Fråga experterna

Här svarar våra experter på frågor som rör beskattning, redovisning och löne- och personaladministration och arbetsrätt.

Du som är auktoriserad medlem, anställd på Srf Byrå/Företag eller har köpt Srf Servicepaket inom lön eller redovisning kan ställa frågor i dessa ämnen under Srf Frågeservice när du loggat in på Mina sidor på www.srfkonsult.se.

Claes Eriksson
Redovisningsexpert, Srf konsulterna
Jonas Sjulgård
Skattejurist, Srf konsulterna
Mikael Carlson
Branschansvarig redovisning, Srf konsulterna
Thomas Englund
Advantage HR
Resa på räkning och kostschablon
En anställd får inget traktamente när han är på tjänsteresa. Arbetsgivaren betalar i stället hans måltider under resan. Vilket belopp ska den anställde beskattas för om han äter en middag för 250 kr och arbetsgivaren ersätter honom med hela beloppet? Spelar det någon roll om han betalar middagen med företagets kort eller om han ersätts i efterhand för sitt utlägg.
Förmån av en fri måltid oavsett om det är fråga om lunch eller middag värderas schablonmässigt till 94 kr (98 kr under 2019). Den anställde kommer alltså inte att beskattas för ett högre belopp. Hur middagen betalas påverkar inte förmånsbeskattningen.
Överlåta sparat räntefördelningsbelopp
En kund tänker överlåta sin enskilda firma och en andel i ett handelsbolag som gåva till sina två barn. Får barnen överta kundens sparade räntefördelningsbelopp i samband med gåvan?
När det gäller enskild näringsverksamhet finns en specialregel som gör det möjligt att föra över sparat räntefördelningsbelopp i samband med en överlåtelse genom gåva eller arv. Motsvarande regel finns inte för handelsbolagsandelar. Det innebär att outnyttjat räntefördelningsbelopp avseende handelsbolagsandelen faller bort i samband med gåvan.
Förbjudet lån vid kreditköp?
Ägaren till ett aktiebolag har gjort ett större kreditköp från bolaget. Köpet avser sådana varor som bolaget säljer. Är krediten ett förbjudet lån som ägaren ska beskattas för?
Låneförbudet avser penninglån. Normala varukrediter träffas därför inte av förbudet. Men är kreditvillkoren ovanligt förmånliga kan man dock se krediten som ett maskerat penninglån. Om transaktionen med hänsyn till kredittidens längd, räntan eller något annat kreditvillkor i praktiken framstår som ett penninglån så kan alltså reglerna om förbjudna lån bli aktuella. Det gäller oavsett hur transaktionen har rubricerats.
Oren revisionsberättelse och skattetillägg
Bolagets revisor har lämnat en oren revisionsberättelse till Skatteverket där det framgår att bolaget har lämnat ett förbjudet lån till en av aktieägarna. Skatteverket har nu uppmärksammat att aktieägaren inte har redovisat lånet i sin inkomstdeklaration.

Omfattas den orena revisionsberättelsen av reglerna om avstämningsuppgifter i skatteförfarandelagen så att Skatteverket inte kan påföra skattetillägg?
Nej. Att Skatteverket har tillgång till en oren revisionsberättelse med allmänna uppgifter om ett förbjudet lån medför inte att skattetillägget ska sättas ned enligt reglerna om befrielse, när låntagaren har underlåtit att redovisa lånet i sin inkomstdeklaration.
Skulle det däremot vara så att den orena revisionsberättelsen innehåller sådana personuppgifter som gör att låntagaren på ett enkelt sätt kan identifieras ska skattetillägget genom befrielse sättas ned till en fjärdedel. Det skriver Skatteverket i ett ställningstagande 2016-09-07.
Vinstuppskov vid ombildning till bostadsrätt
Den hyreslägenhet jag bott i under många år ombildades till bostadsrätt i december 2017. Jag sålde den nu i oktober 2018 och köpte samtidigt en ny bostadsrätt som var dyrare. Kan jag få uppskov med vinstbeskattningen i nästa års inkomstdeklaration?
För att du ska beviljas uppskov krävs att den privatbostad du sålt har varit din permanentbostad. Det förutsätter att du varit bosatt i lägenheten under minst ett år närmast före försäljningen eller under minst tre av de senaste fem åren. I ditt fall har det inte gått minst ett år från det att lägenheten ombildades till bostadsrätt till försäljningsdatum. Men enligt ett uttalande i förarbetena till aktuell lagparagraf får du räkna med den tid du bott i hyresrätten när tiden för din bosättning ska beräknas. Du kan alltså få uppskov med kapitalvinsten.
Inget avdrag för deklarationshjälp
En av våra kunder fick häromveckan skatterevision och då dök frågan om deklarationshjälp avseende Inkomstdeklaration 2 upp. Enligt skattehandläggaren så är inte den en avdragsgill kostnad för bolaget. Är det rätt?
Ja, kostnader i samband med inkomstbeskattningen är inte avdragsgilla, det vill säga kostnader för deklarationshjälp och för eventuell skatteprocess. Motivet till att avdrag inte medges för deklarationshjälp för en juridisk person är att kostnaden anses så intimt förknippad med skatten som sådan, att den kan inrymmas i avdragsförbudet för allmänna skatter. Eftersom allmänna skatter inte ansetts utgöra en avdragsgill kostnad för intäktens förvärvande, är heller inte de med allmänna skatter direkt förbundna kostnaderna avdragsgilla. Detta förklarar också varför synsättet är annorlunda när det gäller moms.
Upplöst juridisk person och omprövning
Har en juridisk person som upplösts genom likvidation någon möjlighet att begära omprövning av ett beskattningsbeslut?
Ja, en juridisk person som har upplösts genom likvidation kan begära omprövning av eller överklaga ett beslut om skatt. Detsamma gäller för juridiska personer som har upplösts till följd av ett avregistreringsförfarande utan föregående likvidation. Även Skatteverket kan inleda utredning, fatta omprövningsbeslut (både för- och nackdelsbeslut) och fullfölja en redan inledd process mot en juridisk person som har upplösts genom likvidation. Den likvidator som har haft hand om likvidationen av den juridiska personen företräder, som huvudregel, denna om det blir fråga om fortsatt likvidation.
Konstförening
I ett kundföretag finns en konstförening som bland annat anordnar utställningar och lottar ut konstverk bland medlemmarna i föreningen. Kan företaget lämna bidrag till konstinköp och betrakta bidraget som skattefri personalvårdsförmån?
Företaget kan som arbetsgivare lämna bidrag till föreningen för att täcka administrativa kostnader, till exempel för utställningar eller inköpsresor. Om bidraget däremot till någon del används för inköp av konstverk som sedan lottas ut eller på annat sätt tillfaller anställda uppkommer en skatte- och avgiftspliktig förmån. Det är arbetsgivaren som tillhandahåller förmånen eftersom arbetsgivaren har betalat för konstverket. Att konstverket lottas ut till de anställda av en konstförening är att se som en förmedling av den förmån som arbetsgivaren betalat för. Om konstinköp endast bekostas med medlemsavgifter uppkommer däremot ingen förmån.
Dubbla förseningsavgifter
En kund har fått ett övervägande om dubbel förseningsavgift från Skatteverket. Kundens deklaration lämnades in den 14 augusti och omfattades av ett byråanstånd till 15 juni. Borde inte förseningsavgiften uppgå till 1 250 kronor?
När en deklaration lämnas mer än tre månader för sent har Skatteverket rätt att ta ut en andra förseningsavgift. Vid tidsberäkningen utgår Skatteverket ifrån ordinarie tidpunkt för deklarationsinlämningen och inte redovisningsbyråns anståndsdatum. Kundens inkomstdeklaration skulle ha lämnats den 2 maj. Den 14 augusti har mer än tre månader passerat. Det innebär att Skatteverket har rätt att ta ut en andra avgift.
Lantmäterikostnader
Ägaren till en skogsfastighet har fått en faktura från Lantmäteriet. Är kostnaden avdragsgill? Om den är avdragsgill, ska den då läggas till anskaffningskostnaden för fastigheten eller ska den dras av direkt?
Förrättningsutgifter med anledning av en fastighetsbestämning är omedelbart avdragsgilla. En sådan utgift betraktas inte som en anskaffningsutgift för fastigheten och medför i regel inte heller att fastighetens värde ökar.
Omedelbart avdrag får även göras för lantmäteriförrättningsutgifter i samband med omarronderingar, som är ett led i jordbrukets eller skogsbrukets yttre rationalisering.
Annan utgift för lantmäteriförrättning avseende mark, till exempel i samband med avstyckning, sammanläggning eller klyvning, är inte omedelbart avdragsgill. Utgiften räknas i stället in i omkostnadsbeloppet för fastigheten och dras av vid en fastighetsförsäljning.