I den vårbudget som presenterades idag satsas mest pengar, 1,5 miljarder, på en stärkt välfärd. Den största delen av den potten går till att korta vårdköerna, ge ökad kvalitet i äldreomsorgen och pengar till vårdpersonal. Även ensamkommandes boenden, lässatsning i förskolan, information och utbildning mot sextrakasserier samt fler kommunala sommarjobb ryms här.

Satsningar på trygghet och säkerhet på 280 miljoner ska bland annat ge stärkt stöd till polisutrustning och tullen. Bland annat behöver polismyndigheten en ökad förmåga att ingripa mot organiserad brottslighet och terrorism. Det stärkta stödet gör det möjligt att snabbare säkra adekvat tillgång på bland annat skyddsutrustning och förstärkningsvapen.

Miljön ges också en relativt stor summa i årets vårbudget, 500 miljoner. Dessa medel ska bland annat bidra till att Sverige blir ett fossilfritt land – målet är att Sverige ska bli världens första – med stöd till investeringar i solceller och elfordonspremie till elutombordsmotorer.

Regeringen har också för avsikt att tillföra Skatteverket medel för att genomföra kontroll av personalliggare av de branscher som omfattas från 1 juli 2018. Det är restaurang-, frisör-, tvätteri- och byggbranschen samt de tillkommande kropps- och skönhetsvårdsbranschen, fordonsservicebranschen och livsmedels- och tobaksgrossistbranschen.

Efter att den ekonomiska vårpropositionen och vårändringsbudgeten lämnats till riksdagen har riksdagens ledamöter möjlighet att lämna följdmotioner med alternativa förslag under de följande två veckorna. Förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som ingår i vårpropositionen bereds av finansutskottet. Förslaget till ändringsbudget, inklusive ändrade anslagsramar, inkomstberäkningar och eventuella lagförslag bereds i finansutskottet. Riksdagen fattar beslut om propositionerna under juni månad, preliminärt beslutsdatum är den 15 juni 2018.

Dessutom har Regeringen två utredningar på bordet som är av intresse för branschen. Det handlar om hur utländska företag med viss verksamhet i Sverige ska göra skatteavdrag och kontrolleras på samma sätt som svenska företag samt översyn av möjligheterna att införa en skyldighet för bland annat skatterådgivare att informera Skatteverket om skatteupplägg.