Affärs- och samhällsrapportering kan omfatta områden såsom ekonomi, beskattning, social trygghet, miljö, hälsa, utbildning och arbetskraft. Under de senaste årtiondena, har alla dessa områden resulterat i alltfler komplicerade rapporteringskedjor. Som ett resultat har organisationerna nu att ta itu med olika administrativa rapporteringsprocesser som kan vara mycket olika, trots att de ofta kräver samma eller liknande data.

Målet med SBR

Målet är att öka produktiviteten, det vill säga spendera mindre tid på administration och få mer tid till att fokusera på sin affärsverksamhet. Metoden som används för att uppnå detta mål är att definiera ett ”gemensamt språk” (taxonomi) med hjälp av lämpliga standarder som XBRL, XML och JSON, och tillhandahålla system för att bearbeta information som klassificeras under taxonomin. Kopplingar kan sedan ske till de lokala standarder som finns i Sverige, där BAS-kontoplanen var först ute, sedan kom SIE-standarden som utgår från BAS. XBRL är vidare en Svensk SIS-standard sedan 2015.

Flera myndigheter har redan gått in för att arbeta mot detta mål, där finns Bolagsverket, Skatteverket,  och Finansinspektionen. Den privata sektorn har under lång tid ropat efter rationaliseringar. De är med på tåget.

Information mellan företag och myndigheter

Vi har i Sverige noterat att våra grannländer snabbt är i färd med att digitalisera rapporteringen mellan företag och myndigheter. Sverige har de bästa förutsättningar för att klara detta, tack vare BAS, SIE och nu XBRL där både siffror och text finns med i samma taxonomi.

Många förslag och idéer har framförts senaste åren. ”One Stop Shop” är grundtanken, där företagen rapporterar en gång till en myndighet som i sin tur sänder vidare till dem som behöver information. Många har framhållit Norges initiativ till ”Alt inn” där flera hundra myndigheter samsats om en portal. Denna lösning går att effektivisera ytterligare med hjälp av olika taxonomier typ XBRL, där man kommer överens om hur flödet ska ske. Ett annat alternativ som stöds av SBR och som nu alltmer övervägs är ”definiera data en gång och rapportera till många”. Myndigheterna är överens om betydelsen av samma begrepp och företagens programvaror hanterar sedan rapporteringen via standardiserade uppkopplingar. Det viktigaste är avsändare av data, det vill säga företagen som ska känna sig trygga på vad informationen används till och inte på något försätter företaget i en ogynnsam konkurrenssituation. För att skicka in årsredovisningen digitalt till Bolagsverket används formatet iXBRL. Formatet har fördelen att det är flexibelt och gör det möjligt att lägga till information som exempelvis logotyper och skapa en attraktiv presentation. Detta samtidigt som innehållet är taggat data och möjliggör en effektiv återanvändning av information i årsredovisningen. Data blir maskinläsbar.

Behovet stannar ju inte med detta. De flesta myndigheter har behov av att digitalisera flödet mot sina kunder. Skatteverket och SCB arbetar för nya lösningar där informationen kan snabbas upp, särskilt där många manuella inslag gör saken svårhanterlig.

Information mellan företag

Med SBR kan du skapa ett standardiserat informationsflöde mellan dina kunder och dig själv. Meddelandetrafiken sker via programvarulänkar som till exempel kan vara i XBRL eller SIE-format. Tack vare den blir trafiken betydligt enklare än dagens lösningar.

SBR, ska byggas in i affärs- / bokföringsprogram som gör det SBR-aktiverat. SBR-aktiverade rapporter tillgängliga i programvaran använder en ordlista med standardtermer (taxonomi) som behövs för varje rapport. Dessa standardvillkor används för flera rapporteringskrav samt för utveckling av programvara. När du väljer den relevanta rapporten som ska fyllas i, vet din SBR-aktiverade programvara vilken information som behövs för den rapporten och fyller ut den med automatik. Om du godkänner informationen i rapporten kan du skicka den säkert och direkt till mottagaren, oavsett det är banken, en kund eller en leverantör.

Beskrivning av gruppen intressenter

Målgruppen för SBR består av intressenter inom alla företags rapporteringskedjor, däribland andra företag, programleverantörer, banker, myndigheter och tillsynsmyndigheter. Var och en av dem kan dra nytta av tillämpningen SBR inom en kedja av rapporteringar. Tillgänglighet av strukturerade data med tydlig semantik och ett standardiserat system för arkivering av affärsrapporter gör det möjligt för intressenterna att fokusera på värdeskapande aktiviteter.

Tekniklösning – ständig utveckling

Teknik definieras brett inom SBR och representerar praktisk och teoretisk kunskap, färdigheter, förfaranden, erfarenheter av misslyckande och framgång och tekniska verktyg som används för att lösa ett problem eller utföra en specifik funktion för att uppnå en visst mål. Målet här är driften av en effektiv och ändamålsenlig rapporteringskedja som uppfyller normerna i SBR.

Uppfylls kravet på digitalisering har vi mycket att vinna

  • Sänkta inträdeshinder för programvaruleverantörer i rapporteringskedjor, leder till en ökning av tjänsteleverantörer.
  • Effektiviserad process att sammanställa finansiella rapporter av förmedlare och företag, sänker kostnaderna för förberedelse.
  • Minskad pappersförbrukning för skatt, anmälningar och bokslut, gör det möjligt för organisationer att dra nytta av användning av strukturerade digitala data.
  • Snabbt få bekräftelse från myndigheter med aktuella registreringar. Det vill säga. omstrukturering, ”back-office” av statliga myndigheter leder till en effektivare affärsprocess.
  • Fullt ut nyttja vår framgångssaga med BAS – SIE och det arbete som startade XBRL i Sverige.
  • Utnyttja potentialen i Föreningen XBRL Swedens huvudmannaskap, där starka svenska organisationer såsom FAR, Srf konsulterna, Företagarna, myndigheter och företag inom affärssystem samt informationsförädlare finns representerade. www.xbrl.se

Sverige har varit ett föregångsland vad gäller IT relaterade produkter och information. Nu kräver utvecklingen fortsatt fokus på de fördelar SBR ger vid handen.