EU består idag av 27 medlemsländer. Inom EU finns ett gemensamt momsdirektiv. Direktivet har implementerats i nationell lagstiftning i de olika medlemsländerna, i Sveriges fall i mervärdesskattelagen. De nationella bestämmelserna är således i princip lika i alla medlemsländer. Av momsdirektivet (artikel 48) framgår att i ett fall som detta ska moms betalas för det avstånd som tillryggaläggs i respektive land, dvs. av artikeln framgår att det blir svensk moms för transporten i Sverige och dansk moms för transporten i Danmark.

I Sveriges respektive Danmarks anslutningsfördrag till EU har dock båda länderna i sina olika fördrag medgetts tillåtelse att i stället tillämpa skattebefrielse för nu ifrågavarande persontransporter (artikel 371 respektive 380 i kombination med bilaga X del B 10 i momsdirektivet). Sverige och Danmark har därefter i sina respektive nationella bestämmelser beslutat om sådan skattebefrielse (5 kap. 9 § mervärdesskattelagen i Sverige respektive 13 § första stycket 15 momsloven i Danmark). Den svenske taxichauffören ska mot denna bakgrund inte debitera vare sig svensk eller dansk moms för körningen. Detsamma gäller om en körning sker från Danmark till Sverige.