Fråga experterna

Här svarar våra experter på frågor som rör beskattning, redovisning och löne- och personaladministration och arbetsrätt.

Du som är auktoriserad medlem, anställd på Srf Byrå/Företag eller har köpt Srf Servicepaket inom lön eller redovisning kan ställa frågor i dessa ämnen under Srf Frågeservice när du loggat in på Mina sidor på www.srfkonsult.se.

Claes Eriksson
Redovisningsexpert, Srf konsulterna
Mats Brockert
Skatteexpert, Srf konsulterna
Thomas Englund
Advantage HR
Maria Albanese
Redovisningsexpert, Srf konsulterna
Turordning vid arbetsbrist
Företaget har tio anställda varav tre på lager och resten är säljare. Nu vill företaget säga upp en lageranställd. Kan de göra det trots att en av säljarna är anställd senare än lagerarbetare? Företaget har kollektivavtal.
Jag förutsätter att det handlar om uppsägning på grund av arbetsbrist, i så fall är det möjligt. För det första kan man använda sig av det så kallade två-undantaget vilket innebär att en arbetsgivare med högst tio arbetstagare får undanta högst två arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. För det andra är det normalt så att man inte har samma tur­ordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist för arbetare och tjänstemän. I lagen om anställningsskydd, LAS föreskrivs att om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal, ska särskild turordning fastställas för varje avtalsområde. Skilda turordningar ska då normalt bestämmas för arbetare och tjänstemän.
Minskning av aktiekapitalet
Jag har en kund som har ett aktiebolag. Bolaget har nästan ingen verksamhet idag men kunden vill behålla bolaget, eftersom det är möjligt att verksamheten ska påbörjas igen om något år. Kunden vill dock minska aktiekapitalet. Hur kommer det att beskattas?
Det finns två sätt att minska aktiekapitalet – med eller utan indragning av aktier. Återbetalning utan indragning av aktier beskattas som utdelning (42 kap. 17 § IL). Det är det enklaste alternativet, men det innebär att hela det återbetalda beloppet kommer att beskattas i inkomstslaget kapital.
Det andra alternativet, återbetalning med indragning aktier, innebär att de indragna (inlösta) aktierna anses avyttrade. En kapitalvinstberäkning ska då göras. Vid denna kapitalvinstberäkning anses de inlösta aktierna inte vara samma sort och slag som de aktier som inte löses in. Detta alternativ kräver därför att en kapitalvinst måste beräknas utifrån marknadsvärdet på aktierna. Alternativet kan därför upplevas som mer komplicerat, men å andra sidan beskattas endast kapitalvinsten.
Varför nekas avdrag för ingående moms trots att kvitto finns?
Ett byggbolag köper bygg­varor i bygghandeln. Kassa­kvittot summerar till 5 000 kronor inklusive moms. Varför nekas bolaget avdrag för ingående moms?
Momslagens faktureringsbestämmelser gäller när det är fråga om omsättning mellan beskattningsbara personer. En förutsättning för att en köpare ska ha rätt till avdrag för ingående moms är att han kan styrka avdraget genom faktura. Vad en faktura ska innehålla för uppgifter framgår av 16 punkter i 11 kap. 8 § mervärdesskattelagen, ML. Bland annat ska köparens namn och adress framgå. När det är fråga om förenklade fakturor, så kallade kvitton, behövs inte lika många uppgifter. Kvitto får utfärdas om fakturans totalbelopp inte överstiger 4 000 kronor inklusive moms. Bestämmelsen, som finns i 11 kap. 9 § ML, har endast 5 punkter. Ett kvitto på högst 4 000 kronor medför således avdragsrätt medan ett kvitto på exempelvis 5 000 kronor – för att rätt till avdrag ska föreligga – i stället behöver vara en sådan faktura som framgår av 11 kap. 8 § ML. Det vill säga den behöver ha uppgift bland annat om köparens namn och adress, något som saknas om det är fråga om ett kvitto.
Avsluta provanställning
Vi har provanställt en person. Anställningens sista dag är 21-02-28. I avtalet har vi skrivit in två månaders uppsägningstid. Vi missade tyvärr att meddela i tid, det vill säga två månader i förväg, att anställningen skulle upphöra den sista februari. Hur gör vi nu?
Man ska inte förlänga provanställningen eftersom den då övergår till en tillsvidareanställning. Så avsluta provanställningen vid den avtalade tiden. Praxis är att man ger ett ”avgångsvederlag” som motsvarar lön för den period som man ”missat” vad gäller uppsägningstiden. Jag skulle undvika att kalla det för lön men det ska beskattas som lön och arbetsgivaren ska betala sociala avgifter på beloppet. Det ligger även till grund för semesterersättning.
Skänka fåmansbolagsaktier till närstående
Jag äger alla aktier i ett fåmansbolag och har för avsikt att skänka en del av aktierna till min brorson. Jag undrar om det finns en risk att han ska beskattas för värdet eftersom han arbetar i företaget?
Det går inte att ge ett säkert svar, men det går att få god vägledning genom en rik flora av domar från Högsta förvaltningsdomstolen. Enligt praxis talar nära släktskap för att överlåtelsen är benefik och därför inte ska beskattas (HFD 2017 ref. 38).

Vid överlåtelser från föräldrar till barn är utgångspunkten att syftet är rent benefikt. Beskattning ska därför endast ske om det inte finns någon särskild omständighet som talar emot att så är fallet, till exempel att marknadsmässig ersättning inte har utgått för arbetet. Också i andra fall av nära släktskap bör ett påstående om ett benefikt syfte kunna godtas, men då under förutsättning att det stöds även av omständigheterna i övrigt.

Är brorsonen närmast anhörig bör överlåtelsen som utgångspunkt vara benefik. Har däremot givaren egna barn är det kanske inte lika självklart. Då kan det eventuellt krävas en förklaring varför överlåtelsen ska ses som gåva och inte som ersättning för utfört arbete.