Fråga experterna

Här svarar våra experter på frågor som rör beskattning, redovisning och löne- och personaladministration och arbetsrätt.

Du som är auktoriserad medlem, anställd på Srf Byrå/Företag eller har köpt Srf Servicepaket inom lön eller redovisning kan ställa frågor i dessa ämnen under Srf Frågeservice när du loggat in på Mina sidor på www.srfkonsult.se.

Claes Eriksson
Redovisningsexpert, Srf konsulterna
Jonas Sjulgård
Skattejurist, Srf konsulterna
Mikael Carlson
Branschansvarig redovisning, Srf konsulterna
Thomas Englund
Advantage HR
Inte godkänd för F-skatt
Ett kundföretag har köpt ett konstverk som ska placeras i företagets konferensrum. Tavlan har köpts direkt av konstnären, som nu har fakturerat köpet. Konstnären är inte godkänd för F-skatt. Ska företaget göra skatteavdrag och betala sociala avgifter på beloppet?
Nej, eftersom inköpet avser en vara och inte en tjänst ska företaget varken göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter på det belopp som utbetalas till konstnären.
Drivmedelsförmån
Jag undrar varför man gör en uppräkning på drivmedelsförmånen med 20 procent.
Regeringen motiverar uppräkningen av marknadspriset med 1,2 med att arbetsgivaren har avdragsrätt för den ingående momsen på drivmedelskostnaden. Det vore annars mer fördelaktigt för arbetsgivaren att ge den anställde "lön" i form av drivmedel än att ge motsvarande lön i pengar.
Inköp av skogsfastighet
Jag har en kund som har köpt in en skogsfastighet med till största delen avverkningsbar skog. Fastigheten är inköpt i oktober 2018 och under november/december 2018 så har min kund beslutat om avverkning på 3,9 ha, vilket också är beviljat. Kan man skatte- och bokföringsmässigt sätta upp den avverkningsbara skogen som ett "varulager" och resterande del av mark som en anläggningstillgång?
Nej, rotstående träd kan aldrig utgöra lager utan anses vara en odelbar enhet av fastigheten. Inte heller avverkningsrätter i form av rotstående skog kan vara varulager.

Virke som avverkats men som ännu inte mätts in för köpares räkning utgör däremot lager av skogsprodukter för skogsägaren.
Sparat utdelningsutrymme
En delägare i ett fåmansföretag ska sälja hälften av sina aktier till marknadspris. Hur ska han hantera sparat utdelningsutrymme som finns vid delförsäljningen?
Eftersom han endast säljer en del av aktierna i bolaget ska det sparade utdelningsutrymmet proportioneras med hänsyn till hur stor del som säljs. Det innebär i detta fall att hälften av den sparade utdelningsutrymmet kan användas vid vinstberäkningen. Någon valfrihet för delägaren att utnyttja hela det sparade utdelningsutrymmet vid den första delförsäljningen finns inte.
Garagehyra
En passiv delägare i ett fåmansföretag har hyrt ut sitt garage i sin villa till företaget som använder detta som ett förråd. Hyresersättningen uppgår till 3 000 kronor per månad. Hur ska delägaren beskattas?
Hyran ska beskattas i inkomstslaget kapital under förutsättning att den inte överstiger en marknadsmässig hyra. För en passiv delägare gäller vanliga regler för uthyrning av privatbostad under förutsättning att varken delägaren eller någon närstående till honom har företaget som arbetsgivare. Det innebär att delägare kan utnyttja de två schablonavdrag som finns vid sådan uthyrning, 40 000 kronor per år samt 20 procent av hyresersättningen. Årshyran som i detta fall uppgår till 36 000 kronor blir därmed skattefri.

Den del av hyran som eventuellt överstiger en marknadsmässig hyra beskattas som utdelning.