Srf U 14 Bruttoredovisning av pågående arbeten är tillämpligt då årsredovisning upprättas enligt K2 eller om årsbokslut upprättas enligt BFNAR 2017:3 Årsbokslut. Enligt uttalandet ska varje projekt redovisas för sig, men kvittning kan ske mellan intäkter och kostnader inom ett och samma projekt.

I K2 anges att det finns ett undantag från kvittningsförbudet. Undantaget är kvittning av fakturerade belopp mot nedlagda kostnader vid värdering av uppdrag till fast pris, se punkt 6.24. I uttalandet anges att kvittning enbart ska göras mellan inkomster och utgifter inom varje projekt. Det innebär att i balansräkningen ska uppdragen bruttoredovisas. Har ett bolag ett uppdrag där det är fakturerat mindre än nedlagda kostnader och ett annat uppdrag där det är fakturerat mer än nedlagda kostnader ska de inte kvittas mot varandra utan redovisas som en tillgång respektive en skuld.

Läs uttalandet här >>