Fråga experterna

Här svarar våra experter på frågor som rör beskattning, redovisning och löne- och personaladministration och arbetsrätt.

Du som är auktoriserad medlem, anställd på Srf Byrå/Företag eller har köpt Srf Servicepaket inom lön eller redovisning kan ställa frågor i dessa ämnen under Srf Frågeservice när du loggat in på Mina sidor på www.srfkonsult.se.

Claes Eriksson
Redovisningsexpert, Srf konsulterna
Jonas Sjulgård
Skattejurist, Srf konsulterna
Mikael Carlson
Branschansvarig redovisning, Srf konsulterna
Thomas Englund
Advantage HR
Återföra periodiseringsfond
I mitt aktiebolag har en del av bolagets resultat satts av till periodiseringsfond. Bolaget vill återföra endast en del av fonden. Är det möjligt eller måste hela fonden återföras på en gång?
Bolaget kan återföra en del av periodiseringsfonden. Hela fonden måste dock vara återförd senast det sjätte beskattningsåret efter det beskattningsår då avsättningen gjordes. Finns det flera periodiseringsfonder ska den äldsta – eller delar av den äldsta – fonden alltid återföras först.
Avgångsvederlag
En av företagets anställda slutade hos oss i november 2017. Det avgångsvederlag vi kommit överens om kommer att betalas ut i februari 2018. Ska vi dra skatt enligt den särskilda skattetabellen för engångsbelopp på avgångsvederlaget?
Nej. Eftersom ersättningen betalas ut först året efter det att anställningen avslutats, ska skatteavdrag göras enligt reglerna för så kallade sidoinkomster. Företaget ska därför dra 30 procent i skatt på det aktuella beloppet.
Ränta läggs till avräkningskontot
Jag har en fordran på mitt helägda fåmansbolag som löper med ränta. Istället för att ta ut pengarna ur bolaget låter jag pengarna stå kvar på avräkningskontot. Ska jag beskattas för ränteintäkten trots att jag inte erhåller några pengar från bolaget?
Ja, enligt kontantprincipen anses pengarna tillgängliga för lyftning (disponibla) när räntan enligt avtalet ska betalas ut. Har ingen förfallodag avtalats anses räntan tillgänglig för lyftning när bolaget bokför den upplupna räntekostnaden, det vill säga vid räkenskapsårets utgång. Att pengarna förs över till ditt avräkningskonto saknar betydelse. Bolaget ska dessutom göra skatteavdrag.
Vinstutdelning på extra bolagsstämma
Ett fåmansföretag jag är delägare i har vid en extra bolagsstämma beslutat att göra en vinstutdelning nu i slutet av året. Ska bolagsstämmoprotokollet skickas in till Bolagsverket?
Nej. Från den 1 januari 2017 behöver du inte skicka in protokollet till Bolagsverket när du anmäler vinstutdelning efter en extra bolagsstämma. En företrädare ska istället skriva under anmälan med en försäkran om att beslutet är fattat med rätt förutsättningar. En sådan anmälan kan lämnas elektroniskt på verksamt.se.
Semestergrundande frånvaro
Om man är sjuk under en längre period, och sedan föräldraledig i en månad, och sedan blir sjuk igen. Börjar de 180 semestergrundande dagarna om då? Vilket innebär att det egentligen blir fler än 180 dagar under det intjänandeåret som är semestergrundande? Eller ser man på intjänandeåret och räknar ut de totala sjukdagarna?
Sjukfrånvaro är semesterlönegrundande sammanlagt och totalt i 180 dagar under ett intjänandeår, så har man till exempel varit sjuk i tre månader så åtgår 90 dagar och 90 dagar återstår för eventuell senare sjukfrånvaro samma intjänandeår.