Svenska Transformationsprogrammet är organisationen som leder övergången från de gamla till de nya betalningslösningarna. Och hela den nya betalningsinfrastrukturen. De jobbar på uppdrag av Svenska Bankföreningen och genomförde nyligen ett webbinarium. Där konstaterades bland annat att de första betalningarna i det nya systemet sker under hösten 2023, sannolikt innan oktober månad. Och att bankerna ännu inte har synkroniserat hur detta kommer att se ut och fungera ut mot kunderna, varken mot privatkunder eller företagskunder.

Alla lämnar

– Alla kommer att lämna det nuvarande clearingsystemet som pengarna passerar igenom. I stället går alla betalningar direkt till det aktuella kontot i den aktuella banken. Det är den nya tågordningen. Grundplattan är gemensam, men bankerna kommer att ha olika lösningar ut mot kund. Detta eftersom de vill utforma rätt typ av produkt till rätt typ av kunder. konstaterade Lars-Åke Edenfeldt, Business Change Manager på Svenska Transformationsprogrammet, under webbinariet.

Klara skillnader

Ett antal olika diagram och matriser visades under webbinariet. Där klargjordes att det finns skillnader mellan bankerna när det gäller såväl tjänster som format och kommunikationslösningar i den kommande betalningsinfrastrukturen. Zennie Sjölund och Pia Witte, Partner Manager på Hogia, diskuterade dessa frågor utförligt med företrädare för landets banker under ett möte med Svenska Bankföreningen i slutet av april.

Nya tjänster

– Alla inser ju att det är bra om det snabbt formas tjänster som är jämförbara för kunderna och som inte blir ett hinder om någon vill byta bank. Samtidigt vill ju varje bank profilera de lösningar just de tror är de allra bästa. Men de nya tjänsterna måste också kommunicera med varandra, oberoende av vilka banker som är inblandade, annars krånglar det till vardagen för exempelvis redovisningskonsulter, lönekonsulter och företag. Vi hoppas och tror att det sker en större samordning bankerna emellan. Vi kommer i alla fall att verka för det, tillsammans med andra aktörer i vår bransch, understryker Zennie Sjölund.

Viktiga datum

Fas 1 i transformationen (övergången) till den nya betalningsinfrastrukturen omfattar kontoöverföringar som löner, pensioner och bidrag. Det startar, som nämnts ovan, hösten 2023. Då kan överföringar och kontroller av betalningar ske snabbare, med mer information knuten till varje fil.

– Vi räknar med att den fasen pågår under sex månader. Detta är det största projekt som någonsin genomförts i Sverige i dessa sammanhang. I Europa har det genomförts en gång per land, när landet i fråga växlade över till Euro. Vi har nu kommit så långt att vi känner oss trygga med den tiden, sade Lars-Åke Edenfeldt.

Fas 2 berör det som kallas aliasbetalningar. Alltså betalningar till Bankgironummer eller Postgironummer via ett alias. När en betalning görs med Swish är telefonnumret ett alias. Här väntas en rad nya tjänster.

– Denna fas börjar direkt efter fas 1, under våren 2024. Sannolikt i april. Även fas 2 ligger väl i linje med vår planering och vi räknar med en genomförandetid på sex månader även här,

Fas 3 träffar autogiro och Bankgirots e-faktura. Denna fas är ej planlagd. Men grundplanen är att allt processas via den nya betalningsinfrastrukturen innan 2024 går över i 2025.

– De nya tjänsterna som diskuteras, som ersätter autogiro, skulle jag säga blir en kombination av e-faktura och autogiro, med större möjligheter för betalaren att kontrollera det som sker, avrundade Lars-Åke Edenfeldt.