Tidningen Konsulten
Tisdag 17 Oktober 2017

Digital årsredovisning, nästa steg

Sedan Bolagsverket i juli 2016 fick i uppdrag av Regeringen att införa en digital tjänst för inlämning av årsredovisningar har projektet jobbat på högvarv. Det är en diger uppgift, att på en relativt kort period utreda, utveckla och implementera tjänsten. Men Bolagsverket håller tidplanen. Senaste milstolpen var lanseringen av taxonomier för K2. Srf konsulterna fanns på plats när Bolagsverket tillsammans med Bokföringsnämnden, Finansinspektionen, Skatteverket, SCB och FAR presenterade förslag till taxonomier för digital årsredovisning och revisionsberättelse.

Mötet började med en nulägesrapport och en redogörelse för vad som har hänt kring projektet. Sedan projektstarten har flera dialogmöten hållits. All information från dialogmötena finns på Bolagsverkets hemsida. En stor del av projektet har gått till att ta fram taxonomierna, det vill säga vilken klassificering som ska användas för att urskilja begrepp som ska gälla för rapporteringen. Det är viktig att begreppen definieras så att man ska kunna förstå innebörden utan att det används i ett sammanhang. Taxonomin innehåller utöver begreppsdefinitioner även innehåll, struktur och regler för rapporter. Och många begrepp har det blivit. Totalt ca 800 varav 600 konkret kopplat till årsredovisningen och resterande för de begrepp som används i revisionsberättelsen och fastställelseintyget. I projektet har målbilden varit att återanvända begrepp i största möjliga mån.

Taxonomierna som nu är framtagna är ett förslag. Lanseringen av taxonomierna sker i en” public review ”som är tillgänglig för allmänheten och ger möjlighet att ge synpunkter. Taxonomin finns för årsredovisning för mindre aktiebolag, K2, revisionsberättelse för K2 sam fastställelseintyg och Bolagsverket tar emot synpunkter fram till 13 augusti i år. För att enkelt och lätt tillgängligt få uppdateringar kring taxonomin kommer Bolagsverket att använda sig av en särskild webbplats, www.taxonomier.se. När det gäller revisionsberättelsen har FAR har tagit fram ett underlag för taxonomin. Även det underlaget kommer att vara möjlig att ge synpunkter på, då till FARs kansli.

Bokföringsnämnden (BFN) har arbetat med att få fram rätt taxonomi utifrån K2-regelverket. När en taxonomi väl är färdig krävs det att den förvaltas. Någon måste ansvara för att den uppdateras vid lagändringar, ändringar i BFNs regelverk etcetera. Hur förvaltningen kommer att ske utreds och bestäms under hösten. Bolagsverket kommer att ha workshops och därefter lägga fram ett förslag. Självklart är ambitionen att det ska bli en förenkling och inte en börda.

Själva årsredovisningen som skickas in till Bolagsverket kommer att vara i formatet IXBRL. IXBRL möjliggör att sätta sin egen prägel på den årsredovisning som skickas in, med till exempel logotyper eller textfärg, men även att justera de rubriker som får justeras enligt årsredovisningslagen och K2-regelverket. Om den som upprättar årsredovisningen till exempel vill kalla ”Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar” för något som är mer passande kommer det vara möjligt. Sedan medför IXBRL-formatet möjligheter att digitalt använda informationen i årsredovisningen.

– Att vi tar in årsredovisningarna i formatet iXBRL innebär även att vi kommer att kunna lämna ifrån oss informationen i iXBRL-formatet. Och då höjer vi potentialen för återanvändning av informationen rejält, säger Nina Brede, operativ projektägare på Bolagsverket, och fortsätter:

– Det kommer exempelvis göra det lättare att analysera innehållet i årsredovisningarna och erbjuda såväl företag som privatpersoner aktuella och kärnfulla beslutsunderlag. Sett i ett längre perspektiv, när det offentliga Sverige tar in mer finansiell information i iXBRL, skapar vi mycket goda förutsättningar för innovation och jag är övertygad om att vi kommer att få se många spännande framtida tjänster och lösningar sprungen ur den digitaliseringsresa som vi just har inlett inom området.

Resultat- och balansräkning kommer att ha summeringskontroller. I övrigt kommer det vara begränsat med kontroller.  Att kontrollerna minimeras gör att det blir lättare att lämna in digitalt. Det leder också till en mer flexibel hantering vad gäller formen för upprättandet. Till exempel kommer noterna att kunna hanteras flexibelt då det inte finns några kontroller av dem.

För att få ett samlat grepp kring de frågor och synpunkter som kommer in under granskningsperiod av taxonomierna har Bolagsverket för årsredovisning och fastställelseintyg skapat e-postadressen emsdiar@bolagsverket.se

Att dialog med branschen och marknaden är viktigt för Bolagsverket är tydligt. Det ses som en förutsättning för att nå målet. Inrapportering av årsredovisning via den digitala tjänsten ska vara minst lika enkelt som om hanteringen sker pappersvägen.

Denna artikel publicerades för mer är 90 dagar sedan.
Den kan därför innehålla information och fakta som inte längre är aktuell.

E-kronan – en framtidsvaluta

Riksbanken har startat ett projekt för att undersöka om det är möjligt att ge ut ett digitalt komplement till... Läs mer

SBR – temat för årets XBRL-konferens

Den 4 oktober kom uppföljaren till den konferens som XBRL-föreningen genomförde förra året. Temat i år var SBR –... Läs mer

Årets Auktoriserade konsulter 2017 korade

För tredje året delade Srf konsulterna ut utmärkelserna Årets Auktoriserade Redovisningskonsult och Årets Auktoriserade Lönekonsult. Under gårdagens kongressmiddag, i... Läs mer

Budgetpropositionen släppt

I regeringens budgetproposition finns ett flertal förslag som kan komma att påverka dig som arbetar som redovisnings- eller lönekonsult.... Läs mer

Håll dig uppdaterad!

En av Srf konsulternas mest uppskattade medlemsförmåner är ALK-puls. För den Auktoriserade Lönekonsulten ges en möjlighet till att hålla... Läs mer

Regeringen föreslår minskade kostnader och skattelättnader

För att ännu fler ska komma ut i arbetslivet föreslår regeringen minskade kostnader för första medarbetare och skattelättnader för... Läs mer

Gävle bas för ny arbetsmiljömyndighet

För att stärka både det nationella och internationella arbetsmiljöarbetet har regeringen beslutat att inrätta en ny myndighet för arbetsmiljökunskap.... Läs mer

Svenska företag saknar beredskap för GDPR

Den 26 maj nästa år kommer den nuvarande PUL-lagen att ersättas av den mer omfattande GDPR (General Data Protection... Läs mer

Digitaliseringsstöd till småföretagare

Små företag har inte samma förutsättningar att digitalisera sin produktion eller sina tjänster som större företag har. Missa inte... Läs mer

Srf konsulterna och FAR bryter samarbetet

Auktorisationen av redovisningskonsulter infördes av Srf konsulterna under 2006. Efter diskussioner erbjöds även FAR att samverka under 2009, med... Läs mer
Tillbaka till startsidan