Det är en diger uppgift, att på en relativt kort period utreda, utveckla och implementera tjänsten. Men Bolagsverket håller tidplanen. Senaste milstolpen var lanseringen av taxonomier för K2. Srf konsulterna fanns på plats när Bolagsverket tillsammans med Bokföringsnämnden, Finansinspektionen, Skatteverket, SCB och FAR presenterade förslag till taxonomier för digital årsredovisning och revisionsberättelse.

Mötet började med en nulägesrapport och en redogörelse för vad som har hänt kring projektet. Sedan projektstarten har flera dialogmöten hållits. All information från dialogmötena finns på Bolagsverkets hemsida. En stor del av projektet har gått till att ta fram taxonomierna, det vill säga vilken klassificering som ska användas för att urskilja begrepp som ska gälla för rapporteringen. Det är viktig att begreppen definieras så att man ska kunna förstå innebörden utan att det används i ett sammanhang. Taxonomin innehåller utöver begreppsdefinitioner även innehåll, struktur och regler för rapporter. Och många begrepp har det blivit. Totalt ca 800 varav 600 konkret kopplat till årsredovisningen och resterande för de begrepp som används i revisionsberättelsen och fastställelseintyget. I projektet har målbilden varit att återanvända begrepp i största möjliga mån.

Taxonomierna som nu är framtagna är ett förslag. Lanseringen av taxonomierna sker i en” public review ”som är tillgänglig för allmänheten och ger möjlighet att ge synpunkter. Taxonomin finns för årsredovisning för mindre aktiebolag, K2, revisionsberättelse för K2 sam fastställelseintyg och Bolagsverket tar emot synpunkter fram till 13 augusti i år. För att enkelt och lätt tillgängligt få uppdateringar kring taxonomin kommer Bolagsverket att använda sig av en särskild webbplats, www.taxonomier.se. När det gäller revisionsberättelsen har FAR har tagit fram ett underlag för taxonomin. Även det underlaget kommer att vara möjlig att ge synpunkter på, då till FARs kansli.

Bokföringsnämnden (BFN) har arbetat med att få fram rätt taxonomi utifrån K2-regelverket. När en taxonomi väl är färdig krävs det att den förvaltas. Någon måste ansvara för att den uppdateras vid lagändringar, ändringar i BFNs regelverk etcetera. Hur förvaltningen kommer att ske utreds och bestäms under hösten. Bolagsverket kommer att ha workshops och därefter lägga fram ett förslag. Självklart är ambitionen att det ska bli en förenkling och inte en börda.

Själva årsredovisningen som skickas in till Bolagsverket kommer att vara i formatet IXBRL. IXBRL möjliggör att sätta sin egen prägel på den årsredovisning som skickas in, med till exempel logotyper eller textfärg, men även att justera de rubriker som får justeras enligt årsredovisningslagen och K2-regelverket. Om den som upprättar årsredovisningen till exempel vill kalla ”Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar” för något som är mer passande kommer det vara möjligt. Sedan medför IXBRL-formatet möjligheter att digitalt använda informationen i årsredovisningen.

– Att vi tar in årsredovisningarna i formatet iXBRL innebär även att vi kommer att kunna lämna ifrån oss informationen i iXBRL-formatet. Och då höjer vi potentialen för återanvändning av informationen rejält, säger Nina Brede, operativ projektägare på Bolagsverket, och fortsätter:

– Det kommer exempelvis göra det lättare att analysera innehållet i årsredovisningarna och erbjuda såväl företag som privatpersoner aktuella och kärnfulla beslutsunderlag. Sett i ett längre perspektiv, när det offentliga Sverige tar in mer finansiell information i iXBRL, skapar vi mycket goda förutsättningar för innovation och jag är övertygad om att vi kommer att få se många spännande framtida tjänster och lösningar sprungen ur den digitaliseringsresa som vi just har inlett inom området.

Resultat- och balansräkning kommer att ha summeringskontroller. I övrigt kommer det vara begränsat med kontroller.  Att kontrollerna minimeras gör att det blir lättare att lämna in digitalt. Det leder också till en mer flexibel hantering vad gäller formen för upprättandet. Till exempel kommer noterna att kunna hanteras flexibelt då det inte finns några kontroller av dem.

För att få ett samlat grepp kring de frågor och synpunkter som kommer in under granskningsperiod av taxonomierna har Bolagsverket för årsredovisning och fastställelseintyg skapat e-postadressen emsdiar@bolagsverket.se

Att dialog med branschen och marknaden är viktigt för Bolagsverket är tydligt. Det ses som en förutsättning för att nå målet. Inrapportering av årsredovisning via den digitala tjänsten ska vara minst lika enkelt som om hanteringen sker pappersvägen.