Fråga experterna

Här svarar våra experter på frågor som rör beskattning, redovisning och löne- och personaladministration och arbetsrätt.

Du som är auktoriserad medlem, anställd på Srf Byrå/Företag eller har köpt Srf Servicepaket inom lön eller redovisning kan ställa frågor i dessa ämnen under Srf Frågeservice när du loggat in på Mina sidor på www.srfkonsult.se.

Claes Eriksson
Redovisningsexpert, Srf konsulterna
Jonas Sjulgård
Skattejurist, Srf konsulterna
Mikael Carlson
Branschansvarig redovisning, Srf konsulterna
Thomas Englund
Advantage HR
Lön i firman till sambo
Jag har en enskild firma och undrar om det är möjligt att anställa min sambo i firman och betala en marknadsmässig lön till honom. Vi har inga gemensamma barn. Kan jag även utnyttja reglerna för växa-stöd då jag inte tidigare haft någon anställd i min firma?
Ja, under förutsättning att du och din sambo inte tidigare varit gifta med varandra och inte tidigare haft gemensamt barn, kan du betala ut och göra avdrag för din sambos lön i firman. Du kan även tillämpa reglerna för växa-stöd vid beräkning av arbetsgivaravgifterna om det är fråga om minst tre månaders anställning och minst 20 timmars arbetstid per vecka.
Medhjälpande maka
Jag är ensam ägare till en hyresfastighet. Den redovisas som näringsverksamhet på blankett NE. Kan en del av överskottet fördelas över till min fru enligt reglerna om medhjälpande maka även om hon inte äger någon del av fastigheten?
Ja, makar som tillsammans deltar i en enskild näringsverksamhet kan fördela resultatet av verksamheten mellan sig. Det gäller oavsett vem av dem som till exempel äger fastigheten eller rörelsekapitalet i näringsverksamheten.

Den del av överskottet av näringsverksamheten som ska tas upp hos medhjälpande make får inte överstiga vad som motsvarar marknadsmässig ersättning. Uppgift bör därför lämnas i inkomstsdeklarationen om på vilka grunder en ersättning har beräknats, om den överstiger 90 kronor per timme. Denna gräns gäller belopp efter avsättning för egenavgifter eller särskild löneskatt.

Det finns inte något krav på minsta omfattning av den medhjälpande makens arbetsinsats.
Milersättning för tjänsteresor med MC
En av företagets anställda kommer att använda sin privata motorcykel i samband med tjänsteresor under sommaren. Hur mycket kan företaget betala ut i skattefri milersättning för dessa tjänsteresor?
Det finns ingen fastställd schablon för tjänsteresor med egen motorcykel. Men enligt Skatteverket kan samma belopp som den anställde får dra av för arbetsresor med egen motorcykel betalas ut skattefritt. Det vill säga nio kronor per mil.
Byggnad som ska användas ett fåtal år
Mitt företag ska på en hyrd industritomt uppföra en mindre byggnad som ska användas som lagerlokal. Byggnaden kommer att användas till dess hela företaget flyttar till annan ort vilket kommer att ske inom 2,5 år. Kan företaget göra direktavdrag för byggnaden?
Ja. Normalt får ett företag göra avdrag varje år med en viss procent av byggnadens anskaffningsvärde. Men när en byggnad bara ska användas ett fåtal år får hela utgiften dras av omedelbart. Enligt ett ställningstagande från Skatteverket avses med ett fåtal år en period på högst tre år.
Nystartsavdrag vid fastighetsgåva
Min far överlät i början av året sin skogsfastighet till mig genom gåva. Han köpte fastigheten 1982. På grund av nödvändiga investeringar för skogsbruket räknar jag med att redovisa ett underskott under mina första år som fastighetsägare. Kan jag utnyttja möjligheten att göra allmänt avdrag för nystartad verksamhet?
Den som är enskild näringsidkare eller delägare i ett handelsbolag har, om vissa förutsättningar är uppfyllda, rätt att dra av underskott av aktiv nystartad näringsverksamhet som ett allmänt avdrag mot övriga förvärvsinkomster. Sådant avdrag kan göras startåret och de fyra därpå följande beskattningsåren med högst 100 000 kronor per år.

Eftersom du har fått fastigheten som gåva har du övertagit din fars skattemässiga situation. I och med att han hade ägt fastigheten i mer än fem år har du inte rätt att göra avdrag enligt reglerna för nystartad verksamhet.