Omstartskommissionen har nu lämnat sin slutrapport. Kommissionen är från början ett initiativ som kommer från Stockholms Handelskammare. Målet är att hitta förslag på hur Sverige tar sig ur coronakrisen, och sättet man gjort det på har varit att samla en rad ledande experter som fått tycka till.

Resultatet har blivit en rad olika konkreta förslag inom de områden som Srf konsulternas medlemmar verkar i, bland annat moms och inkomstskatter. Nationalekonomen och skatteutredaren Åsa Hansson som deltagit i kommissionens arbete säger i en intervju i Dagens Nyheter att man “behöver skifta skattebasen från arbete till konsumtion”.

Hon anser att Sverige snart inte längre har råd att behålla nuvarande skattesystem: ”Det har varit mycket diskussion om att vi behöver en övergripande skattereform långt innan coronakrisen. Men det man kan säga är att coronakrisen sätter ytterligare press på den offentliga sektorn” säger hon till Dagens Nyheter.

Hur ser Srf konsulterna på Omstartskommissionens förslag? Tidningen Konsulten har pratat med Mikael Carlson, rådgivarexpert åt Srf konsulternas medlemmar.

Genom att ändra tillbaka fastighetsskatten till hur den såg ut före 2008 tror Omstartskommissionen att det ska gå att sänka skatter på områden där de har större påverkan, till exempel bolagsskatten, som bedöms vara hämmande för konkurrenskraften? Vilka effekter har det?
– Förslagen om fastighetsskatt innebär bland annat att fastighetsskatten skulle göras progressiv och att även löpande värdestegringar skulle kunna beskattas. En sådan struktur framstår som politiskt ogenomförbar och därför behöver andra vägar skapas för att sänka näringslivets skatter. Bolagsskatten är inte på så hög nivå att den kräver större förändringar för att skapa ökad konkurrenskraft för det svenska näringslivet, utan det är främst skatten på arbete som är problemet. Att höja fastighetsskatten för att sänka bolagsskatten är därför fel väg.

Vilka effekter har en enhetlig moms?
– Det finns många aspekter på enhetlig moms, främst att det skulle bli lättare och väsentligt mindre administration för både företag och myndigheter med en enhetlig moms på en lägre nivå än dagens. Dock finns många andra aspekter och momsen används även till att försöka påverka konsumtionsmönster och skapa ökad konkurrenskraft för vissa branscher som arbetar mot slutkonsument, till exempel restaurang, kultur och besöksnäring. Enhetlig moms skulle fördyra dessa tjänster väsentligt och detta är fel väg för dessa hårt drabbade branscher efter coronakrisen, säger Mikael Carlson.

Vad tycker du är bra i Omstartskommissionens förslag?
– Skatter är i grunden en politisk fråga men alla är överens om att det krävs en beskattning för att finansiera vår utveckling och välfärd. Samtidigt måste allt fler komma i arbete, inte minst efter coronakrisen, och efterfrågan måste få fart för att få livskraftiga företag. Ur detta perspektiv är lägre individbeskattning ett bra initiativ, eftersom det minskar kraven på bruttolöneökningar och ger ökade förutsättningar att konsumera för allmänheten, säger Mikael Carlson.

– Ökat fokus borde dock ligga på sänkta arbetsgivaravgifter som är en stor kostnad för många företag, och det är ju i grunden lönsamma företag som är förutsättningen för att skapa arbetstillfällen och en bred skattebas. En mycket viktig punkt är att införa en enhetlig kapitalbeskattning på 25 procent, förutsatt att det ersätter dagens 3:12-regler som är både komplicerade och hämmande. De politiska förutsättningarna för att ersätta 3:12 med en platt skatt på kapital är dock mycket små.

Vad tycker du är mindre bra eller mindre genomtänkt i förslaget?
– Att öka beskattningen av den egna bostaden och även den löpande värdeökningen är direkt skadligt för den samlade samhällsekonomin. Det skapar inlåsningseffekter och orättvisor när skatteunderlaget styrs av faktorer som den som äger en fastighet inte kan påverka själv. Sedan är förslagen om personaloptioner lite överflödiga då detta inte är något centralt område för att återstarta svensk ekonomi, säger Mikael Carlson.

Vilka frågor är viktigast just nu för Srf konsulternas medlemmar?
– Regelverken måste förenklas och skapa ökad stimulans att driva företag, det är enda sättet att skapa en långsiktigt stabil inhemsk arbetsmarknad. Även de stödpaket som lagts fram är för komplicerade för att få bred effekt och detta skapar långsiktiga problem för både samhälle och sysselsättning. Regeringen har varit alltför orienterad mot att motverka missbruk och borde istället ha fokuserat på att snabbt få ut stöd till en bred marknad om man vill ha en aktiv framtida skattebas överhuvudtaget avslutar Mikael Carlson.

Omstartskommissionen har letts av nationalekonomen Klas Eklund, och inom tio viktiga områden har förslag lämnats: finanspolitik, grön omställning, digitalisering, arbetsmarknad, utbildning, entreprenörskap, infrastruktur, bostäder, skatter och Sverige i EU och världen.

Bakom initiativet står många svenska storföretag, till exempel ABB, AstraZeneca, Electrolux, Ericsson, Stora Enso, Telia, SKF och Volvo.

Mikael Carlson  Foto Lars Dahlström