Fråga experterna

Här svarar våra experter på frågor som rör beskattning, redovisning och löne- och personaladministration och arbetsrätt.

Du som är auktoriserad medlem, anställd på Srf Byrå/Företag eller har köpt Srf Servicepaket inom lön eller redovisning kan ställa frågor i dessa ämnen under Srf Frågeservice när du loggat in på Mina sidor på www.srfkonsult.se.

Claes Eriksson
Redovisningsexpert, Srf konsulterna
Jonas Sjulgård
Skattejurist, Srf konsulterna
Mikael Carlson
Branschansvarig redovisning, Srf konsulterna
Thomas Englund
Advantage HR
Rätten att spara semesterdagar
En anställd som började 15 oktober tjänar in sex betalda semesterdagar (semesterrätt 25 dagar). Får den anställde endast spara fem av dessa dagar?
Om ni tillämpar sammanfallande intjänande- och semesterår lika med kalenderår innebär det att den anställde måste ta ut alla sex dagar i ledighet innan årets slut. Den anställde får alltså inte spara några dagar alls. Det är bara om man har tjänat in mer än 20 dagar som man får spara semesterdagar; då de som överstiger 20 till antalet.
Kvittning av förskottssemester
Får vi dra förskottssemester från lön i samband med att personen slutar utan att det finns något avtal om detta?
Om en anställd har fått förskottssemester och slutar på egen begäran inom fem år från det att förskottssemestern togs ut så har arbetsgivaren enligt lag rätt att kvitta beloppet för dessa dagar mot intjänade ej uttagna semesterdagar. Om ersättningen för dessa dagar inte räcker till har arbetsgivaren inte rätt att dra resterande mot vanlig lön för arbete utan att den anställde medger det, antingen via ett i förväg skrivet avtal eller att hen medger det i samband med kvittandet (det sistnämnda att föredra). Detta kan även vara reglerat i kollektivavtal.
Semesterintjänande vid långtidssjukskrivning
Jag undrar om deltidssjukfrånvaro är semesterlönegrundande i sin helhet oavsett sjukskrivningsgrad? Eller är det endast under de första 180 dagarna? Finns det någon begränsning på antal år?

Exempel:
• sjuk 100% – 1/4-8/10
• sjuk 75% – 9/10-30/11
• sjuk 50% – 1/12-31/1
• sjuk 25% – 1/2-28/2
• arbete 100% – 1/3-31/3

Hur många semesterdagar ska hen få? Hur många siffror efter kommatecknet ska jag ha vid beräkning av semesterdagar?
Sjukfrånvaro är semesterlönegrundande i 180 dagar. Oavsett sjukskrivningsgraden åtgår en hel av dessa dagar för varje kalenderdag under sjukskrivningsperioden.

Om en person är sjukskriven utöver detta så gäller följande:

a är det fråga om hel sjukfrånvaro så tjänas inte någon semester in alls

b är det fråga om deltidssjukfrånvaro tjänas semester in till den del som personen arbetar; sjukfrånvaron är alltså inte alls semesterlönegrundande.

Enligt semesterlagen är sjukfrånvaro semesterlönegrundande, hel eller delvis omfattning, i endast ett intjänandeår under 180 dagar om sjukfrånvaron har omfattat hela insjuknandeåret. Under år två tjänas semester in enbart till den del personen arbetar.

Om man ser på ditt exempel blir semesterintjänandet enligt följande:
• 1/4-27/9 = fullt semesterintjänande
• 28/9-31/1 = fullt semesterintjänande vad gäller antalet dagar men semesterlön enbart i förhållande till hans arbetade tid
• 1/2- 28/2 = inget semesterintjänande alls
• 1/3- 31/3 = fullt semesterintjänande. Det innebär 24 dagar (337/365 x 25).

Enligt semesterlagen ska i fall där man har haft varierande sjukskrivningsgrad, beräkna semesterlönen enligt 12%-regeln.
Kollektivavtal kan ha förmånligare regler vad gäller semesterintjänande vid deltidssjukskrivning.

När man räknar ut antalet intjänade semesterdagar används endast två decimaler, dessa höjs alltid till jämnt heltal. Man räknar ut antalet semesterdagar genom att lägga samman antalet kalenderdagar som är semesterlönegrundande och dividera det med 365 och sedan multiplicera det med semesterrätten, till exempel 25. Om resultatet till exempel blir 15,25 så höjs det till 16 dagar. Blir svaret 15,001 höjer man inte, det blir alltså 15 dagar.
Semesterlön på extratimmar
En del anställda med månadslön jobbar lite extra timmar ibland. Bör ersättningen för extratimmarna vara semesterlönegrundande?
Ja, all lön för arbete är semesterlönegrundande. Detta räknas som rörlig lön för vilket lägst 12 procent i semesterersättning ska betalas ut, senast en månad efter intjänandeårets slut.
Förändring av eget kapital i ideell förening
Jag har en ideell förening som tillämpar K2. Ska det egna kapitalet redovisas i not eller i förvaltningsberättelsen?
Det är enbart aktiebolag och ekonomiska föreningar som är skyldiga att redovisa förändring av eget kapital.