Avdrag för moms på mäklararvode
Får momsen på mäklararvode dras av vid försäljning av en skogsfastighet? Den som köper fastigheten kommer inte att köpa säljarens skogsmaskiner eller några andra inventarier.
Avdrag medges i princip inte för kostnader som har uppkommit i samband med fastighetsförsäljningar. Det gäller även momsen på mäklararvoden. Avdrag får dock göras för momsen på ett mäklararvode om fastigheten ifråga är en del av en verksamhetsöverlåtelse.

Skatterättsnämnden, SRN, har bedömt att försäljning av en jordbruksfastighet (2012-12-03) respektive en skogsfastighet (2012-12-07) utan tillhörande maskiner var en momsfri verksamhetsöverlåtelse. Säljarna hade därför rätt till avdrag för momsen på arvodet till mäklaren. Till den delen som arvodet avsåg mangårdsbyggnaden fick man inte något avdrag för moms.

SRN ansåg i de båda fallen att fastighetsöverlåtelsen i sig var tillräcklig för att det skulle vara möjligt för den nye ägaren att driva en självständig ekonomisk verksamhet.

Vid överlåtelse av den aktuella jordbruksfastigheten förvärvar köparen mark och på den växande gröda, vilket är en förutsättning för att bedriva jordbruk i form av växtodling, motiverade SRN sitt beslut.

I det andra fallet motiverade SRN sitt beslut med att vid överlåtelse av en skogsfastighet förvärvar köparen mark och på den växande skog, vilket är en förutsättning för att kunna bedriva skogsbruk i form av odling och försäljning av skog.

Den 1 januari 2016 ändrades bestämmelsen avseende verksamhetsöverlåtelse i mervärdesskattelagen. Fram till årsskiftet undantogs verksamhetsöverlåtelse från beskattningen. Den nya bestämmelsen innebär att verksamhetsöverlåtelse inte ska ses som en omsättning. Förändringen medför enligt Skatteverket ingen ändring av skattefrihetens eller avdragsrättens omfattning.