktlinjer som direktivet ger. Men det är inte slut på förändringar utan det ligger ytterligare ett förslag kring föreskrifter om hur Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet gör sin tillsyn från 2018-01-01. Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla de krav som lagen föreskriver. Samtidigt ska den som är verksamhetsutövare och står under tillsyn påverkas så lite som möjligt vad avser det administrativa merarbete som följer av regelverket. Remisstiden gick ut den 1 november och i Srf konsulternas remissvar lyftes flera viktiga ståndpunkter.

I den nya penningtvättslagen ökar kraven på ett riskbaserat förhållningssätt, till exempel ökar kraven på kundkännedom som en del av riskbedömningen. Srf konsulternas remissvar anser att det finns goda skäl för att Auktoriserade Redovisningskonsulter, på samma grund som auktoriserade revisorer, skulle kunna ha standardiserat förfarande av riskbedömning. Vidare finns det förslag om ökat informationskrav kring nya trender, mönster och metoder som ur Srf konsulternas perspektiv känns orimligt. I riskbedömningen ingår att vara uppmärksam på transaktioner som avviker från normalt beteende. Hur ska redovisningskonsulten kunna avgöra vad som är ett normalt beteende i en värld där digitalisering ersätter tidigare arbetsformer, nätverk ersätter anställningar, affärsmodeller från andra länder konkurrerar med svenska och så vidare? Detsamma gäller för transaktioner som är mer komplicerade än vad som normalt krävs. Även här ställs stora krav på att kunna utvärdera vad som krävs, och om en transaktion där en vara förmedlas i flera led är nödvändig eller inte? I ett klimat med nya affärsmodeller inom snart alla områden är det som tidigare var normalt inte alltid normgivande.

Det har genom den nya penningtvättslagen blivit nya beloppsgränser för kontanthantering. Srf konsulterna anser att den nu gällande föreskrifterna borde utvidgas med beloppsindikationer för att bedöma om penningtvätt föreligger även för transaktioner som inte omfattar kontanta betalningar. Det läggs enligt förslaget mer ansvar kring verksamhetsutövarens skyldighet att utreda hot och fientliga åtgärder, men detta anser Srf konsulterna istället bör utredas av polis med befogenhet och rätt utbildning för att genomföra sådant arbete.

Länsstyrelsernas allmänna råd är mycket värdefulla som koncept, men flera av exemplen bör utvärderas, omformuleras eller definieras tydligare för att inte medföra att en verksamhetsutövare upplever ett krav att utvärdera risker för penningtvätt vid normala förändringar av en verksamhet.

Läs remissvaret här >>

Vill du lära dig mer om de nya reglerna? Då kan vi rekommendera vår helt nya onlinekurs >>

Mikael-CarlsonText: Mikael Carlson
Branschansvarig Redovisning, Srf konsulterna

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

Möte med Justitiedepartementet om bokföringslagen

Srf konsulterna har sedan flera år tillbaka arbetat för att få till stånd en utredning av bokföringslagen. Det finns... Läs mer

Fler branscher kan få personalliggare

Regeringen har överlämnat en proposition till Riksdagen om att kravet på personalliggare ska utökas till att även gälla verksamheter... Läs mer

Konkurrenskraften i svensk industri ska öka

Fram till år 2020 får Tillväxtverket 90 miljoner för att skapa förutsättningar så att industrin och industrinära tjänsteföretag i... Läs mer

Resultatet av enkäten om beräkning av skattetillägg

Den statliga utredningen om beräkning av skattetillägg (Fi 2016:09) gav Kantar Sifo i uppdrag att genomföra en undersökning bland... Läs mer

Srf konsulterna och NNR i debatten kring revisionsplikten

Riksrevisionen har replikerat på vårt debattinlägg i Di Debatt om revisionsplikten där de nu hävdar att vissa missförstånd har uppstått. Kritiken vi framfört... Läs mer

Fler beviljade platser vid yrkeshögskolan

Inför utbildningssäsongen 2018-2019 ökar antalet platser vid yrkeshögskolan. Totalt beviljar Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) cirka 36 000 nya utbildningsplatser... Läs mer

Ny tjänst gör det enklare att deklarera helt digitalt

Inför årets deklaration har Skatteverket utvecklat en tjänst som gör det möjligt för oss som hjälper andra med Inkomstdeklaration... Läs mer

Brådskande information från Skatteverket

Sent på eftermiddagen onsdag den 24 januari kom brådskande information till Srf konsulterna från våra kontakter på Skatteverket. Man... Läs mer

LRF Konsult lyfter auktorisationen via Srf konsulterna!

Svenskt näringsliv är i stort behov av Auktoriserade Redovisningskonsulter och Lönekonsulter. Parallellt har vi ett stort generationsskifte i kåren.... Läs mer

Utökat friskvårdsbidrag från första januari

Efter en vägledande dom i Högsta förvaltningsdomstolen kommer även sporter som tidigare klassats som exklusiva och dyra att ingå... Läs mer
Tillbaka till startsidan