Ett företag kan vara undantaget från skyldigheten att använda ett kassaregister. Varje självständig verksamhet inom ett företag ska bedömas var för sig (39 kap. 6 § SFL).  Det finns tre olika grunder då undantag är tillämpligt. Företaget kan:

  • omfattas av något av de sju lagreglerade uppräknade generella undantagen (39 kap. 5 § SFL) som du finner här,
  • ha fått ett beslut av Skatteverket i det enskilda fallet (39 kap. 9 § SFL), eller
  • omfattas av något av de undantag som Skatteverket har meddelat föreskrifter om (SKVFS 2021:20 och 2018:29), som du finner här och här.

Om ett företag omfattas av något av nämnda undantag behöver det inte använda kassaregister.

Nytt ställningstagande

När ett distansavtal har ingåtts i en näringsverksamhet så behöver en försäljning av en vara eller tjänst mot kontant betalning eller betalning mot kontokort inte registreras i ett kassaregister.

Samtliga nedanstående förutsättningar ska vara uppfyllda för att ett distansavtal ska anses föreligga:

  • Ett avtal om köp av en vara eller en tjänst ska ha ingåtts,
  • avtalet ska ingås inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans,
  • parterna får inte samtidigt vara fysiskt närvarande när avtalet ingås, och
  • kommunikationen ska fram till, och inbegripet den tidpunkt då avtalet ingås, uteslutande ha skett med ett eller flera medel för distanskommunikation.

Ett distans­avtal kan även omfatta sammansatta avtal bestående av köp av såväl en vara som en tjänst.