Snabbfakta

Aktuellt utifrån Coronas effekter

Srf konsulterna följer utvecklingen och de effekter som coronaviruset har på redovisnings- och lönebranschen samt våra svenska företag. På srfkonsult.se samlar vi vår egen coronarapportering som statusuppdatering via artikelmaterial, informationsaktiviteter, möten med myndigheter och liknande.


Allmän pensionsavgift

Alla skattskyldiga som betalar allmän pensionsavgift får en skattereduktion med 100% av avgiften. Den allmänna pensionsavgiften framgår av slutskattebeskedet.

Obs! Du kan inte få högre skattereduktion än summan av din kommunala inkomstskatt, statliga inkomstskatt, fastighetsskatt och fastighetsavgift. Skattereduktionen får alltså inte räknas av mot till exempel den allmänna pensionsavgiften.

2020

7% av förvärvsinkomsten men högst 37 700 kronor.

2019

7% av förvärvsinkomsten men högst 36 400 kronor.


Arbetsgivaravgifter

Ålderspensionsavgift 10,21%
Efterlevandepensionsavgift 0,60%
Sjukförsäkringsavgift 3,55%
Arbetsskadeavgift 0,20%
Föräldraförsäkringsavgift 2,60%
Arbetsmarknadsavgift 2,64%
Allmän löneavgift 11,62%
Summa 31,42% 
Den särskilda löneskatten för äldre (födda 1937 och tidigare) har slopats. För anställda som är födda 1938–1954 ska ålderspensionsavgift betalas med 10,21%. För ungdomar som har fyllt 15 men inte 18 år vid årets ingång – det vill säga, är födda 2002 till 2004 – ska arbetsgivaren bara betala ålderspensionsavgiften på 10,21% för ersättningar upp till 25 000 kronor per månad.

Beskattningsbar inkomst

Fastställd förvärvsinkomst minus grundavdrag och, i förekommande fall, med sjöinkomstavdrag.

Bilersättning, skattefri

Egen bil 18,50 kr/mil
Förmånsbil – diesel 6,50 kr/mil
Förmånsbil – övriga (tex bensin, el eller etanol)
För en laddhybridbil som kan drivas både med el och med diesel gäller det högre beloppet, det vill säga 9,50 kronor/mil.
9,50 kr/mil

Bilförmånsberäkning 2020

Bilförmånsberäkning för bilar med tillverkningsår 2018 eller senare som tagits i bruk den 1 juli 2018 eller senare:

13 717 kronor (0,29 x prisbasbeloppet 47 300 kronor)

+ nybilspriset x 75% av statslåneräntan (0,5%)

+ 9% av nybilspriset upp till och med 7,5 prisbasbelopp

+ 20% av den del av nybilspriset som överstiger 7,5 prisbasbelopp

+ Bilens fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen

= Bilförmån att deklarera

Bilförmånsberäkning för bilar med tillverkningsår 2018 och tidigare som tagits i bruk före den 1 juli 2018:

14 994 kronor (0,317 x prisbasbeloppet 47 300 kronor)

+ nybilspriset x 75% av statslåneräntan (0,5%)

+ 9% av nybilspriset upp till och med 7,5 prisbasbelopp

+ 20% av den del av nybilspriset som överstiger 7,5 prisbasbelopp

= Bilförmån att deklarera

Lägsta nybilspris för sexårsbilar är 189 200 kronor för inkomstår 2020.

Bilförmånsberäkning 2019

Bilförmånsberäkning för bilar med tillverkningsår 2018 eller senare som tagits i bruk den 1 juli 2018 eller senare:

13 385 kronor (0,29 x prisbasbeloppet 46 500 kronor)

+ nybilspriset x 75% av statslåneräntan (0,51%)

+ 9% av nybilspriset upp till och med 7,5 prisbasbelopp

+ 20% av den del av nybilspriset som överstiger 7,5 prisbasbelopp

+ Bilens fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen

= Bilförmån att deklarera

Bilförmånsberäkning för bilar med tillverkningsår 2018 och tidigare som tagits i bruk före den 1 juli 2018:

14 740 kronor (0,317 x prisbasbeloppet 46 500 kronor)

+ nybilspriset x 75% av statslåneräntan (0,51%)

+ 9% av nybilspriset upp till och med 7,5 prisbasbelopp

+ 20% av den del av nybilspriset som överstiger 7,5 prisbasbelopp

= Bilförmån att deklarera

Lägsta nybilspris för sexårsbilar är 186 000 kronor för inkomstår 2019.


Bolagsskatt – juridiska personer

Statlig inkomstskatt (s k bolagsskatt) är 21,4% för aktiebolag, stiftelser, ekonomiska föreningar, ideella föreningar och livförsäkringsföretag om deras beskattningsår börjat efter den 31 december 2018, men före den 1 januari 2021.


Bostadsförmån

Bostadsförmån värderas till hyrespriset på orten. Förmån av fritt garage ingår inte i begreppet bostadsförmån. Sådan förmån värderas särskilt till marknadsvärdet.

Vid värderingen av bostadsförmån tar man hänsyn till bostadens storlek och standard, hur den används, under vilka omständigheter bostadsförmånen åtnjuts - om det t.ex. är en tjänstebostad - samt hyresnivån på orten eller i kringliggande orter. Skatteverket lämnar varje år rekommendationer för hur man beräknar förmånsvärdet.

Vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgift beräknas förmånsvärdet enligt ett schablonvärde per kvadratmeter bostadsyta.

Bostadsförmånsvärde beräknat med ledning av tabellen nedan avser bostad i omöblerat skick inklusive värme men exklusive hushållsel.

Bostadsförmån för den anställde: Vid beskattningen för den anställde ska värdet för bostadsförmån i stället alltid beräknas efter marknadsvärdet på orten (inte schablonvärdet).

2020

Region per år per månad
Stor-Stockholm 1321 110
Stor-Göteborg 1206 100
Kommun > 75000 invånare 1155 96
Övriga kommuner 1013 84
Utanför tätort 912 76

2019

Region per år per månad
Stor-Stockholm 1275 106
Stor-Göteborg 1165 97
Kommun > 75000 invånare 1109 92
Övriga kommuner 989 82
Utanför tätort 890 74

Brytpunkt 2020

Brytpunkten är gränsen för uttag av statlig inkomstskatt (20%), före grundavdrag.

 

Brytpunkten är 523 200 kronor för dig som inte fyllt 65 år vid inkomstårets ingång. Brytpunkten är 575 500 kronor för dig som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång.

Brytpunkt 2019

Brytpunkten är gränsen för uttag av statlig inkomstskatt, före grundavdrag. Nedre brytpunkt: 504 400 kr (20%) Övre brytpunkt: 703 000 kr (25%)

Brytpunkt för dig som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång Brytpunkten är gränsen för uttag av statlig inkomstskatt, före grundavdrag. Nedre brytpunkt: 547 500 kr (20%) Övre brytpunkt: 733 300 kr (25%)

Dubbel bosättning 2020

Avdrag för måltider den första månaden, 72 kronor per dag. Utgifter för logi, faktisk kostnad.

Dubbel bosättning 2019

Avdrag för måltider den första månaden, 69 kronor per dag. Utgifter för logi, faktisk kostnad.


Egenavgift

Sjukförsäkringsavgift

3,64%

Föräldraförsäkringsavgift

2,60%

Ålderspensionsavgift

10,21%

Efterlevandepensionsavgift

0,60%

Arbetsmarknadsavgift

0,10%

Arbetsskadeavgift

0,20%

Allmän löneavgift

11,62%

Summa

28,97%

2020 Personer födda 1938–1954 betalar ålderspensionsavgift med 10,21%. Den särskilda löneskatten för äldre (födda 1937 och tidigare) har slopats. Den som bedriver passiv näringsverksamhet betalar särskild löneskatt med 24,26% i stället för egenavgifter.
2019

Personer födda 1938–1954 betalar särskild löneskatt och ålderspensionsavgift med 6,15% +10,21%, alltså 16,36%, för tiden 1 januari – 30 juni 2019. Från och med den 1 juli 2019 ska bara ålderspensionsavgift med 10,21% betalas.

Personer födda 1937 och tidigare betalar särskild löneskatt för aktivt bedriven näringsverksamhet med 6,15% för tiden 1 januari – 30 juni 2019. Den särskilda löneskatten för äldre har slopats från och med den 1 juli 2019.

Den som bedriver passiv näringsverksamhet betalar särskild löneskatt med 24,26% i stället för egenavgifter.


Egenavgift – schablonavdrag 2020

Du får göra ett schablonavdrag för beräknade egenavgifter med maximalt 25% på överskottet av näringsverksamheten.

Är du född 1938-1954 får du göra schablonavdrag med 10%.

Driver du passiv näringsverksamhet får du göra ett schablonavdrag med högst 20%.

Egenavgift – schablonavdrag 2019

Du får göra ett schablonavdrag för beräknade egenavgifter med maximalt 25% på överskottet av näringsverksamheten.

Är du född 1938-1953 får du göra schablonavdrag med 12%.

Är du född 1937 och tidigare får du göra schablonavdrag med 3%.

Driver du passiv näringsverksamhet får du göra ett schablonavdrag med högst 20%.


Expansionsfond

Takbelopp = tillgångar - skulder, vid beskattningsårets utgång.

Högsta möjliga avsättning = takbeloppet dividerat med 0,78, alternativt takbeloppet multiplicerat med 128,21

Expansionsfondsskatten = 22%


Fribelopp vid SINK

Följande ersättningar är delvis skattepliktiga för dig som beskattas enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK):

 • pension (med undantag av barnpension)

 • sjukersättning

 • aktivitetsersättning

Ersättningarna är skattepliktiga till den del det sammanlagda beloppet för varje kalendermånad överstiger det s.k. fribeloppet.

Fribeloppet motsvarar grundavdraget som den som beskattas enligt inkomstskattelagen kan få. Läs mer på sidan SINK (särskild inkomstskatt för utomlands bosatta)

Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK)

2020

Fribeloppet för varje månad är 3 035 kronor (en tolftedel av 0,77 prisbasbelopp).

2019

Fribeloppet för varje månad är 2 984 kronor (en tolftedel av 0,77 prisbasbelopp).


Förseningsavgifter

Skattedeklaration: 625 kronor och i vissa fall 1 250 kronor. Fastighetsdeklaration: 500 kronor och efter den 1 maj 2 000 kronor.
Periodisk sammanställning: 1 250 kronor.
Inkomstdeklaration lämnad:
 • Efter deklarationstidpunkten
  AB/EF = 6 250 kronor
  Övriga = 1 250 kronor
 • Tre månader efter deklarationstidpunkten
  AB/EF = 12 500 kronor
  Övriga = 2 500 kronor
 • Fem månader efter deklarationstidpunkten
  AB/EF = 18 750 kronor
  Övriga = 3 750 kronor

Försäljning näringsfastighet

När en privatperson eller ett dödsbo säljer en näringsfastighet med vinst beskattas 90% av vinsten. En förlust är avdragsgill till 63%.


Försäljning privatbostad

När du säljer en privatbostad med vinst beskattas 22/30 delar av vinsten. En förlust är avdragsgill till 50%.


Grundavdrag

Grundavdraget är ett avdrag som alla får automatiskt  och som varierar beroende på den fastställda inkomsten.

Grundavdraget för allmännyttiga ideella föreningar är 15 000 kronor om föreningen har skattepliktig näringsverksamhet.

2020

Grundavdraget för beräkning av kommunal och statlig skatt (för personer som inte fyllt 65 år) är lägst 13 900 kronor och högst 36 500 kronor. Vid låga inkomster är grundavdraget 20 100 kronor.

2019

Grundavdraget för beräkning av kommunal och statlig skatt är lägst 13 700 kronor och högst 35 900 kronor. Vid låga inkomster är grundavdraget 19 700 kronor.


Gränsbelopp

Gränsbelopp enligt förenklingsregeln vid utdelning på kvalificerade aktier/andelar.

2020

Inkomstår 2020: 177 100 kronor (2,75 gånger inkomstbasbeloppet för 2019)

2019

Inkomstår 2019: 171 875 kronor (2,75 gånger inkomstbasbeloppet för 2018)


Gåvor till anställda, skattefria

Julgåva: 450 kronor inkl. moms

Jubileumsgåva: 1 350 kronor inkl. moms

Minnesgåva: 15 000 kronor inkl. moms


Inkomstbasbelopp

Inkomstbasbeloppet har bland annat betydelse för pensionsrätten i det nya pensionssystemet.

Inkomstbasbeloppet för år 2020 har fastställts till 66 800 kronor

Inkomstbasbeloppet för år 2019 är 64 400 kronor

Intäktsränta på skattekontot

På skattekontot beräknas intäktsränta och kostnadsränta. Intäktsräntan är skattefri. Kostnadsräntan får du inte göra avdrag för.

Räntan räknas dag för dag på aktuellt saldo, från och med dagen efter den dag då ett överskott eller ett underskott har uppkommit på kontot. Intäkts- och kostnadsränta registreras på skattekontot en gång i månaden.

Räntan på skattekontot knyts till en basränta som följer det allmänna ränteläget. Det gör att räntan kan ändras under året. Sedan den 1 januari 2013 är basräntan 1,25%.  

Basränta Basräntan på skattekontot är 1,25% och fastställs av Skatteverket. Den beräknas till 125% av den genomsnittliga säljräntan på sexmånaders statsskuldväxlar under tiden från och med den 16 i en månad till och med den 15 i månaden efter. Räntorna kan därför komma att ändras under året. Basräntan är alltid lägst 1,25%.

Intäktsränta
Från den 1 januari 2017 är intäktsräntan noll på grund av en lagändring. Det innebär att den inte längre följer basräntan när basräntan grundar sig på lägsta nivån (1,25%).  
Så beräknas räntan
Räntan räknas dag för dag på aktuellt saldo, från och med dagen efter den dag då ett överskott eller ett underskott har uppkommit på kontot. Intäkts- och kostnadsränta registreras på skattekontot en gång i månaden. Varje belopp som registreras på skattekontot påverkar saldot och därmed räntan. Exempelvis medför ett omprövningsbeslut eller en försenad betalning att det uppkommer ett nytt saldo som ränteberäknas.

Kommunal skattesats

Den genomsnittliga kommunala skattesatsen för 2020 är 32,28%.  

Den genomsnittliga kommunala skattesatsen för 2019 är 32,19%.

Du som är begränsat skattskyldig och som valt att bli beskattad enligt inkomstskattelagen i stället för enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) eller lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. (A-SINK) betalar den genomsnittliga kommunalskatten.

Om minst 90% av din totala förvärvsinkomst under året kommer från Sverige har du rätt till bland annat grundavdrag och jobbskatteavdrag. Läs mer på sidan SINK (särskild inkomstskatt för utomlands bosatta)

Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK)


Konsumentprisindex (KPI) Basår 1980

Konsumentprisindex är ett mått för prisutveckling som beräknas månadsvis av Statistiska centralbyrån. KPI används bland annat som underlag för beräkning av pensioner, normalbelopp mm.
Månad 2020 2019
januari 332,82 328,56
februari 334,47 331,02
mars 333,91 331,79
april 332,90 334,11
maj 334,91 334,95
juni 336,84 334,47
Juli 335,80
augusti 334,39
september 335,95
oktober 336,04
november 336,36
december 337,68

Kostförmån

Fri kost, som åtnjuts på allmänna transportmedel under tjänsteresa och fri frukost, som åtnjuts på hotell, blir skattefri om kosten obligatoriskt ingår i priset för resan eller rummet.


Förmånsvärde av fria måltider 2019/2020
 • Frukost  49 kr/dag

 • Lunch eller middag  98 kr/dag

 • Helt fri kost (minst tre måltider)  245 kr/dag
Förmånsvärdena gäller oavsett om förmånen erhålls i Sverige eller i utlandet.
Kostförmån, personalfester och intern representation: Fri kost som arbetsgivaren bjuder de anställda på kan i vissa fall vara en skattefri förmån, till exempel vid intern representation som personalkonferenser, julbord eller personalfester. I andra fall är fri kost en skattepliktig förmån för den anställda.

Fri kost kan vara en skattefri förmån. Det gäller till exempel i dessa fall:

 • hotellfrukost som ingår i priset för övernattning vid tjänsteresa
 • kost på allmänna transportmedel som ingår i priset för resan
 • pedagogisk lunch och liknande för lärare, vårdpersonal med flera
 • representation (intern och extern), som till exempel personalfest
 • FN-personal

Om de anställda får fri kost som inte räknas som skattefri förmån ska du som arbetsgivare göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på förmånen.


Interna kurser och informationsmöten: Fri kost vid intern representation, till exempel informationsmöten med personalen och interna kurser, är skatte- och avgiftsfri under förutsättning att sammankomsterna kan bedömas som intern representation. För att reglerna om skattefri kost ska gälla krävs att det är fråga om sammankomster som är tillfälliga och kortvariga med gemensamma måltidsarrangemang. Sammankomsten betraktas som tillfällig om det går minst två veckor mellan mötena, och som kortvarig om den varar högst en vecka. Om en längre kurs delas upp och hålls vid flera tillfällen räknas varje fysiskt gemensamt möte under utbildningen som en sammankomst. Om deltagarna åker hem under helgen ska tiden före respektive efter helgen läggas ihop vid bedömningen av om sammankomsten är kortvarig. Som arbetsgivare ska du dokumentera sammankomsterna. Av dokumentationen bör det åtminstone framgå i vilket sammanhang mötet eller konferensen hållits, syftet med mötet, innehållet och för vilken eller vilka persongrupper.
Personalfest, julfest och julbord för anställda: Måltider som till exempel julbord är en skattefri förmån för de anställda om det är fråga om intern representation, till exempel en personalfest. Avdrag för personalfest medges för högst två fester per år. Arbetsgivare får göra avdrag för julbord enligt samma regler som gäller för andra typer av personalfester.

Kostnadsavdrag

Under förutsättning att den anställde/arbetstagaren slutligen stått för kostnaderna i arbetet (med undantag för traktaments- och resekostnadsersättning vid tjänsteresa), får arbetsgivare vid beräkning av arbetsgivaravgift och skatteavdrag efter beslut från Skatteverket göra kostnadsavdrag från utgiven bruttolön. Kostnaderna ska uppgå till minst 10% av arbetstagarens sammanlagda ersättning.

Om betalningsmottagaren tillhör någon av nedanstående kategorier får kostnadsavdrag göras utan beslut och utan prövning av kostnadens storlek enligt följande

Tillåtet kostnadsavdrag 35% av bruttolönen
 • Skogskörare med eget fordon eller häst
Tillåtet kostnadsavdrag 30% av bruttolönen
 • Fritidsombud hos försäkringsbolag
 • Musiker och sångartister vid högst en månads anställning
Tillåtet kostnadsavdrag 15% av bruttolönen
 • Försäljare inom gravvårdsbranschen
 • Skogshuggare med egen motorsåg
 • Hemarbetare hos industriföretag m.fl. med egen maskin för sömnad

Kyrkoavgift

Kyrkoavgift till Svenska kyrkan betalar alla medlemmar i svenska kyrkan till den församling där man bodde den 1 november året innan inkomståret. Kyrkoavgiften särredovisas på slutskattebeskedet.


Mervärdesskatt

Moms - skattesatser pålägg avdrag
Tidning, bok, resa, idrott, kultur 6,00% 5,66%
Livsmedel, hotell, restaurang 12,00% 10,71%
Övrigt 25,00% 20,00%

Pensionsgrundande inkomst 2020

Inkomsttaket för beräkning av pensionsgrundande inkomst är 539 076 kronor.

Den högsta pensionsgrundande inkomsten är 501 000 kronor.

Enligt lagen om inkomstgrundad ålderspension ska man vid beräkningen av den pensionsgrundande inkomsten bortse från inkomst som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Vid beräkningen ska inkomsten först minskas med den allmänna pensionsavgiften. Det innebär att den högsta inkomsten, inkomsttaket, som är pensionsgrundande är lika med 8,07 inkomstbasbelopp. Inkomstbasbeloppet för 2020 är 66 800 kronor.

Pensionsgrundande inkomst 2019

För inkomstår 2019 är den högsta pensionsgrundande inkomsten 519 708 kronor.

Enligt lagen om inkomstgrundad ålderspension ska man vid beräkningen av den pensionsgrundande inkomsten bortse från inkomst som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Vid beräkningen ska inkomsten först minskas med den allmänna pensionsavgiften. Det innebär att den högsta inkomst som är pensionsgrundande är lika med 8,07 inkomstbasbelopp. Inkomstbasbeloppet för 2019 är 64 400 kronor.


Periodiseringsfond

Juridisk person, utom dödsbon 25%

Fysiska personer och dödsbon 30%

Återföring till beskattning:

Avsättningar som görs under inkomståret 2020 återförs senast inkomstår 2026.

Avsättningar som görs under inkomståret 2019 återförs senast inkomstår 2025.

En juridisk person som har gjort avdrag för avsättning till en periodiseringsfond ska ta upp en schablonintäkt till beskattning. Intäkten ska beräknas till statslåneräntan vid utgången av november månad året närmast före det kalenderår under vilket beskattningsåret går ut multiplicerad med summan av gjorda avdrag för avsättningar till sådana periodiseringsfonder som den juridiska personen har vid beskattningsårets ingång.

Den 30 november 2019 var statslåneräntan -0,09%.
Statslåneräntan får dock inte understiga 0,50% vid denna beräkning.

Den 30 november 2018 var statslåneräntan 0,51%.

Om beskattningsåret är längre eller kortare än tolv månader ska schablonintäkten justeras i motsvarande mån.


Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet används vid olika beräkningar och visar prisutvecklingen i samhället. Det fastställs varje år av regeringen och påverkar bl.a.

 • Värdet av bilförmån

 • Maximalt skattefritt traktamente

 • Deklarationspliktsgränsen

 • Grundavdraget

 • Skattefri tävlingsvinst i idrottstävling

 • Jobbskatteavdraget

Prisbasbeloppet inkomstår 2020: 47 300 kronor
Förhöjt prisbasbelopp inkomstår 2020: 48 300 kronor
Prisbasbeloppet inkomstår 2019: 46 500 kronor
Förhöjt prisbasbelopp inkomstår 2019: 47 400 kronor

Det förhöjda prisbasbeloppet används idag för att beräkna pensionspoäng. Till och med inkomståret 2001 (tax 2002) användes det förhöjda prisbasbeloppet även till att beräkna taket för uttag av den allmänna pensionsavgiften. Från och med inkomståret 2002 (tax 2003) beräknas taket för uttag av den allmänna pensionsavgiften utifrån inkomstbasbeloppet.

Public service-avgift

2020 Maxbelopp per person och år: 1 397 kronor

2019 Maxbelopp per person och år: 1 347 kronor

Representation

Avdragsramar vid inkomstbeskattningen:
Extern representation Exkl. moms
Frukost, lunch, middag 0 kr
Enklare förtäring 60 kr
Golf, teater etc. 180 kr
Intern representation Exkl. moms
Frukost, lunch, middag 0 kr
Enklare förtäring 60 kr
Hyra, underhållning etc. vid personalfester 180 kr
Teater etc. 180 kr
Representation i form av gåva Exkl. moms
Representationsgåva 300 kr
Reklamgåva 300 kr
Du får göra avdrag för moms vid representation om kostnaderna har ett omedelbart samband med verksamheten. Det gäller till exempel när representationen ingår som ett naturligt led i affärsförhandlingar eller vid personalvård.

Reseavdrag

Avdrag för resor till och från arbetet samt för resor i tjänsten med egen bil medges med 18,50 kronor per mil. Har du förmånsbil medges avdrag med 6,50 kronor per mil för diesel och 9,50 kronor per mil för övriga drivmedel (t.ex. bensin, el eller etanol).

Avdrag för resor mellan bostad och arbetsplats: Du kan bara få avdrag för den del av dina utgifter som överstiger 11 000 kronor.


Räntefördelning

Kapitalunderlag = Tillgångar - skulder vid beskattningsårets ingång

 • kapitalunderlag > 50.000 kronor => Positiv räntefördelning (frivillig)
 • kapitalunderlag < -50.000 kronor => Negativ räntefördelning (tvingande).

Räntesats 2020:
positiv räntefördelning = 6,0%
negativ räntefördelning = 1,50%

Räntesats 2019:
positiv räntefördelning = 6,51%
negativ räntefördelning = 1,51%

Procentsatser vid värdering enligt alternativregeln, av fastighet som är anläggningstillgång:

 • Småhusenheter: taxeringsvärdet 1993 multiplicerat med x 54%
 • Hyreshusenheter: taxeringsvärdet 1993 multiplicerat med x 48%
 • Industrienheter: taxeringsvärdet 1993 multiplicerat med x 64%
 • Lantbruksenheter: taxeringsvärdet 1993 multiplicerat med x 39%
 

Ränteförmån

Ett räntefritt lån eller lån med lägre ränta än marknadsräntan från arbetsgivaren, är en skattepliktig förmån. Förmånen beskattas som inkomst av tjänst. Belopp som motsvarar värdet av förmånen räknas som betald ränta och får dras av under inkomst av kapital. Det gäller dock inte företagsledare i fåmansföretag eller närstående till företagsledare.

Fast ränta: Förmånsvärdet beräknas som skillnaden mellan statslåneräntan vid lånetillfället med tillägg av en procentenhet och den avtalade räntan. Statslåneräntan ska dock i detta fall anses vara lägst 0,5%.

Rörlig ränta: Förmånsvärdet beräknas som skillnaden mellan statslåneräntan den 30 november året före inkomståret med tillägg av en procentenhet och den avtalade räntan. Statslåneräntan ska dock i detta fall anses vara lägst 0,5%.

Har statslåneräntan den 31 maj inkomståret ändrats med två procentenheter eller mer, jämfört med statslåneräntan den 30 november året innan, ska en ny förmånsberäkning göras för tiden juli - december. Statslåneräntan vid utgången av maj under inkomståret ska dock som lägst anses vara minus 0,5%.


2019-11-30 var statslåneräntan -0,09%.

2018-11-30 var statslåneräntan 0,51%.


Schablonintäkt på fondandelar

Schablonintäkten beräknas till 0,4% av värdet av fondandelarna vid ingången av kalenderåret.

För en fysisk person innebär detta att den faktiska skatten blir 0,12% (0,4 * 30%) av värdet på fondandelarna vid ingången av året. För en juridisk person blir den faktiska 0,088% (0,4%* 22%) av värdet på fondandelarna vid ingången av kalenderåret.


Skattereduktion Kapital

Om inkomsterna är högre än utgifterna beskattas de med 30%. Om utgifterna är högre än inkomsterna sker en skattereduktion med 30%, på underskott upp till 100 000 kronor. På underskott över 100 000 kronor är skattereduktionen 21%.


Skattetillägg

Skattetillägg på undanhållen skatt per oriktig uppgift:
Uppgift i deklaration eller annan skriftlig handling som skulle lett till för låg skatt om den godtagits.
 • Slutlig skatt: 40%
 • Annan skatt: 20%
Uppgift i deklaration eller annan skriftlig handling som skulle medfört underskott i näringsverksamhet eller tjänst om den godtagits.
 • Slutlig skatt: 40% av ¼ av den minskning av underskottet som rättelsen medfört
 • Annan skatt: -
Periodiseringsfel:
 • Slutlig skatt: 10%
 • Annan skatt: 5 eller 2%*
Skönsbeskattning:
 • Slutlig skatt: 40%
 • Annan skatt: 20%
* Om redovisningsperioden är högst tre månader och felet avser en period som löper ut högst fyra månader före eller efter den period uppgiften hör till är skattetillägget 2%.

Skiktgräns 2020

Skiktgränsen för statlig inkomstskatt (20%) är den fastställda inkomsten minskad med grundavdrag (= beskattningsbar förvärvsinkomst).

Skiktgränsen är 509 300 kronor

Skiktgräns 2019

Skiktgränsen är den fastställda inkomsten minskad med grundavdrag (= beskattningsbar förvärvsinkomst).

Nedre skiktgränsen: 490 700 kr (20 %) Övre skiktgränsen: 689 300 kr (25 %)


Statlig inkomstskatt

Fysiska personer Det är ingen statlig inkomstskatt på beskattningsbar förvärvsinkomst upp till 509 300 kronor. På den beskattningsbara förvärvsinkomsten som överstiger 509 300 kronor är den statliga inkomstskatten 20%.

Juridiska personer
Statlig inkomstskatt är 21,4% för aktiebolag, stiftelser, ekonomiska föreningar, ideella föreningar och livförsäkringsföretag om deras beskattningsår börjat efter den 31 december 2018, men före den 1 januari 2021.

Kapitalinkomster
Statlig inkomstskatt på kapitalinkomster är 30%.

Statslåneräntan 30/11

2019 -0,09%
2018 0,51%
2017 0,49%
2016 0,27%
2015 0,65%

Särskild löneskatt

Särskild löneskatt på passiv näringsverksamhet: 24,26%


Särskild löneskatt på pensionskostnader: 24,26%
Särskild löneskatt på vinstandel: 24,26%.
Arbetsgivare som lämnar bidrag till en vinstandelsstiftelse ska betala särskild löneskatt på lämnat bidrag. Den avsättning som görs ska ingå i underlaget för beräkning av särskild löneskatt.
Särskild löneskatt för äldre, till och med 30 juni 2019: 6,15%
Särskild löneskatt ska betalas på ersättning för arbete till personer som vid årets ingång fyllt 65 år samt på inkomst av aktiv näringsverksamhet för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år och även för personer som inte fyllt 65 år men under hela året fått hel ålderspension. Från och  med den 1 juli 2019 slopas den särskilda löneskatten för äldre.

Tillfälligt arbete

2020:

Avdrag för måltider den första månaden, 120 kr/dag.

Utgifter för logi, faktisk kostnad eller om storleken av utgiften inte kan visas, 120 kr/natt.

2019:

Avdrag för måltider den första månaden, 115 kr/dag.

Utgifter för logi, faktisk kostnad eller om storleken av utgiften inte kan visas, 115 kr/natt.

Traktamente – Inrikes

Dagtraktamente, (det vill säga traktamente vid tjänsteresa utan övernattning), är alltid skattepliktigt fullt ut.

Skattefria belopp då resan kombineras med övernattning per dag:

Resa med traktamente inom landet 2019 2020
Hel dag (Resdag: resan påbörjats före 12.00 eller avslutats efter 19.00) 230 240
Halv dag (Resdag: resan påbörjats efter 12.00 eller avslutats före 19.00) 115 120
Efter tre månader, per hel dag 161 168
Nattraktamente 115 120

Tyst kvittning gäller. Traktamentet tas inte upp i deklarationen och inga avdrag i deklarationen. Är traktamentet högre än det skattefria beloppet tas överskjutande belopp upp som lön.

Reducerat traktamente – Inrikes

Om den anställde får fria måltider under resan ska det skattefria traktamentet reduceras och den anställde beskattas för kostförmån. Reducering ska dock inte göras för måltider som obligatoriskt ingår i färdbiljettpriset (i praktiken enbart aktuellt vid flygresor). Dessa måltider tas inte heller upp som kostförmån.
Reducerat traktamente hel dag 2019 2020
Frukost, lunch och middag 207 216
Lunch och middag 161 168
Lunch eller middag 81 84
Frukost 46 48
Reducerat traktamente halv dag 2019 2020
Frukost, lunch och middag 104 108
Lunch och middag 81 84
Lunch eller middag 40 42
Frukost 23 24
Reducerat traktamente efter tre månader, per hel dag 2019 2020
Frukost, lunch och middag 145 151
Lunch och middag 113 118
Lunch eller middag 56 59
Frukost 32 33
Reducerat nattraktamente 2019 2020
Frukost, lunch och middag 104 108
Lunch och middag 81 84
Lunch eller middag 40 42
Frukost 23 24
 

Traktamente – Utrikes

Vid tjänsteresa utomlands gäller samma regler som för inrikes resor. Skatteverket fastställer årligen normalbelopp för högsta skattefria traktamente. Uppgifterna är hämtade ur Skatteverkets allmänna råd för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning. Normalbelopp som anges är (exkl.logi per dag)
A 2019 2020
Albanien 242 254
Algeriet 362 378
Angola 567 346
Antigua och Barbuda 670 697
Argentina 276 240
Armenien 329 358
Australien 685 697
Azerbajdzjan 345 359
B 2019 2020
Bahamas 878 953
Bahrain 661 696
Bangladesh 429 457
Barbados 818 893
Belgien 723 756
Belize 485 524
Benin 507 523
Bolivia 322 363
Bosnien-Hercegovina 352 357
Botswana 301 357
Brasilien 411 424
Brunei Darussalam 426 470
Bulgarien 365 375
Burkina Faso 411 419
Burma (Se Myanmar)
C 2019 2020
Centralafrikanska republiken 436 463
Chile 422 436
Colombia 345 345
Costa Rica 464 534
Cypern 505 605
D 2019 2020
Danmark 993 1016
Djibouti 529 561
E 2019 2020
Ecuador 562 592
Egypten 233 302
Elfenbenskusten 562 608
El Salvador 449 484
Eritrea 515 468
Estland 491 506
Etiopien 265 266
F 2019 2020
Filippinerna 384 441
Finland 729 759
Frankrike 760 794
Förenade Arabemiraten 849 899
G 2019 2020
Gabon 742 751
Gambia 244 260
Georgien 235 240
Ghana 407 372
Grekland 625 650
Grenada 550 581
Grönland 993 1016
Guinea 444 475
Guyana 518 548
H 2019 2020
Haiti 548 451
Honduras 328 351
Hong Kong 578 590
I 2019 2020
Indien 320 356
Indonesien 348 404
Irak 671 703
Iran 362 452
Irland 703 727
Island 798 838
Israel 822 921
Italien 590 627
J 2019 2020
Jamaica 539 519
Japan 537 587
Jordanien 709 748
K 2019 2020
Kambodja 434 485
Kamerun 504 520
Kanada 616 662
Kazakstan 261 257
Kenya 488 505
Kina 578 590
Kirgizistan 259 271
Kongo (Brazzaville) 542 560
Kongo (Demokratiska Republiken) 638 634
Kosovo 246 240
Kroatien 439 448
Kuba 413 449
Kuwait 741 791
L 2019 2020
Laos 302 308
Lettland 505 529
Libanon 738 766
Liberia 569 604
Libyen 707 775
Liechtenstein 794 914
Litauen 377 398
Luxemburg 735 776
M 2019 2020
Macao 578 590
Madagaskar 230 240
Makedonien, se Nordmakedonien
Malawi 281 385
Malaysia 307 330
Maldiverna 393 433
Mali 450 454
Malta 510 538
Marocko 414 446
Mauretanien 340 353
Mauritius 456 465
Mexiko 301 367
Mikronesien 443 464
Mocambique 288 297
Moldavien 248 285
Monaco 858 906
Mongoliet 280 283
Montenegro 423 391
Myanmar 286 318
N 2019 2020
Nederländerna 610 648
Nederländska Antillerna 544 601
Nepal 258 287
Nicaragua 334 367
Niger 339 354
Nigeria 501 549
Norge 876 893
Nordmakedonien, fd Makedonien 321 327
Nya Zeeland 565 585
O 2019 2020
Oman 748 777
P 2019 2020
Pakistan 230 240
Panama 505 564
Papua Nya Guinea 487 515
Paraguay 316 314
Peru 481 511
Polen 436 461
Portugal 461 486
Puerto Rico 762 851
Q 2019 2020
Qatar 716 766
R 2019 2020
Rumänien 332 337
Rwanda 333 332
Ryssland 455 520
S 2019 2020
Saint Lucia 555 573
Saint Vincent och Grenadinerna 502 516
Samoa, Självständiga staten 513 572
San Marino 590 627
Saudiarabien 652 742
Schweiz 888 979
Senegal 539 563
Serbien 388 395
Seychellerna 620 696
Sierra Leone 328 351
Singapore 632 690
Slovakien 479 519
Slovenien 503 529
Spanien 558 615
Sri Lanka 263 272
Storbritannien och Nordirland 689 746
Sudan 230 240
Swaziland 230 240
Sydafrika 262 286
Sydkorea 675 696
T 2019 2020
Taiwan 505 546
Tanzania 349 360
Thailand 525 617
Tjeckien 417 436
Togo 457 482
Tonga 435 455
Trinidad och Tobago 728 757
Tunisien 240 251
Turkiet 230 251
Turkmenistan 473 560
Tyskland 646 668
U 2019 2020
Uganda 267 321
Ukraina 278 356
Ungern 417 436
Uruguay 495 479
USA 762 851
Uzbekistan 230 240
V 2019 2020
Vanuatu 626 650
Venezuela 240 240
Vietnam 333 374
Vitryssland 233 271
Z 2019 2020
Zambia 295 260
Zimbabwe 561 487
Ö 2019 2020
Österrike 616 641
Övriga 2019 2020
Övriga länder och områden 369 392

Reducerat traktamente – Utrikes

Minskning av normalbelopp 2019 2020
Frukost, lunch och middag 85% 85%
Lunch och middag 70% 70%
Lunch eller middag 35% 35%
Frukost 15% 15%

Tävlingsvinster

Tävlingsvinster som inte kommer från arbetsgivaren är skattefria om de är i annan form än kontanter och värdet är högst 0,03 prisbasbelopp, avrundat till närmaste hundratal kronor.

Har du varit med i en tävling i t.ex. TV eller en tidning och vunnit, ska du vanligtvis betala skatt på vinsten. Om det är den personliga prestationen som avgör om du vinner ska du beskattas för vinsten. Är det däremot slumpen som avgör är vinsten skattefri.

Tävlingsvinster är skattefria om de består av föremål som värderas till högst 1 400 kronor.


Uppskov beskattning – bostadsbyte

Taket för uppskov – dvs. maximalt uppskovsbelopp per bostad, 1 450 000 kronor – har slopats för försäljningar som sker under perioden 21 juni 2016 – 30 juni 2020.

Du ska betala skatt på uppskovsbeloppet. Skattens storlek beräknas genom att en schablonintäkt tas upp i inkomstslaget kapital. Intäkten beräknas till 1,67% av uppskovsbeloppet. Schablonintäkten beskattas därefter med 30%, vilket motsvarar 0,5% (30% av 1,67%) av uppskovsbeloppet.


Viktiga dagar 2020

Ladda ner Srf Viktiga dagar till din digitala kalender. Viktiga dagar innehåller alla Skatteverkets viktiga inlämningsdatum som är bra för dig som arbetar i branschen och den är även bra för den som driver företag.

När Viktiga dagar laddats in till din digitala kalender kommer dessa dagar att vara märkta med ”Kom ihåg!”.  När du klickar på Kom ihåg-märkningen kan du läsa mer om vad som är aktuellt för just den dagen.

Ladda ner Viktiga dagar 2020 >>

Värdeminskningsavdrag – byggnader

Det skattemässiga värdeminskningsavdraget för byggnad som används i näringsverksamheten styrs av den typkod som byggnaden åsatts av Skatteverket. I uppställningen nedan anges typkod inom parantes.

Byggnadstyp och procentsats
 • Småhus (120 och 213-223) 2%
Hyreshus
 • Hotell och restauranger, parkeringshus och varuhus (322 och 324) 3%.

 • Kiosk (323) 5%.

 • Övriga (320, 321, 325, 326 och 381) 2%.

Ekonomibyggnad
 • Kylhus, silos och växthus (120 och 121) 5%

 • Övriga (120-121) 4%
Industribyggnad
 • Vattenkraftsbyggnader (713, 720) 2%

 • Värmekraftsbyggnader (719, 730-733) 4%

 • Industribyggnader som inte är inrättade för speciell användning (412, 414, 420-433 och 481) 4%

 • Övriga, som endast kan användas begränsat för annat ändamål än det de utnyttjas för (412, 420-433 och 481) 5%
Specialbyggnad
 • (820-829 och 890) 3%