Den 16-sidiga rapporten förklarar bakgrunden till Bolagsverkets rekommendation att göra det till ett lagkrav att lämna in sin årsredovisnings digitalt. Argumenten är välkända vid det här laget, konstaterar Lali Fjellström, branschansvarig redovisning Srf konsulterna:

– Det blir bland annat enklare, snabbare, säkrare och minskar miljöpåverkan samtidigt som kvaliteten på årsredovisningarna blir högre. Den digitala utvecklingen fortsätter och vi välkomnar den. Det nya i rapporten för våra medlemmar är att Bolagsverket ber regeringen om ett samordnande uppdrag för att etablera SBR i Sverige. Det ger en verklig tyngd åt den processen. I sammanhanget vill jag understryka att SBR ska möta både näringslivets och myndigheternas behov.

Standard Business Reporting

Lali Fjellström syftar på det som anges i huvudrapporten och i den 22-sidiga bilaga 3, som helt ägnas åt SBR och det övergripande nordiska redovisningssystemet NSG, Nordic Smart Government, som nu är under konkret utformning. NSG beskrivs av Bolagsverket som ett nordiskt samverkansprojekt i syfte att etablera ett digitalt affärsekosystem för främst små och medelstora företag.

Under punkt ”2. Varför Standard Business Reporting” skriver Thomas Flank, som arbetat över två år med att analysera frågan tillsammans med sina kollegor:

”SBR möjliggör på sikt ett automatiserat och cirkulärt digitalt flöde av finansiell information mellan företag och myndigheter. De samhällsekonomiska nyttorna som eftersträvas genom den digitala transformationen blir möjliga att förverkliga.”

– Företagaren, eller redovisningskonsulten, som skickar in data till Bolagsverket, Skatteverket och SCB ska i framtiden bara behöva skicka in uppgifter till en mottagare. Intressenterna, andra myndigheter eller aktörer, hämtar dem sedan vid behov, från den registermyndighet som har ansvar för att lagra och distribuera de data det rör sig om. Samma enkelhet ska gälla för företaget vid exempelvis en ansökan om serveringstillstånd, när styrker att man gjort rätt gentemot myndigheterna, säger Thomas Flank och fortsätter:

– Nyckelformuleringen är ”En uppgift en gång.” I motsats till samma uppgifter flera gånger till flera olika mottagare. Men på väg dit är det en rad juridiska och praktiska frågor som måste lösas, bland annat tillsammans med olika intresseorganisationer.

Bevakar frågan

Thomas Flank understryker att det inte finns någon ambition hos myndigheterna att ha tillgång till den löpande bokföringen. Det är uppgifter i inlämnade dokument som exempelvis årsredovisning och momsredovisning som ska delas mellan myndigheterna när så är lämpligt.

I det fortsatt arbetet med införandet av SBR i Sverige och en harmonisering med NSG finns det några punkter Srf konsulterna följer och driver med extra intresse. Lali Fjellström utvecklar:

– Redovisningskonsulternas tystnadsplikt och våra kundföretags sekretess måste ha samma skydd som idag i de kommande systemen. De juridiska frågorna måste lösas innan det nya, digitala ekosystemet tar över och allt jackas ihop. Även användbarheten i de system programvaruutvecklarna tar fram är något vi slår vakt om. Det är centralt att SBR utvecklas tillsammans med näringslivet, inte enbart från ett myndighetsperspektiv.