Fråga experterna

Här svarar våra experter på frågor som rör beskattning, redovisning och löne- och personaladministration och arbetsrätt.

Du som är auktoriserad medlem, anställd på Srf Byrå/Företag eller har köpt Srf Servicepaket inom lön eller redovisning kan ställa frågor i dessa ämnen under Srf Frågeservice när du loggat in på Mina sidor på www.srfkonsult.se.

Claes Eriksson
Redovisningsexpert, Srf konsulterna
Jonas Sjulgård
Skattejurist, Srf konsulterna
Mikael Carlson
Branschansvarig redovisning, Srf konsulterna
Thomas Englund
Advantage HR
Aktieägartillskott vid överlåtelse av aktier
Min kund har sålt samtliga aktier i sitt bolag. Kunden gjorde för några år sedan ett villkorat aktieägartillskott till sitt bolag. Jag ser att överlåtelseavtalet inte nämner något om aktieägartillskottet. Vad händer då med det?
Det är inte ovanligt att ett villkorat aktieägartillskott glöms bort i samband med en aktieöverlåtelse. I sådant fall har den som gjort tillskottet kvar sin möjlighet att få det återbetalt. Återbetalning av ett villkorat aktieägartillskott kräver dock ett beslut på bolagsstämma. Eftersom den som gjort tillskottet inte längre har rösträtt på stämman är det troligt att något sådant beslut aldrig kommer att fattas. Så det kan vara lämpligt att kunden säljer tillskottet för marknadspris till den som köpt aktierna eller till någon annan person och utnyttjar möjligheten att göra avdrag för förlusten i inkomstslaget kapital. I ett fall som detta torde ett symboliskt belopp på några kronor vara marknadsmässigt.
Inte godkänd för F-skatt
Ett kundföretag har köpt ett konstverk som ska placeras i företagets konferensrum. Tavlan har köpts direkt av konstnären, som nu har fakturerat köpet. Konstnären är inte godkänd för F-skatt. Ska företaget göra skatteavdrag och betala sociala avgifter på beloppet?
Nej, eftersom inköpet avser en vara och inte en tjänst ska företaget varken göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter på det belopp som utbetalas till konstnären.
Drivmedelsförmån
Jag undrar varför man gör en uppräkning på drivmedelsförmånen med 20 procent.
Regeringen motiverar uppräkningen av marknadspriset med 1,2 med att arbetsgivaren har avdragsrätt för den ingående momsen på drivmedelskostnaden. Det vore annars mer fördelaktigt för arbetsgivaren att ge den anställde "lön" i form av drivmedel än att ge motsvarande lön i pengar.
Inköp av skogsfastighet
Jag har en kund som har köpt in en skogsfastighet med till största delen avverkningsbar skog. Fastigheten är inköpt i oktober 2018 och under november/december 2018 så har min kund beslutat om avverkning på 3,9 ha, vilket också är beviljat. Kan man skatte- och bokföringsmässigt sätta upp den avverkningsbara skogen som ett "varulager" och resterande del av mark som en anläggningstillgång?
Nej, rotstående träd kan aldrig utgöra lager utan anses vara en odelbar enhet av fastigheten. Inte heller avverkningsrätter i form av rotstående skog kan vara varulager.

Virke som avverkats men som ännu inte mätts in för köpares räkning utgör däremot lager av skogsprodukter för skogsägaren.
Sparat utdelningsutrymme
En delägare i ett fåmansföretag ska sälja hälften av sina aktier till marknadspris. Hur ska han hantera sparat utdelningsutrymme som finns vid delförsäljningen?
Eftersom han endast säljer en del av aktierna i bolaget ska det sparade utdelningsutrymmet proportioneras med hänsyn till hur stor del som säljs. Det innebär i detta fall att hälften av den sparade utdelningsutrymmet kan användas vid vinstberäkningen. Någon valfrihet för delägaren att utnyttja hela det sparade utdelningsutrymmet vid den första delförsäljningen finns inte.
Garagehyra
En passiv delägare i ett fåmansföretag har hyrt ut sitt garage i sin villa till företaget som använder detta som ett förråd. Hyresersättningen uppgår till 3 000 kronor per månad. Hur ska delägaren beskattas?
Hyran ska beskattas i inkomstslaget kapital under förutsättning att den inte överstiger en marknadsmässig hyra. För en passiv delägare gäller vanliga regler för uthyrning av privatbostad under förutsättning att varken delägaren eller någon närstående till honom har företaget som arbetsgivare. Det innebär att delägare kan utnyttja de två schablonavdrag som finns vid sådan uthyrning, 40 000 kronor per år samt 20 procent av hyresersättningen. Årshyran som i detta fall uppgår till 36 000 kronor blir därmed skattefri.

Den del av hyran som eventuellt överstiger en marknadsmässig hyra beskattas som utdelning.
Skadestånd
Ett kundföretag anlitade en hantverkare för att utföra ett arbete. Men kunden hävde avtalet innan arbetet hade påbörjats. Nu har det bestämts att hantverkaren ska få viss ersättning på grund av att avtalet hävts. Ska det vara moms på denna ersättning?
Nej, i det här fallet är det en ekonomisk kompensation för att avtalet har hävts. Ersättningen blir att betrakta som ett skadestånd och därför ska det inte heller vara någon moms på fakturan. Skadestånd är ingen momspliktig omsättning.
Resa på räkning och kostschablon
En anställd får inget traktamente när han är på tjänsteresa. Arbetsgivaren betalar i stället hans måltider under resan. Vilket belopp ska den anställde beskattas för om han äter en middag för 250 kr och arbetsgivaren ersätter honom med hela beloppet? Spelar det någon roll om han betalar middagen med företagets kort eller om han ersätts i efterhand för sitt utlägg.
Förmån av en fri måltid oavsett om det är fråga om lunch eller middag värderas schablonmässigt till 94 kr (98 kr under 2019). Den anställde kommer alltså inte att beskattas för ett högre belopp. Hur middagen betalas påverkar inte förmånsbeskattningen.
Överlåta sparat räntefördelningsbelopp
En kund tänker överlåta sin enskilda firma och en andel i ett handelsbolag som gåva till sina två barn. Får barnen överta kundens sparade räntefördelningsbelopp i samband med gåvan?
När det gäller enskild näringsverksamhet finns en specialregel som gör det möjligt att föra över sparat räntefördelningsbelopp i samband med en överlåtelse genom gåva eller arv. Motsvarande regel finns inte för handelsbolagsandelar. Det innebär att outnyttjat räntefördelningsbelopp avseende handelsbolagsandelen faller bort i samband med gåvan.
Förbjudet lån vid kreditköp?
Ägaren till ett aktiebolag har gjort ett större kreditköp från bolaget. Köpet avser sådana varor som bolaget säljer. Är krediten ett förbjudet lån som ägaren ska beskattas för?
Låneförbudet avser penninglån. Normala varukrediter träffas därför inte av förbudet. Men är kreditvillkoren ovanligt förmånliga kan man dock se krediten som ett maskerat penninglån. Om transaktionen med hänsyn till kredittidens längd, räntan eller något annat kreditvillkor i praktiken framstår som ett penninglån så kan alltså reglerna om förbjudna lån bli aktuella. Det gäller oavsett hur transaktionen har rubricerats.