Fråga experterna

Här svarar våra experter på frågor som rör beskattning, redovisning och löne- och personaladministration och arbetsrätt.

Du som är auktoriserad medlem, anställd på Srf Byrå/Företag eller har köpt Srf Servicepaket inom lön eller redovisning kan ställa frågor i dessa ämnen under Srf Frågeservice när du loggat in på Mina sidor på www.srfkonsult.se.

Claes Eriksson
Redovisningsexpert, Srf konsulterna
Mats Brockert
Skatteexpert, Srf konsulterna
Thomas Englund
Advantage HR
Maria Albanese
Redovisningsexpert, Srf konsulterna
Semester för timanställda
Vi har en timanställd som varit hos oss i nu mer än tre månader. Personen arbetar sällan, bara enstaka dagar, hur blir det då med semesterintjänandet? Räknar man bara arbetsdagarna eller hela perioden?
För personer med varierad sysselsättningsgrad ska man beräkna semesterersättningen enligt procentregeln; lägst 12 procent på intjänad bruttolön. Anställningstiden räknas i kalenderdagar under den avtalade perioden; det har alltså ingen betydelse hur många arbetsdagar som har utförts eller om det är lång tid mellan passen.
Privata kostnader betalda av arbetsgivaren
Arbetsgivaren har hjälpt en anställd genom att betala dennes advokatkostnader i samband med en överklagan. Arvodet till advokaten avser juridiskt biträde avseende ansökan om arbetstillstånd för den anställde. Hur ska denna kostnad hanteras hos arbetsgivaren?
Detta är att anse som privata levnadskostnader för den anställde. Om arbetsgivaren betalar privata levnadskostnader för en anställd uppkommer en skattepliktig förmån för denna. Beloppet ska även ligga till grund för sociala avgifter.
Måste personalen försäkras?
Måste man enligt lag ha TGL (tjänstegrupplivförsäkring) i ett bolag som inte har något kollektivavtal? Vilka försäkringar måste man ha enligt lag?
Har man inte kollektivavtal måste man inte ha några försäkringar alls för personalen. Det är bara i kollektivavtal som det finns regler om att arbetsgivaren måste teckna olika försäkringar för de anställda. Omfattas man inte av kollektivavtal är det ändå vanligt att teckna någon form av olycksfallsförsäkring för de anställda. Alla som förvärvsarbetar i Sverige har ett grundläggande försäkringsskydd i och med att de omfattas av socialförsäkringssystemet. Det ger en grundtrygghet i form av exempelvis sjukpenning och pension. Detta finansieras med den arbetsgivaravgift som företagen betalar.
Pausa provanställning
Går det att ”pausa” en provanställning när personen ifråga går hem med graviditetspenning och senare är föräldraledig? Vår tanke är att del av provanställningen görs före ledigheten och sen fortsätter provanställningsperioden efter föräldraledigheten.
Svar: Nej det går inte att pausa provanställningen. Ni får låta den löpa ut och när personens föräldraledighet är slut kan ni teckna ett nytt provanställningsavtal med lika lång period som frånvaron pågick under den förra provanställningsperioden. Var noga med att på avtalet ange att denna ”förlängning” av provanställningen beror på frånvaron.
Hur räknas personal­omsättning?
Företaget ska vara med i en upphandling och ska i handlingarna ange personalomsättning för åren 2017, 2018 och 2019. Hur ska man räkna ut det? Det finns olika sätt och formler och jag vet inte vilken man ska använda?
Egentligen tycker jag att man ska fråga hur de vill att man ska räkna, för annars är risken att man jämför äpplen och päron. Eller så får man ange hur man har räknat ut omsättningen, alltså vilken formel man har använt sig av. Ett vanligt sätt är det som Nyckeltalsinstitutet har definierat personalomsättning som, nämligen: ”lägsta siffran av antal började och antal slutade / antal anställda.”
Mätperioden kan vara år, månad, rullande 12 månader, räkenskapsår eller annan tidsperiod.
Semesterintjänande under uppsägningstid
En anställd är uppsagd på grund av arbetsbrist och arbetsbefriad under uppsägningstiden på tre månader. Han får sin ordinarie månadslön under uppsägningstiden. Vi undrar om den anställde tjänar in semesterdagar under tiden som hen är arbetsbefriad?
Eftersom hen erhåller lön under uppsägningstiden så är denna semesterlönegrundande på samma sätt som om hen hade arbetat. Slutlönen/semesterersättningen ska betalas ut senast en månad efter sista anställningsdagen.
Turordning vid arbetsbrist
Företaget har tio anställda varav tre på lager och resten är säljare. Nu vill företaget säga upp en lageranställd. Kan de göra det trots att en av säljarna är anställd senare än lagerarbetare? Företaget har kollektivavtal.
Jag förutsätter att det handlar om uppsägning på grund av arbetsbrist, i så fall är det möjligt. För det första kan man använda sig av det så kallade två-undantaget vilket innebär att en arbetsgivare med högst tio arbetstagare får undanta högst två arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. För det andra är det normalt så att man inte har samma tur­ordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist för arbetare och tjänstemän. I lagen om anställningsskydd, LAS föreskrivs att om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal, ska särskild turordning fastställas för varje avtalsområde. Skilda turordningar ska då normalt bestämmas för arbetare och tjänstemän.
Avsluta provanställning
Vi har provanställt en person. Anställningens sista dag är 21-02-28. I avtalet har vi skrivit in två månaders uppsägningstid. Vi missade tyvärr att meddela i tid, det vill säga två månader i förväg, att anställningen skulle upphöra den sista februari. Hur gör vi nu?
Man ska inte förlänga provanställningen eftersom den då övergår till en tillsvidareanställning. Så avsluta provanställningen vid den avtalade tiden. Praxis är att man ger ett ”avgångsvederlag” som motsvarar lön för den period som man ”missat” vad gäller uppsägningstiden. Jag skulle undvika att kalla det för lön men det ska beskattas som lön och arbetsgivaren ska betala sociala avgifter på beloppet. Det ligger även till grund för semesterersättning.
Måste personalen försäkras?
Måste man enligt lag ha TGL (tjänstegrupplivförsäkring) i ett bolag som inte har något kollektivavtal? Vilka försäkringar måste man ha enligt lag?
Har man inte kollektivavtal måste man inte ha några försäkringar alls för personalen. Det är bara i kollektivavtal som det finns regler om att arbetsgivaren måste teckna olika försäkringar för de anställda. Omfattas man inte av kollektivavtal är det ändå vanligt att teckna någon form av olycksfallsförsäkring för de anställda. Alla som förvärvsarbetar i Sverige har ett grundläggande försäkringsskydd i och med att de omfattas av socialförsäkringssystemet. Det ger en grundtrygghet i form av exempelvis sjukpenning och pension. Detta finansieras med den arbetsgivaravgift som företagen betalar.
Semester för nyanställd
Vid sammanfallande semester- och intjänandeår (januari-december), hur många obetalda semesterdagar har man rätt till om man börjar sin anställning 24/8? Den anställda har 30 betalda semesterdagar per år.
Eftersom intjänandeår och uttagsår är detsamma så tjänar hen in 11 betalda dagar i år samt har rätt att även ta ut 19 obetald dagar. De betalda dagarna måste tas ut i år eftersom det endast är intjänade betalda dagar utöver 20 som får sparas för uttag senare år. De 19 obetalda dagarna förfaller och går alltså inte att spara om de inte har tagits ut före årsskiftet.