Många upplever dock fortsatt fulla orderböcker och fullt tryck i verksamheterna. Utan att för den skull spekulera allt för mycket kring vad som står för dörren, kan det vara bra att ha koll på regelverket kring omorganisationer och personalneddragningar. Medarbetarna är uteslutande företagets viktigaste resurs, men utgör samtidig ofta den största kostnadsposten. Bara det faktum att man som företagare förlorar en viktig kund kan innebära att man måste anpassa företagets kostym.

Det finns en hel del att tänka på när ett företag ska omorganisera eller behöver dra ner på personal. Det viktigaste i hela processen är att vara noggrann med vilken information som kan lämnas och i vilken ordning saker och ting ska ske.

Vid en övertalighet är det första steget att göra en omplaceringsutredning för att klargöra om det finns lediga befattningar inom företaget som den anställde kan matcha. Om detta är fallet så ska ett skriftligt omplaceringserbjudande lämnas. Om arbetstagare tackar nej så ska arbetsgivaren fråga om arbetstagaren är medlem i ett fackförbund och i så fall vilket. På ett litet företag känner ofta alla varandra, och det kan vara svårt att vara formell. Men medbestämmandelagen, MBL, föreskriver att man måste förhandla med facket innan man fattar själva beslutet. Det betyder att bolaget inte kan säga upp en anställd för att sedan meddela facket, utan det är av största vikt att förhandla med det berörda fackförbundet innan man lägger själva uppsägningen. Efter att arbetsgivaren fått information om vilket fackförbund den anställde tillhör upprättas en så kallad turordningslista tillsammans med en förhandlingsframställan som skickas till det berörda fackförbundet. Om företaget har kollektivavtal så ska det fackförbundet kallas till förhandling innan uppsägningen.

Under uppsägningstiden så har den anställde samma anställningsförmåner som tidigare. Arbetsplikt råder under uppsägningstiden, men särskild överenskommelse om arbetsbefrielse kan träffas mellan parterna. Om den anställde blir arbetsbefriad, men skaffar ett annat jobb så ska inkomster som förvärvas i det nya jobbet avräknas mot lönen på den tidigare arbetsplatsen Om uppsägningen omfattar fem eller flera anställda ska arbetsförmedlingen informeras (varslas)