Förutom en rad tidigare projekt, workshops och möten med medlemmarna drar undersökningen och det öppna brevet sina slutsatser utifrån det konkreta arbete som leddes av Bolagsverket inför förslaget om obligatorisk digital inlämning av årsredovisningen (DIÅR) 2016 till 2021.

34 nyckelaktörer har också intervjuats om sina insikter i frågan. Srf konsulterna, genom Zennie Sjölund, enhetschef SAK, och Claes Eriksson, redovisningsexpert, har deltagit aktivt i arbetet.

Framgångsfaktorer

Under avsnittet ”Faktorer för framgångsrik digitalisering” i det öppna brevet finns fem rubriker (återges här något redigerade):

Målstyrning – Tydliggör målen med uppdraget. Ger utrymme för dialog kring hur och när målen kan nås.

Flexibilitet – Process med ett flexibelt förhållningssätt krävs för att göra omprövningar i och av uppdraget.

Nyttofördelning – Nyttan och affärsvärdet med projektet behöver vara tydlig för de inblandade.

Juridiska förutsättningar – Viktigt att de är klarlagda och utvärderade från start för att skapa trygghet för inblandade parter.

Finansiering – Realistisk finansiering av varje uppdrag hos varje berörd myndighet. Nyttofördelning – med business case, måste innehålla fördelning av investeringar mellan näringsliv och myndighet.

Påverkar alla

Björn Rydberg konstaterar att digitalt informationsutbyte, rätt hanterat, har mycket stora förutsättningar att underlätta för företag och myndigheter. Och att alla påverkas av det. Men otillräcklig samverkan och beslutströghet med utdragna processer riskerar att försämra resultatet för de digitaliseringsprojekt som nu genomförs eller planeras.

– Det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter: att företagens vardag skall förenklas och myndigheternas jobb effektiviseras.

– Grundförutsättningar i digitaliseringsprojekten är en samverkan mellan den offentliga och den privata sektorn som är både kommunikativ och iterativ. Alltså en samverkan med transparens mellan deltagarna och en process som stegvis utvecklas när den stäms av mot målen.

Samarbetet

Det öppna brevet nämner fem konkreta förslag för på hur ett framgångsrikt samarbete vid Standard Business Reporting-projekt kan utformas: Det ska finnas en viss frihet i hur målen ska nås, samarbetet ska möjliggöra stegvis utveckling och målavstämning, aktörerna ska vara öppna med uppdrag, genomförande och hinder, business case ska utvecklas parallellt med uppdraget och utformning av förvaltningsmodell bör ske tidigt.

XBRL-föreningen vill bidra med kunskap och nätverk, ett neutralt perspektiv, kontaktytor och informationsinsatser i det fortsatta arbetet med SBR.

– När man tänker på att enbart kravet på digital årsredovisning omfattar 600 000 aktiebolag och att cirka 140 000 skickat in det digitalt vid juli i år så inser man snabbt behovet av samordning mellan myndigheterna och andra aktörer. Och att man utformar nuvarande och framtida digitaliseringsprojekt på kunskaper som redan finns, därav vår rapport och vårt öppna brev, avslutar Björn Rydberg.