Direktpension med pensionsåtagande
Till vilket värde ska en kapitalförsäkring, vid ett avtal om direktpension, tas upp i balansräkningen? Det finns en pensionsutfästelse som är kopplat till en kapitalförsäkring. Bolaget tillämpar K2.

Ska både tillgången och avsättningen tas upp till marknadsvärdet, eller ska tillgången och avsättningen värderas olika?
Reglerna för detta hittar du i K2 i punkterna 16.16 – 16.19. Det är också bra att titta på exempel 16 d.

Principen är att kapitalförsäkringen tas upp och värderas utifrån de regler som gäller för den typen av tillgångar i K2. Det innebär att man tar upp den till anskaffningsvärde och inte marknadsvärdet. Det kan däremot vara aktuellt med nedskrivning.

Avsättning för åtagande ska uppgå till tillgångens redovisade värde. De ska alltså värderas lika, men inte till marknadsvärde.

Ovanstående innebär att tillgången och avsättningen alltid bör ha samma värde. Det man får tänka till på är hur det är beslutat om löneskatten. Det kan vara så att avsättningen för löneskatt ska göras utöver reserveringen för pensionsåtagandet, men det beror på hur åtagandet är formulerat. Det är inte ovanligt att det är formulerat på ett sådant sätt att den anställde får i pension vad kapitalförsäkringen är värd, men minskat med de skatter och avgifter som bolaget måste betala.