Upparbetade intäkter
När ska jag för upparbetade intäkter på löpande räkning använda konto 1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt respektive konto 1790 Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader? Det landar olika i årsredovisningen beroende på vilket konto jag använder.
Är inkomsten kopplad till uppdrag på löpande räkning ska du använda konto 1620 och inte 1790. Konto 1790 är för periodiseringar av inkomster som inte är kopplade till pågående arbete på löpande räkning. Konto 1620 används också i vissa fall för uppdrag till fast pris då huvudregeln tillämpas.

Har du Bokslutsboken i serien Svensk Redovisning (BAS stödlitteratur)? Titta i så fall i fördjupningsdelen. Där finns ett avsnitt om pågående entreprenader och tjänsteuppdrag. I 2019 års version börjar det på sidan 430.

Ett annat bra tips om du jobbar med detta är vår kurs Redovisning av pågående arbeten – BAS – onlinekurs som handlar just om kontering av olika pågående arbeten. Läs mer på srfutbildning.se