Fråga experterna

Här svarar våra experter på frågor som rör beskattning, redovisning och löne- och personaladministration och arbetsrätt.

Du som är auktoriserad medlem, anställd på Srf Byrå/Företag eller har köpt Srf Servicepaket inom lön eller redovisning kan ställa frågor i dessa ämnen under Srf Frågeservice när du loggat in på Mina sidor på www.srfkonsult.se.

Claes Eriksson
Redovisningsexpert, Srf konsulterna
Mats Brockert
Skatteexpert, Srf konsulterna
Thomas Englund
Advantage HR
Maria Albanese
Redovisningsexpert, Srf konsulterna
Installation av solceller
En näringsidkare har satt upp solceller på en maskinhall på sin jord- och skogsbruksfastighet. Den el som produceras kommer att användas i näringsverksamheten och för det privata boendet. Den del av elen som inte används i näringsverksamheten eller för det privata boendet kommer att säljas ut på nätet. Kan avdrag medges för ingående moms på investeringen?
Avdrag för moms medges i förhållande till hur stor del som å ena sidan används i den momspliktiga verksamheten och som säljs ut på nätet och å andra sidan hur stor del som används för permanent boende. Detta har bekräftats i en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2019 ref. 50). Att näringsidkaren betalt anläggningen privat har ingen betydelse.
Not om medelantal anställda
Jag ska upprätta en årsredovisning för ett litet AB. De har två personer som har varit deltidsanställda under året. När jag räknar på deras gemensamma totala arbetstid blir det ungefär en halvtid.

Jag undrar därför vad jag ska skriva i noten om medelantal anställda. Ska jag skriva 1 eller 0 medeltal anställda? Eller 0,5? Det finns en lönekostnad i bolaget, så noten bör väl vara med?!
I BFNAR 2006:11 Gränsvärden regleras hur medelantalet anställda ska beräknas. I punkt 7 anges att medelantalet anställda ska beräknas på individnivå och utvisa antalet heltidstjänster. I punkterna 8-11 finns några olika alternativ att beräkna medelantalet anställda på.

I kommentartexten till punkterna anges att beräkningen ska utvisa de anställdas arbetsvolym under räkenskapsåret räknat i antal heltidstjänster. Det anges vad som ska uppnås men inte hur själva beräkningen går till.

I exemplen har Bokföringsnämnden, BFN, närmare beskrivit hur man gå tillväga och hur till exempel deltidsanställda, timanställda med mera kan hanteras. Här har BFN avrundat enligt vanliga avrundningsregler.

I ditt fall med två personer som arbetar totalt 50 procent blir det vare sig bra att ange 0 eller 1. Jag skulle istället skriva att företaget har två anställda som tillsammans arbetar 50 procent. Det borde ge den bästa bilden av antalet heltidstjänster. Eftersom företaget har anställda ska noten vara med.
Stöd för hyresnedsättning (på grund av corona)
Jag har en kund som hyr ut lokaler och som med anledning av corona har omförhandlat sina avtal med hyresgästerna och begärt stöd för hyresnedsättningen. Jag har läst om momshanteringen på Skatteverkets sida och förstått att hyresgästen ska betala moms även på stödbeloppet.

Jag förstår inte hur jag ska få ihop redovisningen med momsrapporten.
Ska jag bokföra stödet som hyres­intäkt också?
Redovisningsmässigt är det bara den hyra som hyresgästen betalar som ska redovisas som hyresintäkt (nettoomsättning). Stödet som fastighetsägare får ska redovisas som ett statligt stöd på till exempel på konto 3985, Erhållna statliga stöd, och ingå i posten Övriga rörelseintäkter.

Beskattningsunderlaget för hyresgästen är dock såväl hyresdelen som stöddelen. Hyresgästen ska därför faktureras och betala moms för båda delarna.

I momsdeklarationen i ruta 08 ska du fylla i beloppet för både hyran som hyresgästen betalar och för det stöd som hyresvärden får. På så sätt kommer den redovisade momsen att stämma med underlaget från beskattning (totalen i ruta 08).

För att få rätt belopp i ruta 08 så kan redovisningen läggas upp på olika sätt. Ett sätt är att ha ett konto som hanterar stödet i både debet och kredit och där kreditdelen hämtas till momsrapporten och ruta 08.

Här bör du kontakta din programleverantör som kan hjälpa till med vilka uppgifter som hämtas till momsrapporten. Du kan också justera manuellt i momsrapporten för den del som avser stödet.
Hur bokför man ersättning för korttidsarbete samt ­nedsättning av arbetsgivar­avgifter (i coronatider)
På Tillväxtverkets hemsida framgår att korttidsarbete inte räknas som statsstöd. Hur bokför man ersättning för korttidsarbete? Vilka konton?
Hur bokför man sänkning av arbetsgivaravgifter (april-juni 2020). Vilka konton?
Stödet för korttidsarbete ska bokföras som en övrig intäkt i resultaträkningen och inte som en minskning av lönekostnaderna. Till exempel konto 3988 som avser erhållna bidrag och ersättningar för personal. Även om det inte ses som ett statsstöd enligt EU-reglerna så ska det redovisas som ett offentligt bidrag.

När det gäller sänkningen av arbetsgivaravgifterna är det ju just en sänkning av kostnaderna och då redovisas den lägre kostnaden i bokföringen på samma konton som du vanligtvis använder.
Hur ska semesterskulden räknas?
Företaget har enbart heltidsanställda. Nu har man kommit överens med de anställda att samtliga ska gå ned till 80 procent. På vilka löner ska man räkna fram semesterskulden?
Frågan är om det är en nedsättning av arbetstiden enligt reglerna om korttidsarbete eller en frivillig sänkning utan koppling till denna lag? Semester och semesterintjänande ska inte påverkas av korttidsarbete/permittering, det framgår av 7§ semesterlagen. Är det däremot fråga om en sänkning av sysselsättningsgraden utan koppling till lagen om korttidsarbete kommer det att minska intjänande av semester.