Enligt uttalandet ska ett företag vid tillgångsposten i balansräkningen hänvisa till en eventuell not om ställd säkerhet i de fall säkerheten avser en enskild tillgång i balansräkningen. Det innebär till exempel att om ett företag har ställt en fastighet som säkerhet ska hänvisning göras från posten Byggnader och mark till noten om ställda säkerheter. Har företaget en bil med äganderättsförbehåll ska hänvisning göras från posten Inventarier, verktyg och installationer.

I motiveringen framgår att bedömningen är gjord utifrån hänvisningen i uppställningsformen för balansräkningen i K2 och placeringen av lagkravet i kapitel 18.

Läs uttalandet här >>