Nu träder den nya penningtvättslagen i kraft som innebär betydligt större krav på ett riskbaserat förhållningssätt. Lagen är en följd av EU:s fjärde penningtvättsdirektiv, och förslaget har anpassats till svenska förhållanden utifrån de riktlinjer som direktivet ger. Men det är inte slut på förändringar utan det ligger ytterligare ett förslag kring föreskrifter om hur Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet gör sin tillsyn från 2018-01-01. Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla de krav som lagen föreskriver. Samtidigt ska den som är verksamhetsutövare och står under tillsyn påverkas så lite som möjligt vad avser det administrativa merarbete som följer av regelverket. Remisstiden gick ut den 1 november och i Srf konsulternas remissvar lyftes flera viktiga ståndpunkter.

I den nya penningtvättslagen ökar kraven på ett riskbaserat förhållningssätt, till exempel ökar kraven på kundkännedom som en del av riskbedömningen. Srf konsulternas remissvar anser att det finns goda skäl för att Auktoriserade Redovisningskonsulter, på samma grund som auktoriserade revisorer, skulle kunna ha standardiserat förfarande av riskbedömning. Vidare finns det förslag om ökat informationskrav kring nya trender, mönster och metoder som ur Srf konsulternas perspektiv känns orimligt. I riskbedömningen ingår att vara uppmärksam på transaktioner som avviker från normalt beteende. Hur ska redovisningskonsulten kunna avgöra vad som är ett normalt beteende i en värld där digitalisering ersätter tidigare arbetsformer, nätverk ersätter anställningar, affärsmodeller från andra länder konkurrerar med svenska och så vidare? Detsamma gäller för transaktioner som är mer komplicerade än vad som normalt krävs. Även här ställs stora krav på att kunna utvärdera vad som krävs, och om en transaktion där en vara förmedlas i flera led är nödvändig eller inte? I ett klimat med nya affärsmodeller inom snart alla områden är det som tidigare var normalt inte alltid normgivande.

Det har genom den nya penningtvättslagen blivit nya beloppsgränser för kontanthantering. Srf konsulterna anser att den nu gällande föreskrifterna borde utvidgas med beloppsindikationer för att bedöma om penningtvätt föreligger även för transaktioner som inte omfattar kontanta betalningar. Det läggs enligt förslaget mer ansvar kring verksamhetsutövarens skyldighet att utreda hot och fientliga åtgärder, men detta anser Srf konsulterna istället bör utredas av polis med befogenhet och rätt utbildning för att genomföra sådant arbete.

Länsstyrelsernas allmänna råd är mycket värdefulla som koncept, men flera av exemplen bör utvärderas, omformuleras eller definieras tydligare för att inte medföra att en verksamhetsutövare upplever ett krav att utvärdera risker för penningtvätt vid normala förändringar av en verksamhet.

Läs remissvaret här >>

Vill du lära dig mer om de nya reglerna? Då kan vi rekommendera vår helt nya onlinekurs >>