Fråga experterna

Här svarar våra experter på frågor som rör beskattning, redovisning och löne- och personaladministration och arbetsrätt.

Du som är auktoriserad medlem, anställd på Srf Byrå/Företag eller har köpt Srf Servicepaket inom lön eller redovisning kan ställa frågor i dessa ämnen under Srf Frågeservice när du loggat in på Mina sidor på www.srfkonsult.se.

Claes Eriksson
Redovisningsexpert, Srf konsulterna
Mats Brockert
Skatteexpert, Srf konsulterna
Thomas Englund
Advantage HR
Maria Albanese
Redovisningsexpert, Srf konsulterna
Utbetalning av intjänade semesterdagar
En anställd vill avsäga sig alla fem veckors semester och istället få ut alla dagarna i pengar. Den anställde kommer alltså inte ta ut någon semester. Personen i fråga är fast anställd på heltid. Har arbetsgivaren någon skyldighet att se till så att den anställde är ledig eller går det att göra så här om alla är överens?
Detta är inte tillåtet enligt regler i semesterlagen. En anställd måste ta ut minst 20 semesterdagar, resten får sparas för uttag i ledighet inom fem år. Det enda tillfälle då semester får betalas ut enbart i pengar är när en person slutar sin anställning. Man kan aldrig avtala bort semesterledighet annat än för personer som är korttidsanställda. En arbetsgivare som inte ser till att de anställda får sin semesterledighet kan bli skadeståndsskyldig. Det kan även innebära att den anställdes hälsa blir lidande i och med att hen inte får ledighet för vila och rekreation. 
Förmån av elcykel
Ett aktiebolag köper en elcykel som ska användas för privat bruk av en anställd. Hur ska denna förmån värderas?
Förmånsvärdet ska värderas till marknadsvärdet. Det kan dock vara förenat med vissa svårigheter. Enligt Skatteverket kan av förenklingsskäl förmånsvärdet beräknas utifrån en uppskattad värdeminskning på cykeln baserat på beräknad livslängd. Till detta värde beräknas även kostnader för eventuell service och reparationer samt en kapitalkostnad. Kapitalkostnaden kan beräknas till inköpspriset för en ny cykel multiplicerat med statslåneräntan vid utgången av november året före inkomståret plus en procentenhet.
Tvingande att ha företagskonto i AB och EF?
En kund har ett aktiebolag och en enskild firma. Nu när jag ska göra bokslut så nekar kunden till att lämna ut kontoutdrag från banken. Jag har försökt lirka med kunden men hen ställer sig ovillig till att inkomma med bankkontoutdrag. Vad ska jag göra? Ska jag avsäga mig uppdraget?
Om aktiebolaget har ett bankkonto så ska det vara aktiebolaget som juridisk person som står som innehavare av kontot. Då ska naturligtvis du som sköter bokföringen ha tillgång till det. Kontoutdraget är företagets räkenskapsinformation.

När det gäller enskild firma är Bokföringsnämndens rekommendation att det även där ska finnas ett separat konto för näringsverksamheten som bedrivs. Så här skriver till exempel BFN i regelverket om K1 (BFNAR 2006:1), punkt 3.8: ”Likvida medel som ägs av företagaren är tillgångar i företaget endast om de ska användas i företagets verksamhet. Andra likvida medel är privata tillgångar och ska inte bokföras i företaget.”

I kommentartexten till den punkten skriver BFN: ”I redovisningen behöver företagaren ha en klar gräns mellan företagets kassamedel och bankmedel respektive sina privata medel. Därför bör företagets kassamedel och bankmedel hållas åtskilda från företagarens. Inbetalningar och utbetalningar i företaget bör ske till eller från företagets kassa eller bank- och girokonto.”

Om du inte får tillgång till förtagets räkenskapsinformation kan du inte utföra uppdraget enligt de lagar och regler som finns utan bör ompröva/säga upp uppdraget.
Medelantalet anställda vid korttidspermittering
Jag undrar om korttidspermitteringarna ska beaktas vid beräkning av medelantalet anställda?


Vid beräkningen av medelantalet anställda ska personal som delvis varit permitterade, och som företaget ansökt om stöd enligt reglerna om korttidsarbete för, räknas med så som om de inte hade varit permitterade. Är företaget skyldigt att lämna notupplysning om löner och andra ersättningar ska den lön som företaget faktiskt haft som kostnad anges.
Provision till bara vissa anställda
Arbetsgivaren vill betala ut bonus till sina anställda. Kan man utesluta personal och bara ge det till vissa befattningshavare?

Lönesättning är något som arbetsgivaren i princip helt bestämmer över, såvida inte kollektivavtal eller liknande säger annat. Det går med andra ord bra att ge bonus till endast vissa personer, motivet kan ju vara resultatorienterat eller motiverat av andra sakliga orsaker. Man bör dock ha diskrimineringslagstiftningen i åtanke så det inte till exempel är på grund av kön eller annan diskrimineringsgrund som gör att man utesluter någon grupp.