Snabbfakta

Aktuellt utifrån Coronas effekter

Srf konsulterna följer utvecklingen och de effekter som coronaviruset har på redovisnings- och lönebranschen samt våra svenska företag. På srfkonsult.se samlar vi vår egen coronarapportering som statusuppdatering via artikelmaterial, informationsaktiviteter, möten med myndigheter och liknande.


Allmän pensionsavgift

Alla skattskyldiga som betalar allmän pensionsavgift får en skattereduktion med 100% av avgiften. Den allmänna pensionsavgiften framgår av slutskattebeskedet.

Obs! Du kan inte få högre skattereduktion än summan av din kommunala inkomstskatt, statliga inkomstskatt, fastighetsskatt och fastighetsavgift. Skattereduktionen får alltså inte räknas av mot till exempel den allmänna pensionsavgiften.

2021

7% av förvärvsinkomsten men högst 38 500 kronor.

2020

7% av förvärvsinkomsten men högst 37 700 kronor.


Arbetsgivaravgifter 2021

Ålderspensionsavgift 10,21%
Efterlevandepensionsavgift 0,60%
Sjukförsäkringsavgift 3,55%
Arbetsskadeavgift 0,20%
Föräldraförsäkringsavgift 2,60%
Arbetsmarknadsavgift 2,64%
Allmän löneavgift 11,62%
Summa 31,42% 
Den särskilda löneskatten för äldre (födda 1937 och tidigare) har slopats.

För anställda som är födda 1938–1955 ska ålderspensionsavgift betalas med 10,21%.

För anställda som är födda efter 1955 är arbetsgivaravgifterna 31,42 procent.

För ungdomar som har fyllt 15 men inte 18 år vid årets ingång – det vill säga, är födda 2003 till 2005 – ska arbetsgivaren bara betala ålderspensionsavgiften på 10,21% för ersättningar upp till 25 000 kronor per månad.

Beskattningsbar inkomst 2021

Fastställd förvärvsinkomst minus grundavdrag och, i förekommande fall, med sjöinkomstavdrag.

Bilersättning, skattefri 2021

Egen bil 18,50 kr/mil
Förmånsbil – diesel 6,50 kr/mil
Förmånsbil – övriga (tex bensin, el eller etanol)
För en laddhybridbil som kan drivas både med el och med diesel gäller det högre beloppet, det vill säga 9,50 kronor/mil.
9,50 kr/mil

Bilförmånsberäkning 2021

Bilförmånsberäkning för bilar med tillverkningsår 2018 eller senare som tagits i bruk den 1 juli 2018 eller senare:
13 804 kronor (0,29 x prisbasbeloppet 47 600 kronor)
+
nybilspriset x 75 procent av statslåneräntan (0,5 procent)
+
9 procent av nybilspriset upp till och med 7,5 prisbasbelopp
+
20 procent av den del av nybilspriset som överstiger 7,5 prisbasbelopp
+
Bilens fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen

= Bilförmån att deklarera

Bilförmånsberäkning för bilar med tillverkningsår 2018 och tidigare som tagits i bruk före den 1 juli 2018:
15 089 kronor (0,317 x prisbasbeloppet 47 600 kronor)
+
nybilspriset x 75 procent av statslåneräntan (0,5 procent)
+
9 procent av nybilspriset upp till och med 7,5 prisbasbelopp
+
20 procent av den del av nybilspriset som överstiger 7,5 prisbasbelopp

= Bilförmån att deklarera

Lägsta nybilspris för sexårsbilar är 190 400 kronor för inkomstår 2021.

Bilförmånsberäkning 2020

Bilförmånsberäkning för bilar med tillverkningsår 2018 eller senare som tagits i bruk den 1 juli 2018 eller senare:
13 717 kronor (0,29 x prisbasbeloppet 47 300 kronor)
+
nybilspriset x 75 procent av statslåneräntan (0,5 procent)
+
9 procent av nybilspriset upp till och med 7,5 prisbasbelopp
+
20 procent av den del av nybilspriset som överstiger 7,5 prisbasbelopp
+
Bilens fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen

= Bilförmån att deklareraBilförmånsberäkning för bilar med tillverkningsår 2018 och tidigare som tagits i bruk före den 1 juli 2018:

14 994 kronor (0,317 x prisbasbeloppet 47 300 kronor)
+
nybilspriset x 75 procent av statslåneräntan (0,5 procent)
+
9 procent av nybilspriset upp till och med 7,5 prisbasbelopp
+
20 procent av den del av nybilspriset som överstiger 7,5 prisbasbelopp

= Bilförmån att deklarera


Lägsta nybilspris för sexårsbilar är 189 200 kronor för inkomstår 2020.

Bolagsskatt – juridiska personer

Statlig inkomstskatt (s k bolagsskatt) är 20,6% för aktiebolag, stiftelser, ekonomiska föreningar, ideella föreningar och livförsäkringsföretag för räkenskapsår som påbörjats 1 januari 2021 eller senare. För räkenskapsår som har påbörjats under perioden 1 januari 2019 – 31 december 2020 är bolagsskatten 21,4%. Påbörjades räkenskapsåret tidigare gäller 22%.


Bostadsförmån

Bostadsförmån värderas till hyrespriset på orten. Förmån av fritt garage ingår inte i begreppet bostadsförmån. Sådan förmån värderas särskilt till marknadsvärdet.

Vid värderingen av bostadsförmån tar man hänsyn till bostadens storlek och standard, hur den används, under vilka omständigheter bostadsförmånen åtnjuts – om det t.ex. är en tjänstebostad samt hyresnivån på orten eller i kringliggande orter. Skatteverket lämnar varje år rekommendationer för hur man beräknar förmånsvärdet.

Vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgift beräknas förmånsvärdet enligt ett schablonvärde per kvadratmeter bostadsyta.

Bostadsförmånsvärde beräknat med ledning av tabellen nedan avser bostad i omöblerat skick inklusive värme men exklusive hushållsel.

Bostadsförmån för den anställde: Vid beskattningen för den anställde ska värdet för bostadsförmån i stället alltid beräknas efter marknadsvärdet på orten (inte schablonvärdet).

2021

Region per år per månad
Stor-Stockholm 1353 113
Stor-Göteborg 1220 102
Kommun > 75000 invånare 1183 99
Övriga kommuner 1037 86
Utanför tätort 933 78

2020

Region per år per månad
Stor-Stockholm 1321 110
Stor-Göteborg 1206 100
Kommun > 75000 invånare 1155 96
Övriga kommuner 1013 84
Utanför tätort 912 76

Brytpunkt 2021

Brytpunkten är gränsen för uttag av statlig inkomstskatt (20%), före grundavdrag.

Brytpunkten är 537 200 kronor för dig som inte fyllt 65 år vid inkomstårets ingång.

Brytpunkten är 596 800 kronor för dig som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång.

Brytpunkt 2020

Brytpunkten är gränsen för uttag av statlig inkomstskatt (20%), före grundavdrag.

Brytpunkten är 523 200 kronor för dig som inte fyllt 65 år vid inkomstårets ingång.

Brytpunkten är 575 500 kronor för dig som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång.


Dubbel bosättning 2021

Avdrag för måltider den första månaden, 72 kronor per dag. Utgifter för logi, faktisk kostnad.

Dubbel bosättning 2020

Avdrag för måltider den första månaden, 72 kronor per dag. Utgifter för logi, faktisk kostnad.


Egenavgift 2021

Sjukförsäkringsavgift

3,64%

Föräldraförsäkringsavgift

2,60%

Ålderspensionsavgift

10,21%

Efterlevandepensionsavgift

0,60%

Arbetsmarknadsavgift

0,10%

Arbetsskadeavgift

0,20%

Allmän löneavgift

11,62%

Summa

28,97%

2021

Personer födda 1938–1955 betalar ålderspensionsavgift med 10,21%.

Den särskilda löneskatten för äldre (födda 1937 och tidigare) har slopats.

Den som bedriver passiv näringsverksamhet betalar särskild löneskatt med 24,26% i stället för egenavgifter.


2020

Personer födda 1938–1954 betalar ålderspensionsavgift med 10,21%. 

Den särskilda löneskatten för äldre (födda 1937 och tidigare) har slopats. 

Den som bedriver passiv näringsverksamhet betalar särskild löneskatt med 24,26% i stället för egenavgifter.

 

 


Egenavgift – schablonavdrag 2021

Du får göra ett schablonavdrag för beräknade egenavgifter med maximalt 25% på överskottet av näringsverksamheten.

Är du född 1938-1955 får du göra schablonavdrag med 10%.

Driver du passiv näringsverksamhet får du göra ett schablonavdrag med högst 20%.

Egenavgift – schablonavdrag 2020

Du får göra ett schablonavdrag för beräknade egenavgifter med maximalt 25% på överskottet av näringsverksamheten.

Är du född 1938-1954 får du göra schablonavdrag med 10%.

Driver du passiv näringsverksamhet får du göra ett schablonavdrag med högst 20%.


Expansionsfond 2021

Takbelopp = tillgångar - skulder, vid beskattningsårets utgång.

Högsta möjliga avsättning = takbeloppet dividerat med 0,794, alternativt takbeloppet multiplicerat med 125,94.

Expansionsfondsskatten = 20,6% (22% beskattningsåret 2020)


Fribelopp vid SINK

Följande ersättningar är delvis skattepliktiga för dig som beskattas enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK):

 • pension (med undantag av barnpension)

 • sjukersättning

 • aktivitetsersättning

Ersättningarna är skattepliktiga till den del det sammanlagda beloppet för varje kalendermånad överstiger det s.k. fribeloppet.

Fribeloppet motsvarar grundavdraget som den som beskattas enligt inkomstskattelagen kan få. Läs mer på sidan SINK (särskild inkomstskatt för utomlands bosatta)

Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK)

2021

Fribeloppet för varje månad är 3 054 kronor (en tolftedel av 0,77 prisbasbelopp).

2020

Fribeloppet för varje månad är 3 035 kronor (en tolftedel av 0,77 prisbasbelopp).


Förseningsavgifter 2021

Skattedeklaration: 625 kronor och i vissa fall 1 250 kronor. Fastighetsdeklaration: 500 kronor och efter den 1 maj 2 000 kronor.
Periodisk sammanställning: 1 250 kronor.
Inkomstdeklaration lämnad:
 • Efter deklarationstidpunkten
  AB/EF = 6 250 kronor
  Övriga = 1 250 kronor
 • Tre månader efter deklarationstidpunkten
  AB/EF = 12 500 kronor
  Övriga = 2 500 kronor
 • Fem månader efter deklarationstidpunkten
  AB/EF = 18 750 kronor
  Övriga = 3 750 kronor
 • Årsredovisning för aktiebolag till Bolagsverket 5 000 kronor, högre belopp vid längre förseningar.

Försäljning näringsfastighet

När en privatperson eller ett dödsbo säljer en näringsfastighet med vinst beskattas 90% av vinsten. En förlust är avdragsgill till 63%.


Försäljning privatbostad

När du säljer en privatbostad med vinst beskattas 22/30 delar av vinsten. En förlust är avdragsgill till 50%.


Grundavdrag

Grundavdraget är ett avdrag som alla får automatiskt  och som varierar beroende på den fastställda inkomsten.

Grundavdraget för allmännyttiga ideella föreningar är 15 000 kronor om föreningen har skattepliktig näringsverksamhet.

2021

Grundavdraget för beräkning av kommunal och statlig skatt (för personer som inte fyllt 65 år) är lägst 14 000 kronor och högst 36 700 kronor. Vid låga inkomster är grundavdraget 20 200 kronor.

2020

Grundavdraget för beräkning av kommunal och statlig skatt (för personer som inte fyllt 65 år) är lägst 13 900 kronor och högst 36 500 kronor. Vid låga inkomster är grundavdraget 20 100 kronor.


Gränsbelopp

Gränsbelopp enligt förenklingsregeln vid utdelning på kvalificerade aktier/andelar.

2021

Inkomstår 2021: 183 700 kronor (2,75 gånger inkomstbasbeloppet för 2020)

2020

Inkomstår 2020: 177 100 kronor (2,75 gånger inkomstbasbeloppet för 2019)


Gåvor till anställda, skattefria 2021

Julgåva: 500 kronor inkl. moms

Jubileumsgåva: 1 500 kronor inkl. moms

Minnesgåva: 15 000 kronor inkl. moms

Gåvor till anställda, skattefria 2020

Julgåva: 450 kronor inkl. moms

Jubileumsgåva: 1 350 kronor inkl. moms

Minnesgåva: 15 000 kronor inkl. moms


Inkomstbasbelopp

Inkomstbasbeloppet har bland annat betydelse för pensionsrätten i det nya pensionssystemet.

Inkomstbasbeloppet för år 2021 har fastställts till 68 200 kronor

Inkomstbasbeloppet för år 2020 är 66 800 kronor

Intäktsränta på skattekontot

På skattekontot beräknas intäktsränta och kostnadsränta. Intäktsräntan är skattefri. Kostnadsräntan får du inte göra avdrag för.

Räntan räknas dag för dag på aktuellt saldo, från och med dagen efter den dag då ett överskott eller ett underskott har uppkommit på kontot. Intäkts- och kostnadsränta registreras på skattekontot en gång i månaden.

Räntan på skattekontot knyts till en basränta som följer det allmänna ränteläget. Det gör att räntan kan ändras under året. Sedan den 1 januari 2013 är basräntan 1,25%.  

Basränta Basräntan på skattekontot är 1,25% och fastställs av Skatteverket. Den beräknas till 125% av den genomsnittliga säljräntan på sexmånaders statsskuldväxlar under tiden från och med den 16 i en månad till och med den 15 i månaden efter. Räntorna kan därför komma att ändras under året. Basräntan är alltid lägst 1,25%.

Intäktsränta
Från den 1 januari 2017 är intäktsräntan noll på grund av en lagändring. Det innebär att den inte längre följer basräntan när basräntan grundar sig på lägsta nivån (1,25%).  
Så beräknas räntan
Räntan räknas dag för dag på aktuellt saldo, från och med dagen efter den dag då ett överskott eller ett underskott har uppkommit på kontot. Intäkts- och kostnadsränta registreras på skattekontot en gång i månaden. Varje belopp som registreras på skattekontot påverkar saldot och därmed räntan. Exempelvis medför ett omprövningsbeslut eller en försenad betalning att det uppkommer ett nytt saldo som ränteberäknas.

Kommunal skattesats, genomsnittlig

Den genomsnittliga kommunala skattesatsen för 2021 är 32,27%.  

Den genomsnittliga kommunala skattesatsen för 2020 är 32,28%.

Du som är begränsat skattskyldig och som valt att bli beskattad enligt inkomstskattelagen i stället för enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) eller lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. (A-SINK) betalar den genomsnittliga kommunalskatten.

Om minst 90% av din totala förvärvsinkomst under året kommer från Sverige har du rätt till bland annat grundavdrag och jobbskatteavdrag. Läs mer på sidan SINK (särskild inkomstskatt för utomlands bosatta)

Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK)


Konsumentprisindex (KPI) Basår 1980

Konsumentprisindex är ett mått för prisutveckling som beräknas månadsvis av Statistiska centralbyrån. KPI används bland annat som underlag för beräkning av pensioner, normalbelopp mm.
Månad 2021 2020
januari 338,09 332,82
februari 339,01 334,47
mars 339, 54 333,91
april 340,37 332,90
maj

341,04

334,91
juni 341,32 336,84
Juli 343,99 337,57
augusti 337,07
september 337,27
oktober 336,97
november 337,00
december 339,34
Källa: SCB

Kostförmån

Fri kost, som åtnjuts på allmänna transportmedel under tjänsteresa och fri frukost, som åtnjuts på hotell, blir skattefri om kosten obligatoriskt ingår i priset för resan eller rummet.


Förmånsvärde av fria måltider 2021
 • Frukost  50 kr/dag

 • Lunch eller middag  100 kr/dag

 • Helt fri kost (minst tre måltider)  250 kr/dag
Förmånsvärdena gäller oavsett om förmånen erhålls i Sverige eller i utlandet.
Kostförmån, personalfester och intern representation: Fri kost som arbetsgivaren bjuder de anställda på kan i vissa fall vara en skattefri förmån, till exempel vid intern representation som personalkonferenser, julbord eller personalfester. I andra fall är fri kost en skattepliktig förmån för den anställda. Fri kost kan vara en skattefri förmån. Det gäller till exempel i dessa fall:
 • hotellfrukost som ingår i priset för övernattning vid tjänsteresa
 • kost på allmänna transportmedel som ingår i priset för resan
 • pedagogisk lunch och liknande för lärare, vårdpersonal med flera
 • representation (intern och extern), som till exempel personalfest
 • FN-personal

Om de anställda får fri kost som inte räknas som skattefri förmån ska du som arbetsgivare göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på förmånen.


Interna kurser och informationsmöten: Fri kost vid intern representation, till exempel informationsmöten med personalen och interna kurser, är skatte- och avgiftsfri under förutsättning att sammankomsterna kan bedömas som intern representation. För att reglerna om skattefri kost ska gälla krävs att det är fråga om sammankomster som är tillfälliga och kortvariga med gemensamma måltidsarrangemang. Sammankomsten betraktas som tillfällig om det går minst två veckor mellan mötena, och som kortvarig om den varar högst en vecka. Om en längre kurs delas upp och hålls vid flera tillfällen räknas varje fysiskt gemensamt möte under utbildningen som en sammankomst. Om deltagarna åker hem under helgen ska tiden före respektive efter helgen läggas ihop vid bedömningen av om sammankomsten är kortvarig. Som arbetsgivare ska du dokumentera sammankomsterna. Av dokumentationen bör det åtminstone framgå i vilket sammanhang mötet eller konferensen hållits, syftet med mötet, innehållet och för vilken eller vilka persongrupper.
Personalfest, julfest och julbord för anställda: Måltider som till exempel julbord är en skattefri förmån för de anställda om det är fråga om intern representation, till exempel en personalfest. Avdrag för personalfest medges för högst två fester per år. Arbetsgivare får göra avdrag för julbord enligt samma regler som gäller för andra typer av personalfester.

Kostnadsavdrag 2021

Under förutsättning att den anställde/arbetstagaren slutligen stått för kostnaderna i arbetet (med undantag för traktaments- och resekostnadsersättning vid tjänsteresa), får arbetsgivare vid beräkning av arbetsgivaravgift och skatteavdrag efter beslut från Skatteverket göra kostnadsavdrag från utgiven bruttolön. Kostnaderna ska uppgå till minst 10% av arbetstagarens sammanlagda ersättning.

Om betalningsmottagaren tillhör någon av nedanstående kategorier får kostnadsavdrag göras utan beslut och utan prövning av kostnadens storlek enligt följande

Tillåtet kostnadsavdrag 35% av bruttolönen
 • Skogskörare med eget fordon eller häst
Tillåtet kostnadsavdrag 30% av bruttolönen
 • Fritidsombud hos försäkringsbolag
 • Musiker och sångartister vid högst en månads anställning
Tillåtet kostnadsavdrag 15% av bruttolönen
 • Försäljare inom gravvårdsbranschen
 • Skogshuggare med egen motorsåg
 • Hemarbetare hos industriföretag m.fl. med egen maskin för sömnad

Kyrkoavgift

Kyrkoavgift till Svenska kyrkan betalar alla medlemmar i svenska kyrkan till den församling där man bodde den 1 november året innan inkomståret. Kyrkoavgiften särredovisas på slutskattebeskedet.


Mervärdesskatt 2021

Moms - skattesatser pålägg avdrag
Tidning, bok, resa, idrott, kultur 6,00% 5,66%
Livsmedel, hotell, restaurang 12,00% 10,71%
Övrigt 25,00% 20,00%

Pensionsgrundande inkomst 2021

Inkomsttaket för beräkning av pensionsgrundande inkomst är 550 374 kronor.

Den högsta pensionsgrundande inkomsten är 511 500 kronor.

Enligt lagen om inkomstgrundad ålderspension ska man vid beräkningen av den pensionsgrundande inkomsten bortse från inkomst som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Vid beräkningen ska inkomsten först minskas med den allmänna pensionsavgiften. Det innebär att den högsta inkomsten, inkomsttaket, som är pensionsgrundande är lika med 8,07 inkomstbasbelopp. Inkomstbasbeloppet för 2021 är 68 200 kronor.

Pensionsgrundande inkomst 2020

Inkomsttaket för beräkning av pensionsgrundande inkomst är 539 076 kronor.

Den högsta pensionsgrundande inkomsten är 501 000 kronor.

Enligt lagen om inkomstgrundad ålderspension ska man vid beräkningen av den pensionsgrundande inkomsten bortse från inkomst som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Vid beräkningen ska inkomsten först minskas med den allmänna pensionsavgiften. Det innebär att den högsta inkomsten, inkomsttaket, som är pensionsgrundande är lika med 8,07 inkomstbasbelopp. Inkomstbasbeloppet för 2020 är 66 800 kronor.


Periodiseringsfond

Juridisk person, utom dödsbon 25%

Fysiska personer och dödsbon 30%

Återföring till beskattning:

Avsättningar som görs under inkomståret 2021 återförs senast inkomstår 2027.

Avsättningar som görs under inkomståret 2020 återförs senast inkomstår 2026.

En juridisk person som har gjort avdrag för avsättning till en periodiseringsfond ska ta upp en schablonintäkt till beskattning. Intäkten ska beräknas till statslåneräntan vid utgången av november månad året närmast före det kalenderår under vilket beskattningsåret går ut multiplicerad med summan av gjorda avdrag för avsättningar till sådana periodiseringsfonder som den juridiska personen har vid beskattningsårets ingång.

Den 30 november 2020 var statslåneräntan -0,10%.

Den 30 november 2019 var statslåneräntan -0,09%.

Statslåneräntan får dock inte understiga 0,50% vid denna beräkning.

Om beskattningsåret är längre eller kortare än tolv månader ska schablonintäkten justeras i motsvarande mån.


Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet används vid olika beräkningar och visar prisutvecklingen i samhället. Det fastställs varje år av regeringen och påverkar bl.a.

  • Värdet av bilförmån
 
  • Maximalt skattefritt traktamente
 
  • Deklarationspliktsgränsen
 
  • Grundavdraget
 
  • Skattefri tävlingsvinst i idrottstävling
 
  • Jobbskatteavdraget
 

Prisbasbelopp inkomstår 2022: 48 300 kronor

Förhöjt prisbasbelopp inkomstår 2022: 49 300 kronor

Prisbasbeloppet inkomstår 2021: 47 600 kronor

Förhöjt prisbasbelopp inkomstår 2021: 48 600 kronor

Prisbasbeloppet inkomstår 2020: 47 300 kronor

Förhöjt prisbasbelopp inkomstår 2020: 48 300 kronor

Prisbasbeloppet inkomstår 2019: 46 500 kronor

Förhöjt prisbasbelopp inkomstår 2019: 47 400 kronor

Det förhöjda prisbasbeloppet används idag för att beräkna pensionspoäng. Till och med inkomståret 2001 (tax 2002) användes det förhöjda prisbasbeloppet även till att beräkna taket för uttag av den allmänna pensionsavgiften. Från och med inkomståret 2002 (tax 2003) beräknas taket för uttag av den allmänna pensionsavgiften utifrån inkomstbasbeloppet.

Public service-avgift

2021 Maxbelopp per person och år: 1 329 kronor

2020 Maxbelopp per person och år: 1 397 kronor

Representation 2021

Avdragsramar vid inkomstbeskattningen:
Extern representation Exkl. moms
Frukost, lunch, middag 0 kr
Enklare förtäring 60 kr
Golf, teater etc. 180 kr
Intern representation Exkl. moms
Frukost, lunch, middag 0 kr
Enklare förtäring 60 kr
Hyra, underhållning etc. vid personalfester 180 kr
Teater etc. 180 kr
Representation i form av gåva Exkl. moms
Representationsgåva 300 kr
Reklamgåva 300 kr
Du får göra avdrag för moms vid representation om kostnaderna har ett omedelbart samband med verksamheten. Det gäller till exempel när representationen ingår som ett naturligt led i affärsförhandlingar eller vid personalvård.

Reseavdrag 2021

Avdrag för resor till och från arbetet samt för resor i tjänsten med egen bil medges med 18,50 kronor per mil. Har du förmånsbil medges avdrag med 6,50 kronor per mil för diesel och 9,50 kronor per mil för övriga drivmedel (t.ex. bensin, el eller etanol).


För en laddhybridbil som kan drivas både med el och med diesel medges avdrag med det högre beloppet, det vill säga med 9,50 kronor per mil.

Avdrag för resor mellan bostad och arbetsplats: Du kan bara få avdrag för den del av dina utgifter som överstiger 11 000 kronor.


Räntefördelning

Kapitalunderlag = Tillgångar - skulder vid beskattningsårets ingång

 • kapitalunderlag > 50.000 kronor => Positiv räntefördelning (frivillig)
 • kapitalunderlag < -50.000 kronor => Negativ räntefördelning (tvingande).

Räntesats 2021:
positiv räntefördelning = 6,0%
negativ räntefördelning = 1,50%

Räntesats 2020:
positiv räntefördelning = 6,0%
negativ räntefördelning = 1,50%

Procentsatser vid värdering enligt alternativregeln, av fastighet som är anläggningstillgång:

 • Småhusenheter: taxeringsvärdet 1993 multiplicerat med x 54%
 • Hyreshusenheter: taxeringsvärdet 1993 multiplicerat med x 48%
 • Industrienheter: taxeringsvärdet 1993 multiplicerat med x 64%
 • Lantbruksenheter: taxeringsvärdet 1993 multiplicerat med x 39%
 

Ränteförmån

Ett räntefritt lån eller lån med lägre ränta än marknadsräntan från arbetsgivaren, är en skattepliktig förmån. Förmånen beskattas som inkomst av tjänst. Belopp som motsvarar värdet av förmånen räknas som betald ränta och får dras av under inkomst av kapital. Det gäller dock inte företagsledare i fåmansföretag eller närstående till företagsledare.

Fast ränta: Förmånsvärdet beräknas som skillnaden mellan statslåneräntan vid lånetillfället med tillägg av en procentenhet och den avtalade räntan. Statslåneräntan ska dock i detta fall anses vara lägst 0,5%.

Rörlig ränta: Förmånsvärdet beräknas som skillnaden mellan statslåneräntan den 30 november året före inkomståret med tillägg av en procentenhet och den avtalade räntan. Statslåneräntan ska dock i detta fall anses vara lägst 0,5%.

Har statslåneräntan den 31 maj inkomståret ändrats med två procentenheter eller mer, jämfört med statslåneräntan den 30 november året innan, ska en ny förmånsberäkning göras för tiden juli - december. Statslåneräntan vid utgången av maj under inkomståret ska dock som lägst anses vara minus 0,5%.


2020-11-30 var statslåneräntan -0,10%.

2019-11-30 var statslåneräntan -0,09%.


Schablonintäkt på fondandelar

Schablonintäkten beräknas till 0,4% av värdet av fondandelarna vid ingången av kalenderåret.

För en fysisk person innebär detta att den faktiska skatten blir 0,12% (0,4 * 30%) av värdet på fondandelarna vid ingången av året. För en juridisk person blir den faktiska 0,088% (0,4%* 22%) av värdet på fondandelarna vid ingången av kalenderåret.


Skattereduktion Kapital

Om inkomsterna är högre än utgifterna beskattas de med 30%. Om utgifterna är högre än inkomsterna sker en skattereduktion med 30%, på underskott upp till 100 000 kronor. På underskott över 100 000 kronor är skattereduktionen 21%.


Skattetillägg

Skattetillägg på undanhållen skatt per oriktig uppgift:
Uppgift i deklaration eller annan skriftlig handling som skulle lett till för låg skatt om den godtagits.
 • Slutlig skatt: 40%
 • Annan skatt: 20%
Uppgift i deklaration eller annan skriftlig handling som skulle medfört underskott i näringsverksamhet eller tjänst om den godtagits.
 • Slutlig skatt: 40% av ¼ av den minskning av underskottet som rättelsen medfört
 • Annan skatt: -
Periodiseringsfel:
 • Slutlig skatt: 10%
 • Annan skatt: 5 eller 2%*
Skönsbeskattning:
 • Slutlig skatt: 40%
 • Annan skatt: 20%
* Om redovisningsperioden är högst tre månader och felet avser en period som löper ut högst fyra månader före eller efter den period uppgiften hör till är skattetillägget 2%.

Skiktgräns 2021

Skiktgränsen för statlig inkomstskatt (20%) är den fastställda inkomsten minskad med grundavdrag (= beskattningsbar förvärvsinkomst).

Skiktgränsen är 523 200 kronor.

Skiktgräns 2020

Skiktgränsen för statlig inkomstskatt (20%) är den fastställda inkomsten minskad med grundavdrag (= beskattningsbar förvärvsinkomst).

Skiktgränsen är 509 300 kronor.


Statlig inkomstskatt

Fysiska personer Det är ingen statlig inkomstskatt på beskattningsbar förvärvsinkomst upp till 523 200 kronor. På den beskattningsbara förvärvsinkomsten som överstiger 523 200 kronor är den statliga inkomstskatten 20%.

Juridiska personer Statlig inkomstskatt är 21,4% för aktiebolag, stiftelser, ekonomiska föreningar, ideella föreningar och livförsäkringsföretag om deras beskattningsår börjat efter den 31 december 2018, men före den 1 januari 2021.

För beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020 är den statliga inkomstskatten 20,6 procent.

Kapitalinkomster Statlig inkomstskatt på kapitalinkomster är 30%.

Statslåneräntan 30/11

2020 -0,10%
2019 0,09%
2018 0,51%
2017 0,49%
2016 0,27%
2015 0,65%

Särskild löneskatt 2021

Särskild löneskatt på passiv näringsverksamhet: 24,26%


Särskild löneskatt på pensionskostnader: 24,26%
Särskild löneskatt på vinstandel: 24,26%.
Arbetsgivare som lämnar bidrag till en vinstandelsstiftelse ska betala särskild löneskatt på lämnat bidrag. Den avsättning som görs ska ingå i underlaget för beräkning av särskild löneskatt.

Tillfälligt arbete

2021:

Avdrag för måltider den första månaden, 120 kr/dag.

Utgifter för logi, faktisk kostnad eller om storleken av utgiften inte kan visas, 120 kr/natt.

2020:

Avdrag för måltider den första månaden, 120 kr/dag.

Utgifter för logi, faktisk kostnad eller om storleken av utgiften inte kan visas, 120 kr/natt.

Traktamente – Inrikes

Dagtraktamente, (det vill säga traktamente vid tjänsteresa utan övernattning), är alltid skattepliktigt fullt ut.

Skattefria belopp då resan kombineras med övernattning per dag:

Resa med traktamente inom landet 2020 2021
Hel dag (Resdag: resan påbörjats före 12.00 eller avslutats efter 19.00) 240 240
Halv dag (Resdag: resan påbörjats efter 12.00 eller avslutats före 19.00) 120 120
Efter tre månader, per hel dag 168 168
Nattraktamente 120 120

Tyst kvittning gäller. Traktamentet tas inte upp i deklarationen och inga avdrag i deklarationen. Är traktamentet högre än det skattefria beloppet tas överskjutande belopp upp som lön.

Reducerat traktamente – Inrikes

Om den anställde får fria måltider under resan ska det skattefria traktamentet reduceras och den anställde beskattas för kostförmån. Reducering ska dock inte göras för måltider som obligatoriskt ingår i färdbiljettpriset (i praktiken enbart aktuellt vid flygresor). Dessa måltider tas inte heller upp som kostförmån.
Reducerat traktamente hel dag 2020 2021
Frukost, lunch och middag 216 216
Lunch och middag 168 168
Lunch eller middag 84 84
Frukost 48 48
Reducerat traktamente halv dag 2020 2021
Frukost, lunch och middag 108 108
Lunch och middag 84 84
Lunch eller middag 42 42
Frukost 24 24
Reducerat traktamente efter tre månader, per hel dag 2020 2021
Frukost, lunch och middag 151 151
Lunch och middag 118 118
Lunch eller middag 59 59
Frukost 33 33
Reducerat nattraktamente 2020 2021
Frukost, lunch och middag 108 108
Lunch och middag 84 84
Lunch eller middag 42 42
Frukost 24 24
 

Traktamente – Utrikes

Vid tjänsteresa utomlands gäller samma regler som för inrikes resor. Skatteverket fastställer årligen normalbelopp för högsta skattefria traktamente. Uppgifterna är hämtade ur Skatteverkets allmänna råd för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning. Normalbelopp som anges är (exkl.logi per dag)
A 2020 2021
Albanien 254 240
Algeriet 378 309
Angola 346 418
Antigua och Barbuda 697 623
Argentina 240 240
Armenien 358 308
Australien 697 681
Azerbajdzjan 359 321
B 2020 2021
Bahamas 953 868
Bahrain 696 628
Bangladesh 457 432
Barbados 893 838
Belarus 271 240
Belgien 756 719
Belize 524 467
Benin 523 492
Bolivia 363 337
Bosnien-Hercegovina 357 323
Botswana 357 339
Brasilien 424 245
Brunei Darussalam 470 418
Bulgarien 375 350
Burkina Faso 419 393
Burma (Se Myanmar)
C 2020 2021
Centralafrikanska republiken 463 439
Chile 436 411
Colombia 345 253
Costa Rica 534 466
Cypern 605 579
D 2020 2021
Danmark 1016 983
Djibouti 561 579
E 2020 2021
Ecuador 592 526
Egypten 302 308
Elfenbenskusten 608 603
El Salvador 484 435
Eritrea 468 380
Estland 506 478
Etiopien 266 240
F 2020 2021
Filippinerna 441 424
Finland 759 735
Frankrike 794 775
Förenade Arabemiraten 899 832
G 2020 2021
Gabon 751 650
Gambia 260 241
Georgien 240 240
Ghana 372 327
Grekland 650 609
Grenada 581 540
Grönland, se Danmark 1016 983
Guinea 475 431
Guyana 548 474
H 2020 2021
Haiti 451 940
Honduras 351 342
Hong Kong, se Kina 590 572
I 2020 2021
Indien 356 309
Indonesien 404 371
Irak 703 629
Iran 352 566
Irland 727 700
Island 838 672
Israel 921 863
Italien 627 634
J 2020 2021
Jamaica 519 433
Japan 587 550
Jordanien 748 696
K 2020 2021
Kambodja 485 447
Kamerun 520 489
Kanada 662 609
Kazakstan 257 240
Kenya 505 423
Kina 590 572
Kirgizistan 271 240
Kongo (Brazzaville) 560 534
Kongo (Demokratiska Republiken) 634 502
Kosovo 240 240
Kroatien 448 415
Kuba 449 416
Kuwait 791 719
L 2020 2021
Laos 308 252
Lettland 529 512
Libanon 766 730
Liberia 604 547
Libyen 775 714
Liechtenstein 914 891
Litauen 398 382
Luxemburg 776 743
M 2020 2021
Macao, se Kina 590 572
Madagaskar 240 240
Malawi 385 338
Malaysia 330 290
Maldiverna 433 369
Mali 454 435
Malta 538 505
Marocko 446 423
Mauretanien 353 300
Mauritius 465 376
Mexiko 367 315
Mikronesien 464 414
Mocambique 297 240
Moldavien 285 258
Monaco 906 860
Mongoliet 283 257
Montenegro 391 359
Myanmar 318 347
N 2020 2021
Nederländerna 648 654
Nederländska Antillerna 601 569
Nepal 287 240
Nicaragua 367 353
Niger 354 330
Nigeria 549 464
Nordmakedonien 327 299
Norge 893 826
Nya Zeeland 585 545
O 2020 2021
Oman 777 694
P 2020 2021
Pakistan 240 240
Panama 564 520
Papua Nya Guinea 515 446
Paraguay 314 258
Peru 511 418
Polen 461 395
Portugal 486 456
Puerto Rico, se USA
Q 2020 2021
Qatar 766 695
R 2020 2021
Rumänien 337 310
Rwanda 332 276
Ryssland 520 374
S 2020 2021
Saint Lucia 573 511
Saint Vincent och Grenadinerna 516 456
Samoa, Självständiga staten 572 523
San Marino, se Italien
Saudiarabien 742 702
Schweiz 979 977
Senegal 563 521
Serbien 395 365
Seychellerna 696 434
Sierra Leone 351 326
Singapore 690 635
Slovakien 519 515
Slovenien 529 505
Spanien 615 590
Sri Lanka 272 246
Storbritannien och Nordirland 746 692
Sudan 240 358
Swaziland 240 240
Sydafrika 286 240
Sydkorea 696 647
T 2020 2021
Taiwan 546 548
Tanzania 360 336
Thailand 617 541
Tjeckien 436 400
Togo 482 463
Tonga 455 398
Trinidad och Tobago 757 686
Tunisien 251 240
Turkiet 251 240
Turkmenistan 560 836
Tyskland 668 635
U 2020 2021
Uganda 321 275
Ukraina 356 273
Ungern 436 364
Uruguay 479 407
USA 851 840
Uzbekistan 240 240
V 2020 2020
Vanuatu 650 576
Venezuela 240 240
Vietnam 374 326
Vitryssland, se Belarus
Z 2020 2021
Zambia 260 240
Zimbabwe 487 240
Ö 2020 2021
Österrike 641 601
Övriga 2020 2020
Övriga länder och områden 392 374

Reducerat traktamente – Utrikes

Minskning av normalbelopp 2020 2021
Frukost, lunch och middag 85% 85%
Lunch och middag 70% 70%
Lunch eller middag 35% 35%
Frukost 15% 15%

Tävlingsvinster

Tävlingsvinster som inte kommer från arbetsgivaren är skattefria om de är i annan form än kontanter och värdet är högst 0,03 prisbasbelopp, avrundat till närmaste hundratal kronor.

Har du varit med i en tävling i t.ex. TV eller en tidning och vunnit, ska du vanligtvis betala skatt på vinsten. Om det är den personliga prestationen som avgör om du vinner ska du beskattas för vinsten. Är det däremot slumpen som avgör är vinsten skattefri.

Tävlingsvinster är skattefria om de består av föremål som värderas till högst 1 400 kronor.


Uppskov beskattning – bostadsbyte

Taket för uppskov – dvs. maximalt uppskovsbelopp per bostad, 1 450 000 kronor – har slopats för försäljningar som skett under perioden 21 juni 2016 – 30 juni 2020.

Från och med 1 januari 2021 slopas uppskovsräntan, det vill säga den skatt du betalar om du sålt en bostad med vinst och fått uppskov med att betala reavinstskatten.

Till och med 31 december 2020 ska en ränta på 0,5% av uppskovsbeloppet betalas varje år för både gamla och nya uppskov. Detta görs genom att en schablonintäkt på 1,67% av uppskovsbeloppet (vid beskattningsårets ingång) tas upp i inkomstslaget kapital och beskattas med 30%. Denna ränta (som i praktiken är en skatt) är inte avdragsgill.


Viktiga dagar 2021

Ladda ner Srf Viktiga dagar till din digitala kalender. Viktiga dagar innehåller alla Skatteverkets viktiga inlämningsdatum som är bra för dig som arbetar i branschen och den är även bra för den som driver företag.

När Viktiga dagar laddats in till din digitala kalender kommer dessa dagar att vara märkta med ”Kom ihåg!”.  När du klickar på Kom ihåg-märkningen kan du läsa mer om vad som är aktuellt för just den dagen.

Ladda ner Viktiga dagar 2021

Värdeminskningsavdrag – byggnader

Det skattemässiga värdeminskningsavdraget för byggnad som används i näringsverksamheten styrs av den typkod som byggnaden åsatts av Skatteverket. I uppställningen nedan anges typkod inom parantes.

Byggnadstyp och procentsats
 • Småhus (120 och 213-223) 2%
Hyreshus
 • Hotell och restauranger, parkeringshus och varuhus (322 och 324) 3%.

 • Kiosk (323) 5%.

 • Övriga (320, 321, 325, 326 och 381) 2%.

Ekonomibyggnad
 • Kylhus, silos och växthus (120 och 121) 5%

 • Övriga (120-121) 4%
Industribyggnad
 • Vattenkraftsbyggnader (713, 720) 2%

 • Värmekraftsbyggnader (719, 730-733) 4%

 • Industribyggnader som inte är inrättade för speciell användning (412, 414, 420-433 och 481) 4%

 • Övriga, som endast kan användas begränsat för annat ändamål än det de utnyttjas för (412, 420-433 och 481) 5%
Specialbyggnad
 • (820-829 och 890) 3%