Det nya regelverket om rapporteringsplikt för skatterådgivare, som träder i kraft den 1 juli, innebär att bland annat skatterådgivare som utformar och tillhandahåller internationella skatteupplägg ska lämna uppgifter om dessa upplägg till Skatteverket. Skatteverket ska i sin tur utbyta uppgifterna med andra skattemyndigheter i EU för att på så sätt kunna upptäcka nya former av aggressiv skatteplanering på ett tidigt stadie.

På grund av den globala coronapandemin har EU nu beslutat om att tidsfristerna när uppgifterna ska rapporteras och utbytas första gången kan justeras med sex månader. Detta kommer inte att påverka vilka uppgifter som ska rapporteras. En justering medför bland annat att uppgifter om rapporteringspliktiga arrangemang, där uppgiftsskyldigheten inträder under andra halvåret i år, inte behöver lämnas in till Skatteverket förrän senast den 31 januari 2021. Den medför även att de historiska arrangemangen, där genomförandet av arrangemanget har påbörjats efter den 24 juni 2018 och före ikraftträdandet, inte behöver lämnas förrän senast den 28 februari 2021.

Regeringen bereder nu ändringar för att genomföra direktivet i svensk rätt.