Fråga experterna

Här svarar våra experter på frågor som rör beskattning, redovisning och löne- och personaladministration och arbetsrätt.

Du som är auktoriserad medlem, anställd på Srf Byrå/Företag eller har köpt Srf Servicepaket inom lön eller redovisning kan ställa frågor i dessa ämnen under Srf Frågeservice när du loggat in på Mina sidor på www.srfkonsult.se.

Claes Eriksson
Redovisningsexpert, Srf konsulterna
Mats Brockert
Skatteexpert, Srf konsulterna
Thomas Englund
Advantage HR
Maria Albanese
Redovisningsexpert, Srf konsulterna
Semester för timanställda
Vi har en timanställd som varit hos oss i nu mer än tre månader. Personen arbetar sällan, bara enstaka dagar, hur blir det då med semesterintjänandet? Räknar man bara arbetsdagarna eller hela perioden?
För personer med varierad sysselsättningsgrad ska man beräkna semesterersättningen enligt procentregeln; lägst 12 procent på intjänad bruttolön. Anställningstiden räknas i kalenderdagar under den avtalade perioden; det har alltså ingen betydelse hur många arbetsdagar som har utförts eller om det är lång tid mellan passen.
Direktpension med pensionsåtagande
Till vilket värde ska en kapitalförsäkring, vid ett avtal om direktpension, tas upp i balansräkningen? Det finns en pensionsutfästelse som är kopplat till en kapitalförsäkring. Bolaget tillämpar K2.

Ska både tillgången och avsättningen tas upp till marknadsvärdet, eller ska tillgången och avsättningen värderas olika?
Reglerna för detta hittar du i K2 i punkterna 16.16 – 16.19. Det är också bra att titta på exempel 16 d.

Principen är att kapitalförsäkringen tas upp och värderas utifrån de regler som gäller för den typen av tillgångar i K2. Det innebär att man tar upp den till anskaffningsvärde och inte marknadsvärdet. Det kan däremot vara aktuellt med nedskrivning.

Avsättning för åtagande ska uppgå till tillgångens redovisade värde. De ska alltså värderas lika, men inte till marknadsvärde.

Ovanstående innebär att tillgången och avsättningen alltid bör ha samma värde. Det man får tänka till på är hur det är beslutat om löneskatten. Det kan vara så att avsättningen för löneskatt ska göras utöver reserveringen för pensionsåtagandet, men det beror på hur åtagandet är formulerat. Det är inte ovanligt att det är formulerat på ett sådant sätt att den anställde får i pension vad kapitalförsäkringen är värd, men minskat med de skatter och avgifter som bolaget måste betala.
Privata kostnader betalda av arbetsgivaren
Arbetsgivaren har hjälpt en anställd genom att betala dennes advokatkostnader i samband med en överklagan. Arvodet till advokaten avser juridiskt biträde avseende ansökan om arbetstillstånd för den anställde. Hur ska denna kostnad hanteras hos arbetsgivaren?
Detta är att anse som privata levnadskostnader för den anställde. Om arbetsgivaren betalar privata levnadskostnader för en anställd uppkommer en skattepliktig förmån för denna. Beloppet ska även ligga till grund för sociala avgifter.
Swishbetalningar
Jag har en kund som ska börja med kurser via nätet. Hennes kunder swishar vid varje kurstillfälle. Räcker en sammanställning från banken som bokföringsunderlag? Hon vill gärna slippa skriva kvitton till var och en.
Du skriver inte om försäljningen av kurser riktar sig till privatpersoner eller till juridiska personer / beskattningsbara personer. Faktura/kvitto ska utfärdas för omsättning av varor eller tjänster som görs till en annan beskattningsbar person eller till en juridisk person som inte är en beskattningsbar person. Något krav att utfärda faktura till privatpersoner finns dock inte, men några få undantag som inte är tillämpliga här.

Om din kund säljer kurser på nätet vet man kanske inte om köparen är privatperson eller inte. Då är det kanske enklast att alltid utfärda en faktura.

Om en faktura inte upprättas måste ändå en verifikation för affärshändelsen upprättas som ska innehålla alla de uppgifter som en verifikation ska göra enligt 5 kap. 7 § bokföringslagen. Här räcker inte underlaget från banken över swishbetalningen för av det framgår till exempel inte vad som har sålts det vill säga vilken affärshändelsen är. De uppgifter som saknas måste man i så fall komplettera med.
Måste personalen försäkras?
Måste man enligt lag ha TGL (tjänstegrupplivförsäkring) i ett bolag som inte har något kollektivavtal? Vilka försäkringar måste man ha enligt lag?
Har man inte kollektivavtal måste man inte ha några försäkringar alls för personalen. Det är bara i kollektivavtal som det finns regler om att arbetsgivaren måste teckna olika försäkringar för de anställda. Omfattas man inte av kollektivavtal är det ändå vanligt att teckna någon form av olycksfallsförsäkring för de anställda. Alla som förvärvsarbetar i Sverige har ett grundläggande försäkringsskydd i och med att de omfattas av socialförsäkringssystemet. Det ger en grundtrygghet i form av exempelvis sjukpenning och pension. Detta finansieras med den arbetsgivaravgift som företagen betalar.